Loading...
Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma

 •   14/09/2017 08:40:55 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 37: Địa lý các ngành giao thông vận tải

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 37: Địa lý các ngành giao thông vận tải

 •   14/09/2017 08:39:02 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 37: Địa lý các ngành giao thông vận tải có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải

 •   14/09/2017 08:36:11 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

 •   14/09/2017 08:32:55 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

 •   14/09/2017 08:26:45 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

 •   14/09/2017 08:23:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp

 •   13/09/2017 07:44:55 AM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 31: Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 31: Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

 •   13/09/2017 07:42:17 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 31: Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 30: Thực hành - Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 30: Thực hành - Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

 •   13/09/2017 07:39:48 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 30: Thực hành - Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi

 •   13/09/2017 07:37:03 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 28: Địa lý ngành trồng trọt

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 28: Địa lý ngành trồng trọt

 •   13/09/2017 07:35:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 28: Địa lý ngành trồng trọt , có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

 •   13/09/2017 07:34:34 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp , có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 26: Cơ cấu nền kinh tế

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 26: Cơ cấu nền kinh tế

 •   13/09/2017 07:32:40 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 26: Cơ cấu nền kinh tế, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 25: Thực hành - Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 25: Thực hành - Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

 •   13/09/2017 07:27:21 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 25: Thực hành - Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 24: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 24: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

 •   10/09/2017 02:37:53 PM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 24: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 23: Cơ cấu dân số

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 23: Cơ cấu dân số

 •   10/09/2017 02:31:57 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 23: Cơ cấu dân số, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số

 •   10/09/2017 01:49:20 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...