Loading...

Hãy trình bày cảm nhận của em về tình yêu thiên nhiên của Bác Hồ qua các bài thơ trích trong Nhật kí trong tù mà em đã được học trong chương trình lớp 7.

Thứ năm - 18/08/2016 05:42

Có thể nói tâm hồn sáng ngời và cao đẹp của Hồ Chủ tịch được biểu hiện khá rõ nét qua thơ ca của Người, đặc biệt là qua tập Nhật kí trong tù. Trong "Mười bốn tháng gông cùm", người chiến sĩ Cộng sản kiên cường ấy đã sáng tác để lại cho đời nay, đời sau những bài thơ bất hủ.

Loading...
Bên c?nh vi?c th? hi?n tình yêu ??t n??c, nhân dân, nh?ng bài th? ??c s?c này còn th? hi?n tình yêu thiên nhiên. Nh?t là qua các bài th? ?ã ???c h?c trong ch??ng trình l?p 7, chúng ta th?y rõ ?i?u ?ó.
 
?úng nh? l?i nhà th? T? H?u dã vi?t trong bài th? Theo chân Bác:
 
Ôi lòng Bác v?y c? th??ng ta
Th??ng cu?c ??i chung th??ng c? hoa...
 
Nói ??n H? Ch? t?ch ta ngh? ngay ??n m?t trái tim bao la “Ôm c? non sông m?i ki?p ng??i”, ch?a chan, th?m ??m tình yêu ??t n??c, tình yêu nhân dân. C? cu?c ??i mình, Bác ?ã mi?t mài ho?t ??ng vì tình c?m l?n ?ó. Trong tình c?m cao c? thiêng liêng này c?a Bác, tình yêu thiên nhiên không nh?ng là ngu?n c?m xúc d?t dào mà còn là nét ??c s?c trong tâm h?n, tình c?m c?a m?t nhà th? l?n, m?t chi?n s? cách m?ng l?n nh? Bác. ??c bi?t là trong hoàn cành lao tù nghi?t ngã, tình yêu ?y ?ã làm sáng ng?i lên v? ??p c?a m?t tâm h?n, m?t t?m lòng ng??i chi?n s? cách m?ng.
 
Không ph?i nh? ph?n l?n các thi nhân khác, c?m nh?n nét ??p c?a thiên nhiên trong nh?ng khi trà d? t?u h?u th? nhàn, Bác H? c?a chúng ta ?ã th??ng th?c v? ??p c?a ??t tr?i t? núi non hùng v? ??n nh?ng c?nh v?t t?m th??ng khác, trong nh?ng lúc gian kh? t?t cùng, trong hoàn c?nh c?a m?t k? b? ?ày. Bác v?n say s?a nhìn ng?m thiên nhiên. H?n là ng??i ??c không quên ???c c?nh tr?ng sáng trong tù:
 
Trong tù không r??u c?ng không hoa
 C?nh ??p ?êm nay khó h?ng h?
 Ng??i ng?m tr?ng soi ngoài c?a s?
 Tr?ng nhòm khe c?a ng?m nhà th?.
 
B? giam c?m trong nhà ng?c, m?t h?n t? do l?i b? cách li v?i th? gi?i bên ngoài, nh?ng Bác ?âu cam ch?u nh?t mình trong vòng ch?t h?p ?ó mà ?ã ?? “...Lòng mình v?i v?i m?nh tr?ng thu”, Bác ?ã xúc ??ng v?i ánh tr?ng soi qua khe c?a nhà tù.
 
Trong m?t bài th? khác: “Trên ???ng ?i” k? l?i c?nh mình b? áp gi?i t? nhà lao này sang nhà lao khác, ?y v?y mà Bác xem nh? m?t chuy?n ?i ngo?n c?nh:
 
M?c dù b? trói chân tay
Chim ca r?n núi, h??ng bay ngát r?ng
Vui say ai c?m ta ??ng...
 
Câu th? th? hai và th? ba nguyên v?n là: Mãn s?n ?i?u ng? d? hoa h??ng, T? do lãm th??ng vô nhân c?m, ngh?a là ??y r?ng ti?ng chim và mùi hoa, t? do th??ng th?c không ai c?m. Th?t là cái ??p c?a thiên nhiên, h??ng v? c?a cu?c s?ng ???c phát hi?n ra trong m?t hoàn c?nh ng?t nghèo nh? ?ã nói, h?n ?ó ph?i là s? phát hi?n c?a m?t tâm h?n l?n lao cao c?. Trên ???ng ?i, b? áp gi?i, tâm h?n v? ??i ?y v?n l?u luy?n nhìn theo m?t cánh chim, m?t chòm mây trong c?nh tr?i ch?ng v?ng t?i, th?t nên th?:
 
Chim m?i v? r?ng tìm ch?n ng?
 Chòm mây trôi nh? gi?a t?ng không
 Cô em xóm núi xay ngô t?i
Xay h?t lò than ?ã r?c h?ng.
 
??c bài Chi?u t?i, ta nh? th?y ???c cái vui c?a tr?i ??t, c?a ng??i lao ??ng, v? ??p c?a cu?c s?ng b? thi?u th?n, v?t v? mà v?n ?m n?ng h??ng v? ?áng quý, ?áng yêu. Nh?ng hình ?nh r?t ??i bình th??ng ?y không thi?u trong ??i s?ng th??ng ngày, nh?ng thông th??ng nó v?n c? trôi qua. Ph?i có m?t t?m lòng sâu n?ng v?i thiên nhiên, h?t s?c nhi?t thành yêu m?n cu?c s?ng nh? Bác m?i ghi nh?n l?i ???c.
 
B?i v?y, trong th? Bác, thiên nhiên luôn luôn là b?c tranh sinh ??ng có h?n:
 
Núi ?p ôm mây mây ?p núi
Lòng sông g??ng sáng b?i không m?
 
Cái ??p c?a thiên nhiên trong th? Bác không ph?i ch? có ? ch?n núi non hùng v?, c?nh s?c phi th??ng:
 
Núi cao r?i l?i núi cao ch?p chùng
Núi cao lên ??n t?n cùng
Thu vào t?m m?t muôn trùng n??c non.
 
mà còn ? nh?ng c?nh v?t bình th??ng nh? “khóm chu?i tr?ng soi” hay “cô em xóm núi xay ngô t?i”.
?i?u ?áng chú ý n?a là qua th? Bác, v? ??p c?a thiên nhiên càng kh?i s?c th?m t??i h?n nhi?u. V?i tâm h?n thi nhân sáng ng?i, cao c? c?a mình, Bác nh? m?t nhà nhi?p ?nh tài hoa ?ã n?m b?t ???c t?ng khung c?nh, ???ng nét ??c s?c c?a ??t tr?i, thu g?n vào t?m m?t trong “?ng kính” c?a mình.
 
Tóm l?i, tình yêu thiên nhiên trong th? Bác, ??c bi?t là qua Nh?t kí trong tù, v?i các bài th? ?ã h?c trong ch??ng trình l?p 7 th?t vô cùng sâu s?c và phong phú, bi?u hi?n ???c khá rõ nét tâm h?n sáng ng?i cao ??p c?a Ng??i. Ph?i có tâm h?n ngh? s? nh?y bén, tinh t?, m?i mô t? thiên nhiên tài tình ??n nh? v?y. Do ?ó, ??c th? Bác, lòng ta thêm yêu ??t n??c thiên nhiên và ??c bi?t là thêm kính ph?c Bác.

Loading...
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 7

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...