Soạn Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức, Unit 11: Communication - Trang 119

Thứ sáu - 03/02/2023 07:27
Soạn Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức, Unit 11: Communication - Trang 119.

Making predictions

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentences. 
(Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý đến những câu được đánh dấu.)
Ann: Do you think we will travel by flying car in the future?
Tom: We certainly will.
Ann: Will it be able to fly across oceans?
Tom: It probably won't.

Dịch:
Ann: Bạn có nghĩ chúng ta sẽ đi du lịch bằng ô tô bay trong tương lai không?
Tom: Chúng ta chắc chắn sẽ đi.
Ann: Liệu nó có thể bay qua các đại dương không?
Tom: Nó có thể sẽ không.

2. Work in pairs. Make similar conversations about future travelling.
(Làm việc theo cặp. Thực hiện các cuộc trò chuyện tương tự về việc đi du lịch trong tương lai.)

1. travelling long distances by hyperloop. (di chuyển đường dài bằng tàu cao tốc.)
2. travelling to other planets for holidays. (đi du lịch đến các hành tinh khác để nghỉ lễ.)

Giải:
1. Nam: Do you think we will travel long distances by hyperloop in the future?
Phong: We certainly will.
Nam: Will it be able to run by wind energy?
Phong: It probably won't.

Dịch:
Nam: Bạn có nghĩ chúng ta sẽ đi đường dài bằng tàu cao tốc trong tương lai không?
Phong: Chúng ta chắc chắn sẽ làm được.
Nam: Nó có thể chạy bằng năng lượng gió không?
Phong: Chắc sẽ không đâu.

2. Minh: Do you think we will travel to other planets for holidays?
Tuan: We certainly will.
Minh: Will we be able to travel there by SkyTran?
Tuan: It probably won't.

Dịch:
Minh: Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ đi du lịch đến các hành tinh khác vào những ngày nghỉ lễ không?
Tuấn: Chúng tôi chắc chắn sẽ làm được.
Minh: Liệu chúng ta có thể đến đó bằng SkyTran không?
Tuấn: Chắc sẽ không đâu

3. Complete the conversation between Mark and Lan with the questions and answers from the box.
(Hoàn thành cuộc trò chuyện giữa Mark và Lan với các câu hỏi và câu trả lời từ hộp.)

A. How many wheels will a walkcar have?
B. I think they will go by walkcar.
C. It is self-balancing.
D. What will it run on?

Mark: So what means of transport will students use to go to school?
Lan: (1)______
Mark: Walkcar? (2)__________
Lan: Four.
Mark: How will it work?
Lan: You stand on it then turn on the
switch and drive away.
Mark: (3)________
Lan: Electricity.
Mark: Won't riders fall off it?
It sounds dangerous
Lan: No, they won't.(4)________
Mark: I can't wait to get one.

Giải:
1. B
2. A
3. D
4. C

Mark: So what means of transport will students use to go to school?
Lan: (1) I think they will go by walkcar.
Mark: Walkcar? (2) How many wheels will a walkcar have?
Lan: Four.
Mark: How will it work?
Lan: You stand on it then turn on the switch and drive away.
Mark: (3) What will it run on?
Lan: Electricity.
Mark: Won't riders fall off it? It sounds dangerous.
Lan: No, they won't. (4) It is self-balancing.
Mark. I can't wait to get one.

Dịch:
Mark: Vậy học sinh sẽ sử dụng phương tiện giao thông nào để đến trường?
Lan:  Tôi nghĩ họ sẽ đi bằng xe điện.
Mark: Xe điện?  Xe điện đi sẽ có bao nhiêu bánh?
Lan: Bốn.
Mark: Nó sẽ hoạt động như thế nào?
Lan: Bạn đứng trên đó rồi bật chuyển đổi và lái xe đi.
Mark: (3) Nó sẽ chạy bằng gì?
Lan: Điện.
Mark: Người đi sẽ không ngã ra khỏi nó chứ? Nghe có vẻ nguy hiểm
Lan: Không, họ sẽ không. (4) Nó tự cân bằng.
Mark: Tôi không thể chờ đợi để có được một cái.

4. Work in pairs. Choose one means of transport below and make a similar conversation as in 3.
(Làm việc theo cặp. Chọn một phương tiện giao thông dưới đây và thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự như trong bài 3.)

giai tieng anh 7 unit 11 cau 3

Dịch:
1. Trực thăng chong chóng tre
- 3 cánh
- Đặt nó vào và bật công tắc
- Tự cân bằng
- Điện 
- Vui vẻ và an toàn khi sử dụng

2. Xe 1 bánh
- 1 bánh xe
- Đứng trên đó và bật công tắc
- Nhỏ
- Điện lực
- Vui vẻ và xanh để sử dụng

Giải:
1. John: So what means of transport will students use to go to school?
Linh: I think they will go by bamboo-copter.
John: Bamboo-copter? How many wings will a bamboo-copter have?
Linh: Three.
John: How will it work?
Linh: You put it on and turn on the switch and fly away.
John: What will it run on?
Linh: Electricity.
John: Won't users fall off it? It sounds dangerous.
Linh: No, they won't. It is self-balancing. It is fun and safe to use it.
John: I can't wait to get one.

Dịch:
John: Vậy học sinh sẽ sử dụng phương tiện giao thông nào để đến trường?
Linh: Tôi nghĩ họ sẽ đi bằng trực thăng chong chóng tre.
John: Trực thăng chong chóng tre? Một trực thăng chong chóng tre sẽ có bao nhiêu cánh?
Linh: Ba.
John: Nó sẽ hoạt động như thế nào?
Linh: Bạn đeo vào rồi bật công tắc bay đi.
John: Nó sẽ chạy bằng gì?
Linh: Điện.
John: Người dùng sẽ không rơi khỏi nó chứ? Nghe có vẻ nguy hiểm
Linh: Không, họ sẽ không. Nó sẽ tự cân bằng. Rất vui và an toàn để sử dụng nó.
John: Tôi không thể chờ đợi để có được một cái.

2. Nam: So what means of transport will students use to go to school?
Ann: I think they will go by solowheel.
Nam: Solowheel? How many wheels will a solowheel have?
Ann: One.
Nam: How will it work?
Ann: You stand on it and turn on the switch and ride away.
Nam: What will it run on?
Ann: Electricity.
Nam: Will it be big?
Ann: No, it won't. It is small. It is fun and green to use it.
Nam: I can't wait to get one.

Dịch:
Nam: Vậy học sinh sẽ sử dụng phương tiện giao thông nào để đến trường?
Ann: Tôi nghĩ họ sẽ đi bằng xe 1 bánh.
Nam: Xe 1 bánh? Một xe 1 bánh sẽ có bao nhiêu bánh xe?
Ann: Một.
Nam: Nó sẽ hoạt động như thế nào?
Ann: Bạn đứng trên đó và bật công tắc và chạy đi.
Nam: Nó sẽ chạy bằng gì?
Ann: Điện.
Nam: Nó sẽ lớn chứ?
Ann: Không, sẽ không đâu. Nó nhỏ. Sẽ rất vui và thiện thiện với môi trường khi sử dụng nó.
Nam: Tôi nóng lòng muốn lấy một cái.

5. Work in groups. Choose one means of transport that you would like to use to travel to school. Give reasons.
(Làm việc nhóm. Chọn một phương tiện giao thông mà bạn muốn sử dụng để đi đến trường. Đưa ra lý do.)

Example:
I would like to use the walkcar because it runs on electricity. It is eco-friendly and convenient. It is also very fun to use.
(Tôi muốn sử dụng xe điện vì nó chạy bằng điện. Nó thân thiện với môi trường và tiện lợi. Nó cũng rất thú vị khi sử dụng.)

Giải:
I would like to use the solowheel because it runs on electricity. It is eco-friendly and small. It is also very fun and fashionable.
(Tôi muốn sử dụng solowheel vì nó chạy bằng điện. Nó thân thiện với môi trường và nhỏ. Nó cũng rất vui và hợp thời trang.)

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây