Soạn Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức, Unit 7: Skills 1

Thứ sáu - 02/12/2022 03:18
Soạn Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức, Unit 7: Skills 1, trang 78.
Reading

1. Look at the picture. Can you see anything that is dangerous? (Nhìn vào bức tranh. Các bạn có thấy điều gì là nguy hiểm ở đó không?)

soan tieng anh 7 unit 7 bai 5


Giải:
Yes, we can see some potential danger as the students do not walk across the street at the zebra crossing and it seems like they are not paying attention to other vehicles on the road.
(Có, chúng ta có thể thấy một số nguy hiểm tiềm ẩn khi các học sinh không đi bộ qua đường ở nơi có vạch kẻ đường và dường như họ không để ý đến những phương tiện khác trên đường.)
 

 2. Read the following text and choose the correct answer. (Đọc văn bản sau và chọn câu trả lời đúng.)

This text is about _________.
(Văn bản nói về ________.)

A. rules for pedestrians (luật cho người đi bộ)
B. traffic lights (đèn giao thông)
C. traffic rules (luật giao thông)
These are some rules about road safety. It is important to obey these rules when you are a road user.
(Đây là một số quy tắc về an toàn giao thông đường bộ. Điều quan trọng là bạn phải tuân thủ các quy tắc này khi bạn là người tham gia giao thông.)

Pedestrians (Người đi bộ)
1. Always look carefully when you cross the street.
(Luôn quan sát cẩn thận khi bạn băng qua đường.)

2. Use the pavement or footpath.
(Đi trên vỉa hè hoặc làn đường dành cho người đi bộ)

3. Walk across the street at the zebra crossing.
(Đi bộ qua đường trên vạch kẻ đường.)

4. Don't cross the road on a red light.
(Không sang đường khi đèn đỏ).

Cyclists (Người đi xe đạp)
1. Always keep both hands on the handlebars.
(Luôn giữ cả hai tay trên ghi đông.)

2. Wear helmets, and always use the cycle lane.
(Đội mũ bảo hiểm và luôn sử dụng làn đường dành cho xe đạp)

3. Give a signal before you turn.
(Ra tín hiệu trước khi rẽ)

4. Don't carry more than one passenger. 
(Không chở nhiều hơn một người)

Passengers (Hành khách)
1. Fasten your seatbelt when you are in a car.
(Thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô)

2. Wait for buses to fully stop before getting on or off.
(Chờ xe buýt dừng hẳn trước khi lên hoặc xuống)

3. Don't talk to the driver when he / she is driving.
(Không nói chuyện với tài xế khi anh ấy / cô ấy đang lái xe)

4. Don't stick any body parts out of the window of a moving vehicle. 
(Không đưa bất kỳ bộ phận cơ thể nào ra khỏi cửa sổ của phương tiện đang di chuyển).

Giải:
Đáp án: C
This text is about traffic rules.
(Văn bản nói về luật giao thông.)
The text mentions some rules for pedestrians, cyclists and passengers when participating in traffic.
(Văn bản đề cập đến một số quy định đối với người đi bộ, đi xe đạp và hành khách khi tham gia giao thông.)
 

3. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

1. Where should pedestrians cross the street?
2. Which lane should you use when riding a bike?
3. What should you do before you turn while riding a bike?
4. What must you do when you get on or off a bus?
5. What mustn't you do when you are in a moving vehicle?

Giải:
1. Where should pedestrians cross the street?
 (Khi qua đường người đi bộ phải đi ở đâu?)
- At the zebra crossing. 
(Trên vạch kẻ đường.)

2. Which lane should you use when riding a bike?
 (Bạn nên sử dụng làn đường nào khi đi xe đạp?)
- The cycle lane. 
(Làn đường dành cho xe đạp.)

3. What should you do before you turn while riding a bike? 
(Bạn nên làm gì trước khi rẽ khi đang đi xe đạp?)
- Give a signal before you turn. 
(Ra tín hiệu trước khi rẽ.)

4. What must you do when you get on or off a bus? 
(Bạn phải làm gì khi chuẩn bị lên hoặc xuống xe buýt?)
- Wait for buses to fully stop. 
(Chờ xe buýt dừng hẳn.)

5. What mustn't you do when you are in a moving vehicle? 
(Bạn không được làm gì khi ngồi trên xe đang di chuyển?)
- Don't stick any body parts out of the window.
 (Không đưa bất kỳ bộ phận cơ thể nào ra ngoài cửa sổ.)
 

Speaking 

4. Work in groups. Ask and answer the following question. (Làm việc nhóm. Hỏi và trả lời câu hỏi sau.)

When you are a road user, what should you NOT do? 
(Khi là người đi đường, bạn KHÔNG NÊN LÀM GÌ?)

Make a list in groups. Compare your list with other groups'.
(Lập danh sách theo nhóm. So sánh danh sách của bạn với các nhóm khác.)

Giải:
When being a raod user, we had better not:
(Khi tham gia giao thông, chúng ta không nên:)

- Cross the road on a red light. 
(Sang đường khi đèn đỏ.)

- Cycle in the pavement or footpath. 
(Đạp xe trên vỉa hè hoặc lối đi bộ..)

- Lose cocentration when driving. 
(Mất tập trung khi đang lái xe.)

- Stick any body parts out of the window of a moving vehicle. 
(Đưa bất kỳ bộ phận cơ thể nào ra khỏi cửa sổ phương tiện khi đang di chuyển.)
 

5. Read the following sentences about these people. Then work in groups. Discuss who is being safe, and who isn't. (Đọc những câu sau đây về những người này. Sau đó làm việc theo nhóm. Thảo luận xem ai là người chấp hành an toàn giao thông an toàn và ai không.)

1. Hoang is riding a bike, and he is wearing a helmet.

2. It is raining hard, but Mr Long is driving quickly.

3. The students are standing in a line to get on the school bus.

4. Mr Binh is taking his daughter to school on his motorbike. She is sitting in front of him.

5. Michelle is cycling to school and she is waving and shouting to her friends.

Giải:
1. Hoang is riding a bike, and he is wearing a helmet. 
(Hoàng đang đi xe đạp, và anh ấy đang đội mũ bảo hiểm.)

=> Hoang is being safe when being a road user because he wearing a helmet when ride a bike. 
(Hoàng được đảm bảo an toàn khi là người tham gia giao thông do đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp.)

2. It is raining hard, but Mr Long is driving quickly.
 (Trời mưa to, nhưng chú Long vẫn lái xe rất nhanh.)

=> Mr Long is not safe because when it rains hard, the road is very slippery causing danger if he drives quickly. 
(Chú Long không an toàn vì trời mưa to, đường rất trơn trượt gây nguy hiểm nếu đi nhanh)

3. The students are standing in a line to get on the school bus. 
(Các bạn học sinh đang đứng xếp hàng để lên xe buýt của trường.)

=> The students is being safe because they standing in a line to get on the school bus.
(Các học sinh đang được an toàn vì họ đứng xếp hàng để lên xe buýt đến trường.)

4. Mr Binh is taking his daughter to school on his motorbike. She is sitting in front of him. 
(Chú Bình chở con gái đi học bằng xe máy. Cô bé lại ngồi ngay trước mặt chú.)

=> Mr Binh is not safe because his daughter is sitting in front of him. 
(Chú Bình không an toàn vì để con gái đang ngồi phía trước.)

5. Michelle is cycling to school and she is waving and shouting to her friends.
 (Michelle đang đạp xe đến trường và cô ấy đang vẫy tay và hét lớn để gọi bạn bè của mình.)

=> Michelle is not safe because she loses concentration when cycling. 
(Michelle không an toàn vì mất tập trung khi đạp xe.)

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây