Sách Giải

https://sachgiai.com:443


Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 6, bài 1: Vị trí, hình dáng và kích thước của trái đất

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 6, bài 1: Vị trí, hình dáng và kích thước của trái đất, gồm có 10 câu hỏi, có đáp án đầy đủ.
Câu 1: Trái Đất nằm ở vị trí nào theo thứ tự xa dần trong hệ Mặt Trời?
A. Vị trí thứ 2.
B. Vị trí thứ 3.
C. Vị trí thứ 4.
D. Vị trí thứ 5.
 
Câu 2: Trái Đất có hình gì?
A. Hình tròn.
B. Hình cầu.
C. Hình bầu dục.
D. Hình elip.
 
Câu 3: Các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu là:
A. Đường vĩ tuyến.
B. Đường kinh tuyến.
C. Đường xích đạo.
D. Cả A, B, C đều sai.
 
Câu 4: Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ?
A. 60°.
B. 90°.
C. 120°.
D. 180°.
 
Câu 5: Thế nào là kinh tuyến Đông và kinh tuyến Tây ?
A. Kinh tuyến Đông ở bên trái kinh tuyến gốc, kinh tuyến Tây ở bên phải kinh tuyến gốc.
B. Kinh tuyến Đông ở bên phải kinh tuyến gốc, kinh tuyến Tây ở bên trái kinh tuyến gốc.
C. Câu A đúng, câu B sai.
D. Cả A, B đều sai.
 
Câu 6: Vĩ tuyến dài nhất trên Trái Đất là:
A. Vĩ tuyến 0°.
B. Vĩ tuyến 30°.
C. Vĩ tuyến 60°.
D. Vĩ tuyến 90°.
 
Câu 7: Nếu mỗi vĩ tuyến cách nhau 10 thì trên bề mặt quả Địa cầu, từ cực Bắc đến cực Nam có tất cả bao nhiêu vĩ tuyến?
A. 178.
B. 179.
C.180.
D.181.
 
Câu 8: Nếu cách nhau 1 độ, ta vẽ một kinh tuyến hay một vĩ tuyến thì trên quả Địa Cầu có bao nhiêu kinh tuyến, bao nhiêu vĩ tuyến?
A. 360 kinh tuyến và 181 vĩ tuyến.
B. 360 vĩ tuyến và 181 kinh tuyến.
C. 180 kinh tuyến và 180 vĩ tuyến.
D. Cả 3 câu trên đều sai.
 
Câu 9: Các đường kinh tuyến trên quả Địa Cầu:
A. Nhỏ dần từ Đông sang Tây.
B. Lớn dần từ Đông sang Tây.
C. Đều bằng nhau.
D. Tất cả đều sai.
 
Câu 10: Nước ta nằm ở đâu trên quả Địa cầu:
A. Nửa cầu Bắc và nửa cầu Đông.
B. Nửa cầu Bắc và nửa cầu Tây.
C. Nửa cầu Nam và nửa cầu Đông.
D. Nửa cầu Nam và nửa cầu Tây.
 
-----------------
ĐÁP ÁN
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ.Á B B B D B A D A C A