Sách Giải

https://sachgiai.com:443


Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 7 tập 1 trang 55: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 7 tập 1 trang 55: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 55: Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10 cm3 và 15 cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam ? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g.
Giải:
Khối lượng của hai thanh tỉ lệ theo hệ số tỉ lệ : 10/15
Gọi khối lượng hai thanh kim loại lần lượt là : x và y (gam)

⇒ x = 8,9 . 10 = 89 (gam)
y = 8,9 . 15 = 133,5 (gam)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 55: Hãy vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán 2.
Giải:
Theo đề bài ta có :

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:
Bài 5 (trang 55 SGK Toán 7 Tập 1): Hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không nếu :
a)
 
x 1 2 3 4 5
y 9 18 27 36 45

b)

x 1 2 5 6 9
y 12 24 60 72 90
 
Giải:
a) Ta có
=> y = 9x
Vậy x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận
b) Ta có
nên x và y không tỉ lệ thuận
 
Bài 6 (trang 55 SGK Toán 7 Tập 1): Thay cho việc đo chiều dài các cuộn dây thép người ta thường cân chúng. Cho biết mỗi mét dây nặng 25 gam.
a) Giả sử x mét dây nặng y gam. Hãy biểu diễn y theo x
b) Cuộn dây dài bao nhiêu mét biết rằng nó nặng 4,5kg?
Giải:
a) Vì khối lượng của cuộn dây thép tỉ lệ thuận với chiều dài nên y= kx.
Theo đề bài ta có y = 75 thì x = 3 thay vào công thức ta được 75 = k.3 hay k = 25.
Vậy y = 25x.
b) Vì y = 25x nên khi y = 4,5kg = 4500g thì x = 4500 : 25 = 180.
Vậy cuộn dây dài 180m.