Loading...

Bài kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 6

Chủ nhật - 16/10/2016 18:35

Bài kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh 6, có đáp án kèm theo (One period English test - Grade 6 and answer key)

Loading...
FIRST 45 - MINUTE TEST
2014-2015

PART A: LISTENING
I. Nghe cuộc đàm thoại giữa Miss Hoa and children ba lần và chọn câu đúng nhất a, b, c hoặc d mà bạn nghe:(1m)
       Miss Hoa: (1)…………………, children
       Children: Good morning, (2)………………….
       Miss Hoa: How are you?
      Children: (3) ………..’re find, thank you
                         How are you?
       Miss Hoa: (4………………………..
                        Goodbye.
       Children:    Bye
1. a. Good evening                  b. Good morning                     c. Good night              d. Good afternoon
2. a. Miss Hoa                         b. Mr Tan                                c. Miss Lan                  d. Mr Ba
3. a. She                                  b. You                                     c. We                           d. He
4. a. I’m fine                           b. Fine, thank you                   c. fine                          d. fine, thanks
 
II. Hãy tìm từ có dấu nhấn khác các từ còn lại ở mỗi dòng và khoanh tròn vào đáp án trả lời a, b, c hoặc d:( 0,5m)
1  a. bookshelf                   b. armchair      c. classroom                 d. student 
2. a. eraser                         b. family          c. telephone                d. stereo
 
III. Hãy tìm từ  mà phần gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại ở mỗi dòng và khoanh tròn vào đáp án trả lời a, b, c hoặc d:( 0,5)
1.  a. windows                   b. tables                       c. rulers            d. benches 
2. a. mom                          b. board                       c. two              d. clock
 
IV. Chia động từ đúng trong ngoặc : (1.0m)
 • I (be)…………………... Nga
 • She (be)…………………….a student
 • My mother and father(not, be)……………………..teachers
 • 4.    …………….you(be)my brother?
   
  V. Chuyển sang cau với dạng số nhiều  : (0,5 m)
  1. There are………………………….(pen)
  2. What are these? They are………………………….(book)
   
  VI. Hãy điền giới từ vào các chỗ trống cho phù hợp:(0.5m)
  1. They are ……………………….their living room
  2. He lives……………….Tran Phu Street
   
  VII. Hãy tìm lỗi sai trong các câu sau, và khoanh tròn đáp án trả lời đúng a, b, c hoặc d:(1.0m)
 • Who is That? This is my sister
 •                    A              B   C         D
 • What is thisThey is a waste basket
 •              A        B         C                D
 • What is thatIt is a eraser
 •         A          B    C     D
 • What do you live? I live in Angiang
 •               A           B          C  D
   
  VIII. Chọn từ thích hợp nhất (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào ô trống trong đoạn văn sau: (1.0m)
  Her name is Lan.(1) …………is a student. She is twelve(2)………… old. There are four people in (3)…….. family: her mother, father, brother and sister. She (4)……………….. on Le Loi Street.
  1. a. They                   b. He                           c. She                          d. We
  2. a. year                      b.years                         c. many                        d. number
  3. a. her                       b. my                           c. his                            d. your
  4. a  goes                     b. comes                      c. does                         d. lives
   
  IX. Hãy đọc đoạn văn cẩn thận và trả lời các câu hỏi : (2.0ms)
  He is Ba and he is eleven years old. This is his family. They are in their living room. There are four people in his family: his father, his mother, his brother and Ba. This is his father. His father is forty. He is an engineer. This is his mother. She is thirty-five. She is a teacher. His brother is eight. He is a student.
  *Answer the questions: (2.0ms)
  1. How old is Ba ?
  ……………………………………………………………………………………………………………
  2. How many people are there in his family?
  ……………………………………………………………………………………………………………
  3. How old is his father ?
  ……………………………………………………………………………………………………………
  4. What does his father do ?
  ……………………………………………………………………………………………………………
   
  X. Hãy đặt câu với các từ gợi ý : (2ms)
      1. How/ doors /are there? There/ two doors
       ………………………………………………………………………………………………………………
      2. What/ this? It/ is/ pen
        ………………………………………………………………………………………………………………
       3. How/ are /you? I/ twelve /years old
       ………………………………………………………………………………………………………………
       4. How/ you/ your name? N-G-A
       ………………………………………………………………………………………………………………
   
   
  --- The end---
   
    
  ANSWER KEY – GRADE 6 
  FIRST 45-MINUTE TEST
  2014-2015
  -------o0o------
   
   
  I. Nghe cuộc đàm thoại giữa Miss Hoa and children ba lần và chọn câu đúng nhất a, b, c hoặc d mà bạn nghe:(1m)
  1. b      2. a      3. c      4. d
  II. Hãy tìm từ có dấu nhấn khác các từ còn lại ở mỗi dòng và khoanh tròn vào đáp án trả lời a, b, c hoặc d:( 0,5m)
  1. b                  2. a
  III. Hãy tìm từ  mà phần gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại ở mỗi dòng và khoanh tròn vào đáp án trả lời a, b, c hoặc d:( 0,5)
  1. d      2. c
  IV. Chia động từ đúng trong ngoặc : (1.0m)
  1. am               2. is                  3. aren’t(are not)                     4. Are
  V. Chuyển sang cau với dạng số nhiều  : (0,5 m)
  1. pens             2. books
  VI. Hãy điền giới từ vào các chỗ trống cho phù hợp:(0.5m)
  1. in                 2. on
  VII. Hãy tìm lỗi sai trong các câu sau, và khoanh tròn đáp án trả lời đúng a, b, c hoặc d:(1.0m)
  1. B                 2. C                 3. D                 4. A
  VIII. Chọn từ thích hợp nhất (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào ô trống trong đoạn văn sau: (1.0m)
  1. c                  2. b                  3. a                  4.d
  IX. Hãy đọc đoạn văn cẩn thận và trả lời các câu hỏi : (2.0ms)
  1. He is eleven years old
  2. There are four people in his family
  3. He is forty
  4. He is an engineer.
  X. Hãy đặt câu với các từ gợi ý : (2ms)
     1. How many doors are there? There are two doors
     2. What is this? It is a pen
     3. How old are you? I am twelve years old
     4. How do you spell your name? N-G-A
  --- The end---
  Loading...
   

   
   Từ khóa: kiểm tra
  Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
  Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Bài cùng chuyên mục: Lớp 6

   

  Xem tiếp...

  Bài viết mới

   

  Bài viết cũ

  Loading...
  XEM NHIỀU TRONG TUẦN
  Loading...