Loading...

Lớp 11

Lớp 11

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 40: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 40: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

 12:51 08/03/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 40: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

 12:47 08/03/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 38: Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 38: Hệ thống hóa về hiđrocacbon

 12:42 08/03/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 38: Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 37: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 37: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

 12:39 08/03/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 37: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm

 12:37 08/03/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

 12:33 08/03/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 34: Bài thực hành 4 Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 34: Bài thực hành 4 Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

 12:25 08/03/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 34: Bài thực hành 4 Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 33: Luyện tập Ankin

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 33: Luyện tập Ankin

 12:24 08/03/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 33: Luyện tập Ankin

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 32: Ankin

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 32: Ankin

 12:20 08/03/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 32: Ankin

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 31: Luyện tập Anken và ankađien

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 31: Luyện tập Anken và ankađien

 12:17 08/03/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 31: Luyện tập Anken và ankađien

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 30: Ankađien

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 30: Ankađien

 12:14 08/03/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 30: Ankađien

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 29: Anken

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 29: Anken

 12:10 08/03/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 29: Anken

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 28: Bài thực hành số 3 - Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 28: Bài thực hành số 3 - Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

 12:07 08/03/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 28: Bài thực hành số 3 - Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 27: Luyện tập Ankan và xicloankan

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 27: Luyện tập Ankan và xicloankan

 12:06 08/03/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 27: Luyện tập Ankan và xicloankan

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 26: Xicloankan

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 26: Xicloankan

 10:05 07/03/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 26: Xicloankan

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 25: Ankan

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 25: Ankan

 08:34 07/03/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 25: Ankan

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 24: Luyện tập Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 24: Luyện tập Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

 08:32 07/03/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 24: Luyện tập Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 23: Phản ứng hữu cơ

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 23: Phản ứng hữu cơ

 08:29 07/03/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 23: Phản ứng hữu cơ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...