Loading...
Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm 2017 - 2018 (Đề 1)

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm 2017 - 2018 (Đề 1)

 •   23/12/2017 12:37:57 PM
 •   Đã xem: 1813
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm 2017 - 2018 (Đề 1)

Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền bắc. Giải phóng hoàn toàn miền nam (1973 - 1975)

Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền bắc. Giải phóng hoàn toàn miền nam (1973 - 1975)

 •   20/12/2017 11:41:00 AM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0

- Miền bắc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, ra sức chi viện cho miền nam
- Miền nam đấu tranh chống dịch “Bình định – Lấn chiếm” tạo thế và lực, tiến tới giải phóng hoàn toàn
- Giải phóng hoàn toàn miền nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc
- Nguyên nhân thắng lợi. Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975)

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 (Đề 2)

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 (Đề 2)

 •   17/12/2017 10:07:54 AM
 •   Đã xem: 1024
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1968)

Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1968)

 •   15/12/2017 02:47:00 PM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0

Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1968), gồm các phần:
- Chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ ở miền nam (1965 - 1968)
- Miền bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương (1965 - 1968)
- Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và “Đông Dương hoá chiến tranh” của đế quốc Mĩ (1969 - 1973)
- Miền bắc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969- 1973)
- Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền nam (1954-1975)

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền nam (1954-1975)

 •   11/12/2017 11:57:00 AM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền nam (1954-1975), gồm các phần:
- Tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương
- Miền bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954 - 1960)
- Miền nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng tiến tới “Đồng Khởi” (1954 - 1960)
- Miền bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961 - 1965)
- Miền bắc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ (1961 - 1965)

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954)

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954)

 •   11/12/2017 10:51:00 AM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954), gồm các phần:
- Âm mưu mới của Pháp – Mĩ ở Đông Dương: Kế hoạch Nava
- Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 - 1954
- Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương
- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)

Bước đầu phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 – 1953)

Bước đầu phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 – 1953)

 •   06/12/2017 12:02:00 AM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0

Bước đầu phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 – 1953), gồm các phần chính:
- Thực dân Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương
- Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (02- 1951)
- Hậu phương kháng chiến phát triển mọi mặt
- Những chiến dịch tiến công giữ vững quyền chủ động trên chiến trường

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lý năm 2017 - 2018

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lý năm 2017 - 2018

 •   03/12/2017 05:29:49 AM
 •   Đã xem: 8945
 •   Phản hồi: 1

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lý năm 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)

 •   30/11/2017 11:13:00 AM
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0

Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950), gồm những phần chính:
- Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ
- Cuộc chiến đấu ở các đô thị và việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài
- Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 và việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện
- Hoàn cảnh lịch sử mới và chiến dịch biên giới thu – đông năm 1950

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 02 - 9 - 1945 đến trước ngày19 - 12 – 1945

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 02 - 9 - 1945 đến trước ngày19 - 12 – 1945

 •   29/11/2017 11:42:00 AM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0

- Tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám năm 1945
- Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính
- Đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản bảo vệ chính quyền cách mạng

Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng tám năm 1945

Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng tám năm 1945

 •   27/11/2017 04:40:00 AM
 •   Đã xem: 264
 •   Phản hồi: 0

Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng tám năm 1945.

Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà được thành lập (02 - 9 - 1945)

Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà được thành lập (02 - 9 - 1945)

 •   27/11/2017 04:38:00 AM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0

Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà được thành lập (02 - 9 - 1945)

Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9 – 1939 đến tháng 3 – 1945

Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9 – 1939 đến tháng 3 – 1945

 •   27/11/2017 04:36:00 AM
 •   Đã xem: 162
 •   Phản hồi: 0

Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9 – 1939 đến tháng 3 – 1945

Tình hình Việt Nam trong những năm 1939 – 1945

Tình hình Việt Nam trong những năm 1939 – 1945

 •   27/11/2017 04:33:00 AM
 •   Đã xem: 264
 •   Phản hồi: 0

Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam trong những năm 1939 – 1945

Phong trào dân chủ 1936 - 1939

Phong trào dân chủ 1936 - 1939

 •   26/11/2017 11:25:00 AM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0

Phong trào dân chủ 1936 - 1939
- Tình hình thế giới và trong nước
- Phong trào dân chủ 1936 - 1939

Xô Viết Nghệ Tĩnh

Phong trào cách mạng 1930 – 1935

 •   26/11/2017 10:50:00 AM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0

Phong trào cách mạng 1930 – 1935
- Việt Nam trong những năm 1929 - 1933
- Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao xô viết Nghệ Tĩnh
- Phong trào cách mạng 1932 - 1935

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

 •   19/11/2017 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930
- Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng
- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...