Loading...

Trắc nghiệm sinh học 11: Cảm ứng ở động vật

Thứ hai - 23/04/2018 23:05

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương II – Cảm ứng
Bài 2: Cảm ứng ở động vật
1. Cảm ứng ở động vật

Loading...
1. Ý nào không đúng đối với cảm ứng ở động vật đơn bào ?
A. Tiêu tốn năng lượng.
B. Co rút chất nguyên sinh,
C. Chuyển động cả cơ thể.
D. Thông qua phản xạ.
 
2. Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào ?
A. Cơ, tuyến => Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm => Hệ thần kinh.
B. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm => Cơ, tuyến => Hệ thần kinh,
C. Hệ thần kinh => Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm => Cơ, tuyến.
D. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm => Hệ thần kinh => Cơ, tuyến.
 
3. Cảm ứng ở động vật là:
A. phản ứng lại các kích thích của môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.
B. phản ứng lại các kích thích vô hướng của môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.
C. phản ứng lại các kích thích định hướng của môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.
D. phản ứng lại các kích thích của một số tác nhân môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.
 
4. Ý nào không đúng với đặc điểm của phản xạ co ngón tay ?
A. Là phản xạ có điều kiện.
B. Là phản xạ không điều kiện,
C. Là phản xạ có tính di truyền.
D. Là phản xạ bẩm sinh.
 
5. Hệ thần kinh ống được cấu tạo từ hai phần rõ rệt là:
A. Não và tuỷ sống.
B. Thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên,
C. Não và thần kinh ngoại biên.
D. Tuỷ sống và thần kính ngoại biên.
 
6. Căn cứ vào chức năng, hệ thần kinh có thể phân thành:
A. hệ thần kinh vận động điều khiển những hoạt động không theo ý muốn và hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiển những hoạt động theo ý muốn.
B. Hệ thần kinh vận động điều khiển những hoạt động theo ý muốn và hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiển những hoạt động không theo ý muốn.
C. hệ thần kinh vận động điều khiển những hoạt động theo ý muốn và hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiên những hoạt động của các cơ vân trong hệ vận động.
D. hệ thần kinh vận động điều khiển những hoạt động của các nội quan và hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiển những hoạt động không theo ý muốn.
 
7. Phản xạ đơn giản thường là:
A . phản xạ có điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ được tạo bởi một số ít tế bào thần kinh và thường do tuỷ sống điều khiển.
B. phản xạ không điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ được tạo bởi một số lớn lượng tế bào thần kinh và thường do tuỷ sống điều khiển.
C. phản xạ không điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ được tạo bởi một số ít tế bào thần kinh và thường do não bộ điều khiển.
D. phản xạ không điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ được tạo bởi một số ít tế bào thần kinh và thường do tuỷ sống điều khiển.
 
8. Thân mềm và Chân khớp có hạch thần kinh phát triển là:
A. Hạch ngực.      B. Hạch não.
C. Hạch bụng.      D. Hạch lưng.
 
9. Hệ thần kinh của Giun dẹp có:
A. Hạch đầu, hạch thân.          B. Hạch ngực, hạch bụng.
C. Hạch đầu, hạch bụng.         D. Hạch đầu, hạch ngực.
 
10. Phản xạ ở động vật có hệ lưới thần kinh diễn ra theo trật tự nào ?
A. Các giác quan tiếp nhận kích thích => Chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin => Các tế bào mô bì cơ .
B;. Các giác quan tiếp nhận kích thích => Chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin => Các cơ và nội quan thực hiện phản ứng.
C. Các tế bào cảm giác tiếp nhận kích thích => Chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin => Các cơ và nội quan thực hiện phản ứng.
D. Chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin => Các giác quan tiếp nhận kích thích => Các cơ và nội quan thực hiện phản ứng.
 
11. Phản xạ ở động vật có hệ lưới thần kinh diễn ra theo trật tự nào ?
A,. Tế bào cảm giác => Mạng lưới thần kinh => Tế bào mô bì cơ.
B. Tế bào mô bì cơ => Mạng lưới thần kinh => Tế bào cảm giác
C. Tế bào cảm giác => Tế bào mô bì cơ => Mạng lưới thần kinh.
D. Mạng lưới thần kinh =>Tế bào cảm giác => Tế bào mô bì cơ.
 
12. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch dược tạo thành do:
A. các tế bào thần kinh tập trung tạo thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch nằm dọc theo lưng.
B. các tế bào thần kinh tập trung tạo thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch nằm dọc theo chiều dài cơ thể.
C. các tế bào thần kinh tập trung tạo thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch dược phân bố ở một số phần cơ thể.
D. các tế bào thần kinh tập trung tạo thành các hạch thẩn kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch nằm dọc theo lưng và bụng.
 
13. Ý nào không đúng với đặc điểm của phản xạ có điều kiện ?
A. Được hình thành trong quá trình sống và không bền vững.
B. Không di truyền được, mang tính cá thể.
C. Có số lượng hạn chế
D. Thường do vỏ não điều khiển.
 
14. Phản xạ phức tạp thường là:
A. phản xạ không điều kiện, có sự tham gia của một số lượng lớn tế bào thần kinh, trong đó có các tế bào vỏ não.
B. phản xạ có điều kiện, có sự tham gia của một số lượng lớn tế bào thần kinh, trong đó có các tế bào vó não.
C. phạn xạ có điều kiên, có sự tham gia của một số ít tế bào thần kinh, trong đó có các tế bào vỏ não.
D. phản xạ có điều kiện, có sự tham gia của một số lượng lớn tế bào thần kinh, trong đó có các tế bào tuỷ sống.
 
15. Bộ phận của não đóng vai trò trong điều khiển cúc hoạt động của cơ:
A. não trung gian
B. não giữa.
C. bán cầu đại não.
D. tiểu não và hành não.
 
16. Não bộ trong hệ thần kinh ống có những phần nào ?
A. Bán cầu đại não, não trung gian, củ não sinh tư, tiểu não và hành não.
B. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và trụ não.
C. Bán cầu đại não, não trung gian, cuống não, tiểu não và hành não.
D. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và hành não.
 
17. Tốc độ cảm ứng của động vật so với cảm ứng ở thực vật như thế nào ?
A. Diễn ra chậm hơn nhiều.     B. Diễn ra nhanh hơn.
C. Diễn ra ngang bằng.            D. Diễn ra chậm hơn một chút.
 
18. Ý nào không đúng đối với phản xạ ?
A. Phản xạ chỉ có ở những sinh vật có hệ thần kinh.
B. Phản xạ được coi là một dạng điển hình của cảm ứng.
C. Phản xạ thực hiện được nhờ cung phản xạ.
D. Phản xạ là khái niệm rộng hơn cảm ứng.
 
19. Hệ thần kinh của Côn trùng có:
A. Hạch đầu, hạch ngực, hạch lưng.
B. Hạch đầu, hạch thân, hạch lưng,
C. Hạch đầu, hạch bụng, hạch lưng.
D. Hạch đầu, hạch ngực, hạch bụng. 
 
20. Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào ?
A. Bộ phận trả lời kích thích => Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin => Bộ phận thực hiện phản ứng.
B. Bộ phận tiếp nhận kích thích => Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin => Bộ phân phản hồi thông tin.
C. Bộ phận tiếp nhận kích thích => Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin => Bộ phận thực hiện phản ứng.
D. Bộ phận tiếp nhận kích thích => Bộ phận thực hiện phản ứng =>Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin.
 
21. Côn trùng có hạch thần kinh nào tiếp nhận kích thích từ các giác quan và điều khiển các hoạt phức tạp của cơ thể ?
A. Hạch não.        B. Hạch ngực.
C. Hạch lưng.       D. Hạch bụng.
 
22. Ý nào không đúng với sự tiến hóa của hệ thần kinh ?
A. Tiến hoá theo hướng dạng lưới => chuỗi hạch => dạng ống.
B. Tiến hoá theo hướng tiết kiệm năng lượng trong phản xạ.
C. Tiến hoá theo hướng phản ứng chính xác và thích ứng trước kích thích của môi trường.
D. Tiến hoá theo hướng tăng lượng phản xạ nên cần nhiều thời gian để phản ứng.
 
23. Ý nào không đúng với cảm ứng ở Ruột khoang ?
A. Cảm ứng ở toàn bộ cơ thể.
B. Tiêu phí nhiều năng lượng,
C. Tiêu phí ít năng lượng.
D. Toàn bộ cơ thể co lại khi bị kích thích.
 
24. Phản xa của động vật có hệ thần kinh dạng lưới khi bị kích thích là?
A. di chuyển đi chỗ khác.        B. duỗi thẳng cơ thể.
C. co toàn bộ cơ thể.               D. co ở phẩn cơ thể bị kích thích.
 
25. Bộ phận của não phát triển nhất là:
A. não giữa.                   B. bán cầu đại não.
C. não trung gian.                    D. tiểu não và hành não.
 
26. Hệ thần kinh dạng lưới được tạo thành do:
A. các tế bào thần kinh phân bố tập trung ở một số vùng trong cơ thể và liên hệ với nhau qua các sợi thán kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh.
B. các tế bào thần kinh nằm rải rác dọc theo khoang cơ thể và liên hệ với nhau qua các sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh.
C. các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể và liên hệ với nhau qua các sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh.
D. các tế bào thần kinh phân bố đều trong cơ thể và liên hệ với nhau qua các sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh.
 
27. Hệ thần kinh ống gặp ở những động vật nào ?
A. Cá, lưỡng cư, bổ sát, chim, thú, giun đốt.
B. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun tròn,
C. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, thân mềm.
D. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.
 
28. Ý nào không đúng với đặc điểm của phản xạ không điều kiện ?
A. Thường do tuỷ sống điều khiển.
B. Mang tính bẩm sinh và bền vững.
C. Có số lượng không hạn chế.
D. Di truyền được, đặc trưng cho loài.
 
29. Cung phản xạ “co ngón tay của người” thực hiện theo trật tự nào?
A. Thụ quan đau ở da => Sợi cảm giác của dây thần kinh tuỷ => Tuỷ sống => Sợi vận động của dây thần kinh tuỷ => Các cơ ngón tay.
B. Thụ quan đau ở da => Tuỷ sống => Sợi vận động của dây thần kinh tuỷ => Các cơ ngón tay.
C. Thụ quan đau ở da => Sợi cảm giác của dây thần kinh tuỷ => Tuỷ sống => Các cơ ngón tay.
D. Thụ quan đau ở da => Sợi vận động của dây thần kinh tủy => Tuỷ sống => Sợi cảm giác của dây thần kinh tuỷ => Các cơ ngón tay.
 
30. Ý nào không đúng với đặc điểm của hệ thần kinh dạng chuỗi hạch ?
A. Phản ứng cục bộ, ít tiêu tốn năng lượng so với thần kinh dạng lưới.
B. Số lượng tế bào thần kinh tăng so với thần kinh dạng lưới.
c. Phản ứng toàn thân, tiêu tốn nhiều năng lượng so với thần kinh dạng lưới.
D. Khả năng phối hợp giữa các tế bào thần kinh tăng lên.
 
31. Phản xạ là:
A. phản ứng của cơ thể trả lời lại kích thích bên trong hoặc bên ngoài cơ thể.
B. phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh chỉ trả lời lại kích thích bên trong cơ thể.
C. phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích chỉ bên ngoài cơ thể.
D. phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên trong hoặc bên ngoài cơ thể. 

ĐÁP ÁN

dap an chuong II, bai 2
Bản quyền bài viết thuộc về Sachgiai.com. Ghi nguồn Sách giải.com khi đăng lại bài viết này.
Loading...

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây