Đáp án đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm 2020

Thứ hai - 10/08/2020 23:10

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm 2020.

MÃ ĐỀ 401

1.D 2.A 3.B 4.D 5.B 6.A 7.A 8.C 9.A 10.B
11.A 12.B 13.D 14.B 15.B 16.D 17.D 18. C 19.D 20.B
21.B 22.C 23.B 24.A 25.C 26.D 27.D 28.C 29.B 30.A
31.A 32.D 33.A 34.B 35.A 36.D 37.B 38.B 39.D 40.D
41. A 42. B 43. D 44. A 45. C 46. D 47. A 48. A 49. D 50. C

MÃ ĐỀ 402

1. C

2. C

3. C

4. D

5. C

6. C

7. D

8. C

9. B

10. A

11. D

12. C

13. C

14. D

15. A

16. A

17. D

18. A

19. A

20. C

21. B

22. B

23. B

24. A

25. B

26. B

27. C

28. A

29. A

30. A

31. D

32. D

33. B

34. D

35. A

36. B

37. D

38. C

39. B

40. B

41. B

42. A

43. A

44. C

45. B

46. D

47. B

48. D

49. A

50. D

MÃ ĐỀ 403

1.A 2.C 3.D 4.B 5.D 6.B 7.C 8.D 9.C 10.D
11.A 12.B 13.D 14.B 15.A 16.D 17.A 18.A 19.B 20.A
21.D 22.C 23.C 24.D 25.A 26.B 27.D 28.A 29.A 30.B
31.B 32.A 33.C 34.A 35.B 36.D 37.C 38.B 39.C 40.A
41.B 42.A 43.C 44.B 45.B 46.A 47.A 48.D 49.B 50.B

MÃ ĐỀ 404

1. B

2. C

3. A

4. D

5. D

6. B

7. D

8. C

9. A

10. A

11. C

12. A

13. C

14. C

15. B

16. A

17. D

18. C

19. A

20. C

21. A

22. B

23. A

24. D

25. B

26. B

27. C

28. B

29. B

30. D

31. B

32. B

33. C

34. C

35. A

36. D

37. C

38. D

39. A

40. B

41. D

42. C

43. B

44. B

45. D

46. A

47. A

48. B

49. A

50. D

MÃ ĐỀ 405

1. C

2. B

3. A

4. C

5. D

6. B

7. C

8. A

9. D

10. C

11. A

12. A

13. A

14. B

15. B

16. C

17. C

18. D

19. A

20. C

21. D

22. C

23. D

24. A

25. B

26. C

27. A

28. A

29. B

30. B

31. C

32. C

33. B

34. C

35. B

36. A

37. A

38. D

39. C

40. D

41. D

42. C

43. D

44. D

45. C

46. D

47. D

48. A

49. A

50. D

MÃ ĐỀ 406

1.B 2.C 3.D 4.A 5.B 6.D 7.C 8.D 9.A 10.B
11.D 12.B 13.C 14.B 15.A 16.C 17.A 18.A 19.D 20.C
21.C 22.D 23.A 24.A 25.D 26.C 27.A 28.A 29.D 30.A
31.D 32.C 33.C 34.D 35.D 36.D 37.C 38.D 39.D 40.A
41.B 42.C 43.A 44.D 45.B 46.A 47.A 48.C 49.C 50.A

MÃ ĐỀ 407

1. D

2. D

3. C

4. D

5. B

6. D

7. A

8. C

9. B

10. C

11. D

12. A

13. C

14. B

15. B

16. B

17. A

18. B

19. A

20. B

21. A

22. D

23. C

24. D

25. B

26. D

27. A

28. C

29. A

30. D

31. C

32. B

33. A

34. C

35. D

36. B

37. B

38. A

39. C

40. B

41. D

42. B

43. D

44. A

45. A

46. D

47. C

48. C

49. A

50. A

MÃ ĐỀ 408

1. B

2. A

3. B

4. C

5. D

6. B

7. B

8. B

9. A

10. D

11. D

12. D

13. B

14. D

15. B

16. B

17. B

18. A

19. A

20. B

21. C

22. B

23. A

24. A

25. A

26. C

27. C

28. B

29. B

30. C

31. A

32. C

33. B

34. B

35. A

36. C

37. A

38. C

39. A

40. C

41. C

42. D

43. A

44. B

45. C

46. C

47. B

48. C

49. C

50. A

MÃ ĐỀ 409

1. A

2. A

3. B

4. A

5. D

6. C

7. C

8. D

9. A

10. A

11. D

12. A

13. C

14. A

15. B

16. C

17. B

18. C

19. A

20. D

21. A

22. A

23. D

24. D

25. C

26. D

27. B

28. D

29. B

30. D

31. C

32. A

33. D

34. B

35. B

36. C

37. C

38. B

39. D

40. D

41. D

42. A

43. B

44. D

45. B

46. C

47. B

48. D

49. A

50. C

MÃ ĐỀ 410

1.C 2.C 3.D 4.C 5.C 6.D 7.A 8.A 9.A 10.C
11.D 12.C 13.A 14.D 15.D 16.A 17.C 18.A 19.D 20.C
21.B 22.D 23.D 24.B 25.B 26.D 27.A 28.B 29.A 30.B
31.C 32.D 33.D 34.C 35.A 36.C 37.A 38.D 39.B 40.A
41.D 42.A 43.A 44.B 45.A 46.D 47.A 48.D 49.D 50.D

MÃ ĐỀ 411

1. B

2. B

3. B

4. D

5. A

6. A

7. C

8. B

9. D

10. A

11. B

12. D

13. B

14. A

15. A

16. C

17. A

18. D

19. C

20. D

21. D

22. D

23. A

24. B

25. B

26. A

27. B

28. A

29. A

30. C

31. C

32. D

33. C

34. B

35. D

36. D

37. B

38. B

39. B

40. C

41. B

42. D

43. C

44. B

45. B

46. A

47. D

48. A

49. C

50. C

MÃ ĐỀ 412

1. A

2. C

3. D

4. C

5. C

6. D

7. A

8. A

9. C

10. A

11. D

12. B

13. A

14. A

15. C

16. A

17. B

18. B

19. D

20. D

21. A

22. B

23. A

24. D

25. B

26. A

27. C

28. C

29. A

30. D

31. C

32. A

33. A

34. B

35. C

36. B

37. D

38. B

39. B

40. C

41. D

42. A

43. B

44. D

45. C

46. B

47. D

48. A

49. D

50. C

MÃ ĐỀ 413

1.D 2.C 3.D 4.C 5.D 6.B 7.A 8.A 9.D 10.B
11.D 12.C 13.A 14.A 15.A 16.C 17.D 18.C 19.A 20.B
21.B 22.B 23.D 24.B 25.A 26.C 27.C 28.B 29.C 30.B
31.C 32.C 33.D 34.B 35.D 36.B 37.B 38.A 39.B 40.D
41.D 42.B 43.A 44.A 45.D 46.D 47.A 48.D 49.B 50.B

MÃ ĐỀ 414

1. D

2. B

3. B

4. A

5. C

6. D

7. A

8. D

9. A

10. D

11. D

12. C

13. C

14. A

15. A

16. B

17. C

18. D

19. C

20. C

21. D

22. A

23. C

24. A

25. C

26. A

27. A

28. D

29. C

30. A

31. B

32. D

33. A

34. A

35. C

36. D

37. C

38. C

39. A

40. A

41. D

42. A

43. C

44. D

45. D

46. D

47. C

48. C

49. D

50. C

MÃ ĐỀ 415

1. D

2. A

3. A

4. A

5. D

6. D

7. D

8. A

9. B

10. B

11. B

12. A

13. A

14. A

15. D

16. C

17. C

18. B

19. C

20. D

21. A

22. D

23. C

24. D

25. A

26. D

27. B

28. C

29. C

30. D

31. C

32. B

33. A

34. C

35. B

36. B

37. C

38. C

39. A

40. D

41. B

42. B

43. C

44. B

45. A

46. C

47. D

48. A

49. B

50. B

MÃ ĐỀ 416

1. C

2. A

3. D

4. B

5. C

6. A

7. C

8. C

9. A

10. D

11. B

12. A

13. A

14. C

15. C

16. A

17. B

18. D

19. B

20. C

21. D

22. A

23. C

24. A

25. A

26. A

27. B

28. B

29. A

30. D

31. C

32. B

33. D

34. C

35. D

36. C

37. B

38. B

39. D

40. C

41. D

42. A

43. B

44. D

45. D

46. C

47. B

48. A

49. B

50. B

MÃ ĐỀ 417

1. C

2. D

3. A

4. D

5. C

6. B

7. D

8. D

9. A

10. A

11. C

12. B

13. B

14. D

15. A

16. B

17. A

18. D

19. B

20. A

21. B

22. D

23. A

24. D

25. B

26. C

27. A

28. D

29. B

30. A

31. B

32. C

33. B

34. D

35. D

36. C

37. C

38. B

39. C

40. D

41. A

42. D

43. B

44. C

45. B

46. A

47. C

48. B

49. D

50. A

MÃ ĐỀ 418

1. B

2. A

3. B

4. B

5. A

6. C

7. B

8. C

9. B

10. C

11. B

12. A

13. A

14. D

15. A

16. C

17. A

18. C

19. B

20. D

21. B

22. B

23. B

24. C

25. C

26. A

27. D

28. B

29. C

30. D

31. B

32. D

33. C

34. D

35. D

36. C

37. D

38. D

39. B

40. C

41. A

42. A

43. C

44. A

45. C

46. B

47. C

48. A

49. C

50. D

MÃ ĐỀ 419

1. D

2. A

3. A

4. B

5. C

6. C

7. D

8. C

9. A

10. B

11. A

12. A

13. D

14. A

15. C

16. D

17. D

18. B

19. A

20. B

21. C

22. C

23. B

24. D

25. D

26. D

27. B

28. B

29. D

30. C

31. C

32. C

33. D

34. A

35. D

36. C

37. A

38. A

39. B

40. B

41. C

42. C

43. B

44. C

45. B

46. B

47. B

48. A

49. D

50. A

MÃ ĐỀ 420

1. B

2. D

3. D

4. C

5. B

6. A

7. D

8. D

9. C

10. C

11. D

12. C

13. D

14. D

15. C

16. D

17. A

18. A

19. C

20. A

21. D

22. A

23. B

24. D

25. D

26. C

27. D

28. A

29. D

30. A

31. B

32. A

33. B

34. A

35. B

36. B

37. C

38. B

39. C

40. A

41. B

42. C

43. C

44. C

45. A

46. B

47. B

48. B

49. C

50. C

MÃ ĐỀ 421

1. B

2. C

3. D

4. B

5. B

6. B

7. D

8. A

9. C

10. B

11. D

12. B

13. A

14. B

15. A

16. B

17. C

18. D

19. B

20. C

21. B

22. A

23. B

24. B

25. C

26. B

27. C

28. C

29. D

30. B

31. C

32. C

33. D

34. B

35. B

36. D

37. C

38. C

39. D

40. D

41. B

42. C

43. D

44. D

45. D

46. A

47. A

48. C

49. C

50. D

MÃ ĐỀ 422

1. C

2. B

3. B

4. A

5. C

6. A

7. A

8. D

9. D

10. A

11. A

12. C

13. C

14. A

15. D

16. C

17. B

18. A

19. C

20. C

21. A

22. C

23. B

24. B

25. B

26. A

27. B

28. D

29. B

30. A

31. D

32. C

33. D

34. B

35. B

36. A

37. C

38. C

39. B

40. A

41. C

42. C

43. B

44. A

45. A

46. B

47. C

48. C

49. A

50. B

MÃ ĐỀ 423

1. B

2. D

3. A

4. D

5. C

6. C

7. A

8. C

9. C

10. A

11. D

12. D

13. C

14. B

15. B

16. A

17. B

18. A

19. A

20. A

21. C

22. D

23. B

24. B

25. A

26. C

27. A

28. B

29. C

30. A

31. A

32. C

33. D

34. A

35. A

36. D

37. C

38. D

39. D

40. C

41. D

42. B

43. B

44. C

45. C

46. B

47. C

48. C

49. D

50. A

MÃ ĐỀ 424

1. D

2. B

3. C

4. B

5. B

6. A

7. C

8. B

9. A

10. C

11. C

12. D

13. B

14. A

15. A

16. A

17. B

18. B

19. A

20. D

21. C

22. B

23. B

24. B

25. D

26. B

27. A

28. C

29. C

30. B

31. A

32. B

33. A

34. D

35. C

36. A

37. D

38. A

39. D

40. D

41. A

42. B

43. C

44. D

45. D

46. B

47. C

48. A

49. D

50. C

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây