Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh (Đề 2) - Sách Giải

Loading...

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh (Đề 2)

Chủ nhật - 19/11/2017 09:33

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh (Đề 2) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Loading...
Bài 1: Tìm từ không cùng nhóm với các từ còn lại.
1. a. history             b. traffic              c. math                 d. geography
2. a. breakfast         b. face                c. city                   d. wash
3. a. class               b. teacher           c. care                 d. school

Đáp án
1. b               2. d                3. c

Bài 2: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.
4. a. traffic               b. listen                c. girl               d. visit
5. a. music              b. bus                   c. uncle           d. truck

Đáp án
4.c                5.a

Bài 3: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.
6. They have history .... Wednesday and Friday.
a. on              b. in            c. when                  d. at
7. A .... is the place where friends can meet to eat.
a. museum                b. stadium              c. movie theater               d. restaurant
8. There is a lake to .... of the house.
a. right                 b. the left                c. front                  d. behind
9. What time do you get .... every morning?
a. in                 b. down                 c. up                             d. on
10. She .... her bike now.
a. ride              b. rides                  c. is riding                   d. riding

Đáp án
6. a               7. d               8. b              9. c            10. c

Bài 4: Tìm lỗi sai.

Bài 4: Tìm lỗi sai.

11. Every mornings, he brushes his teeth.  
                        A        B      C                D                                                                                               

12. There are trees and flowers on the park. 
                  A      B               C      D                                                                                                     

13. They are loading the truck of flowers.
           A     B                       C    D                                                                                                

14. There are many vegetables gardens in the country. 
                   A                    B                       C   D                                                         

15. It's seven o'clock and she watches television.                                                                                                                                

                   A                             B         C              D
Đáp án
11. a             12. d              13. d            14. b             15. c

Bài 5: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau.
Hi My name's Lan. I live in a house in a small city. It's very (16)....here. Every day, I get up early and .... (17) my teeth. Then I go to school.My school is near my house and I don't have any bike so I (18).... . Theroads are dangerous so I must be (19) .... when I cross the road. I have my breakfast (20) .... school. Classes start at seven and (21) ....at half past eleven. I have lunch at twelve o' clock In the afternoon, I(22).... soccer. In the evening, I do my (23) .... and watch television.I go to bed at ten o'clock.
16. a. quite             b. careful              c. late                            d. old
17. a. brush            b. brushes            c. am brushing              d. brushing
18. a. ride               b. drive                 c. walk                           d. fly
19. a. care              b. careful              c. beauty                       d. beautiful
20. a. in                  b. at                      c. on                              d. of
21. a. end               b. finishes             c. begins                       d. a & b
22. a. play               b. plays                c. playing                      d. am playing
23. a. subject          b. subjects            c. homework                d. homeworks

Đáp án
16. a              17. a              18. c                  19. b
20. b              21. a              22. a                   23. c

Bài 6: Khẳng định sau là True, False hay No information (chưa có thông tin).
Mary: Hello. My name's Mary. Which grade are you in?
Phong: Hi. I'm Phong. I'm in grade 7, class 7A. What about you?
Mary: I'm in grade 6, class 6B. Is your school in the country or in thecity?
Phong: My school is in the country. And you?
Mary: My school is in the city.Phong: Is it big or small?
Mary: It is big. And it's beautiful, too.
Phong: How many floors does yours school have?
Mary: My school has four floors.Phong: Where's your classroom?
Mary: It's on the third floor.
24. Phong's school is in the country.
a. True                   b. False                c. No information
25. Mary is an sixth grade student.
a. True                 b. False                 c. No information
26. Mary's school isn't big or beautiful.
a. True               b. False                   c. No information
27. There are four floors in Mary's school.
a. True              b. False                c. No information
28. Phong's classroom is on the third floor.
a. True             b. False                   c. No information

Đáp án
24. a                  25. a              26. b               27. a             28. c
Loading...
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 6

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN