Loading...

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 7 Unit 3: Community service​ (Dịch vụ cộng đồng)

Thứ bảy - 20/10/2018 14:38

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 7 Unit 3: Community service​ (Dịch vụ cộng đồng)
* Từ vựng Unit 3: Community service
* Getting started trang 26 Unit 3 SGK Tiếng Anh 7 mới
* A Closer Look 1 trang 28 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới
* A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới
* Communication trang 31 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới
* Skills 1 trang 32 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới
* Skills 2 trang 33 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới
* Looking Back trang 34 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới
* Project trang 35 Unit 3 SGK Tiếng Anh 7 mới

Loading...
* Từ vựng Unit 3: Community service
activity (n) hoạt động
benefit (n) lợi ích
charity (n) hoạt động từ thiện, lòng từ thiện
charity shop (n) cửa hàng bán đồ để gây quỹ từ thiện
community (n) cộng đồng
effort (n) nỗ lực
fund (n) quỹ
help (v) giúp đỡ
member (n) thành viên
service (n) dịch vụ, sự phục vụ
youth (n) giới trẻ, tuổi trè,
volunteer (n) tình nguyện viên
elderly people (n) người già
homeless people (n) người vô gia cư
the poor (n) người nghèo
donate (v) hiến tặng, đóng góp
book (n) sách
clothes (n) quần áo
help children (v) giúp trẻ em
provide (v) cung cấp
plant (v) trồng
blood (n) máu
* Getting started trang 26 Unit 3 SGK Tiếng Anh 7 mới
Nghĩ về chủ đề của bài học, Dịch vụ Cộng đồng, và những từ mới mà bạn học được ở trên. Bắt đầu trò chơi, người A nói một từ mới và người B nói một từ liên quan mình nghĩ ra được.

1. Listen and read
Reporter: Today on Global Citizen we interview Mai and Phuc from Hai Ba Trung School. Hi Mai, could you tell us about community service?
(Hôm nay trong chương trình Công dẫn Toàn cầu, chúng ta phỏng vấn Mai và Phúc đến từ trường Hai Bà Trưng. Chào Mai, bạn biết gì về dịch vụ cộng đồng?)
Mai: It's the work you do for the benefits of the community.
(Nó là công việc mà bạn làm vì những lợi ích cộng đồng.)
Reporter: Have you ever done volunteer work?
(Chính xác. Bạn đã từng làm công việc tình nguyện chưa?)
Mai: Yes. I'm a member of Be a Buddy - a programme that helps street children. Last year we provided evening classes for fifty children.
(Có. Tôi là một thành viên của “Làm bạn đồng hành” - một chương trình giúp trẻ em đường phố. Năm rồi chúng tôi đã đem đến những lớp học buổi tối cho 50 trẻ em.)
Reporter: Wonderful! What else have you done?
(Tuyệt! Bạn đã làm gì khác nữa không?)
Mai: We've asked people to donate books and clothes to the children.
(Chúng tôi đã kêu gọi mọi người quyên góp sách và quần áo cho trẻ em)
Reporter: Wow, that certainly makes a difference. J And you Phuc, you're from Go Green?
(ồ, điều đó chắc chắn tạo sự khác biệt... Và Phúc, bạn đến từ tổ chức Go Green phải không?)
Phuc: Yes, it's a non-profit organisation that protects the environment. We'va encouraged people to recycle glass, cansj and paper. We've cleaned streets and lakes ...
(Đúng, đó là một tổ chức phi lợi nhuận để bảo vệ môi trường. Chúng tôi khuyên khích mọi người tái chế ly, lon, và giấy. Chúng tôi đã dọn đường phố và hồ...)
Reporter: Did you start a community garden project last month?
(Bạn đã bắt đầu một dự án khu vườn cộng đồng vào tháng trước phải không?)
Phuc: Oh yes, so far we've planted
(Vâng, cho đến nay chúng tôi đã trồng được...)

a. Read the conversation again and tick (/) true (T) or false (F).
1.   Mai và Phúc làm việc cho những lợi ích cộng đồng. (T)
2.   Làm bạn đồng hành đã thu gom sách và quần áo cho trẻ em đường phố. (T)
3.   Làm bạn đồng hành đã phụ đạo cho trẻ đường phố. (T)
4.   Go Green là một doanh nghiệp về môi trường. (F)
5.   Go Green đã khuyến khích mọi người tái chế rác. (T)

b. Read the conversation again. Answer the questions.
1. What do you think the phrase 'make a difference' means?( Bạn nghĩ cụm từ “make a difference” có nghĩa là gì?)
- ‘Make a difference’ means doing something good, especially to improve a situation. (‘Make a difference — tạo sự khác biệt’ có nghĩa là làm một việc gì đó tốt, đặc biệt là cải thiện trình trạng hay hoàn cảnh nào đó)
- ‘Make a difference’ is located in the conversation means people donate books and clothes to street children. (‘Make a difference’ ở bài đàm thoại này có nghĩa là mọi người quyên góp sách và quần áo cho trẻ em đường phố.)

2. Can you guess what Go Green does in their community garden project? (Bạn có thể đoán Go Green làm gì trong dự án khu vườn cộng đồng?)
- They plant the trees. (Họ trồng cây.)

3. How do you think the community garden project'makes a difference'?(Bạn nghĩ dự án khu vườn cộng đồng tạo ra sự khác biệt như thế nào?)
- They plant the trees and make a public garden. They make a good environment for people to relax and the atmosphere become fresher. (Họ trồng cây và tạo thành một khu vườn công cộng. Họ tạo ra một môi trường tốt cho mọi người thư giãn và không khí trở nến trong lành hơn.)

2. Look at the words in the box. Can you put them in the right groups? (Nhìn vào những từng trong khung Em có thể bỏ chúng vào những nhóm đúng không?)

Trong tiếng Anh có rất nhiều từ khi vừa là động từ vừa là danh từ.
Ex: volunteer, plant, help, benefit,...
Các em có thể tham khảo thêm một số từ quen thuộc sau: answer (n) câu trả lời; (v) trả lời promise (n) lời hứa, lời ước hẹn; (v) hứa, hứa hẹn travel (n) du lịch, sự du lịch; (v) đi du lịch visit (n) sự viếng thăm; (v) viếng, thăm reply (n) sự hồi đáp, câu đáp lại; (v) đáp lời, đáp lại picture (n) bức tranh (ảnh), hình vẽ; (v) họa, vẽ
Nouns
(Những danh từ)
Verbs
(Những động từ)
Adjectives
(Những tính từ)
help, benefit, volunteer, plants
 
donate, help, benefit, volunteer, recycle, plant, provise, clean, encourage clean
environment

3. Fill the gaps with the words in the box.
donate         make a differen      volunteer              homeless people
community service
1. You are a  ........................if you help other people willingly and without payment.
2........................ are those who do not have a home and really need help.
3. She often________________ money to charitable
Key:
1. volunteer 2. homeless people 3. donates 4. community service 5. make a difference
Dịch:
1. Bạn là một tình nguyện viên nếu bạn sẵn lòng giúp những người khác mà không lấy tiền.
2.  Người vô gia cư là những người không có nhà và thật sự cần sự giúp đỡ.
3. Cô ấy thường quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện.
4. Những hoạt động mà những cá nhân hay tổ chức làm vi lợi ích cho một cộng đồng được gọi là dịch vụ cộng đồng.
5Nếu bạn đang cố gắng tạo ra sự khác biệt, bạn đang cố tạo ra ảnh hưởng tốt lên một người hay một tình huống.

4. Describe the pictures with the verbs in 2. (Miêu tả những bức hình với những động từ trong phần 2.)

1.  donate books (quyên góp sách)
2.   plant tree (trồng cây)
3.   help children do homework (giúp trẻ em làm bài tập về nhà)
4.   clean Street (dọn đường phố)
5.   recycle rubbish (tái chế rác)

5. Create word webs (Tạo ra mạng (lưới) từ.)

6. Game: VOCABULARY PING PONG
Nghĩ về chủ đề của bài học, Dịch vụ Cộng đồng, và những từ mới mà bạn học được ở trên. Bắt đầu trò chơi, người A nói một từ mới và người B nói một từ liên quan mình nghĩ ra được. Nói liên tục cho đến khi giáo viên nói ngừng.
Ví dụ: Bạn A: provide (cung cấp)
Bạn B: food (thức ăn)
Bạn A: homeless people (người vô gia cư)
Bạn B: help (giúp đỡ)
Bạn A: donate (quyên góp)
Bạn B: blood (hiến máu)
Bạn A: clean (làm sạch, dọn dẹp)
Bạn B: streets (đường phố)

* A Closer Look 1 trang 28 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới
Chọn những cụm từ rồi nối với bức hình bên dưới cho phù hợp. Viết chúng vào khoảng trống dưới mỗi bức tranh
1. Choose the phrases that match the pictures s-elow. Write them in the spaces provided. (Chọn những cụm từ rồi nối với bức hình bên dưới cho phù hợp. Viết chúng vào khoảng trống dưới mỗi bức tranh.)

Key:
1.   disabled people (người khuyết tật)
2.   elderly people (người già)
3.   homeless people (người vô gia cư)
4.   sick children (trẻ em bị bệnh)
5.   people in a flooded area (người ở một khu vực lũ lụt)

2. In pairs, take turns describing the people above. Your partner guesses which picture you are talking about. Then, discuss how you can help the people in these situations. (Làm theo cặp, lần lượt miêu tả người ở trên. Bạn của bạn đoán bức hình bạn đang nói đến là gì? Sau đó, thảo luận cách mà bạn có thể giúp mọi người trong những tình huống này.)
1. disabled people (người khuyết tật)
A: These people don’t have the ability of doing activity. Some people can’t play sport, or even move their legs or hands. Provide education... Những người này không có khả năng hoạt động. Vài người không thể chơi thể thao thậm chí không thể cử động chân tay. Hãy cho họ đi học...
Help: Guide them to do exercise within their ability. Take them cross the road... Hướng dẫn họ luyện tập trong khả năng của họ. Dắt họ qua đường...
2. elderly people (người già)
A: People have many years old. Their hair is white and they are very weak. They can’t do difficult activities. They do very slowly. Những người có nhiều tuổi. Tóc họ bạc và họ rất yếu. Họ không thể làm việc nặng nhọc. Họ làm việc rất chậm.
Help: Help them do difficult activity. Take them cross the road. Do the gardening for them. Donate clothes and money for them. Provide food for them... Giúp họ làm việc nặng nhọc. Dắt họ qua đường. Làm vườn giúp họ. Quyên góp tiền và quần áo cho họ. Cung cấp thức ăn cho họ.
3. homeless people (người vô gia cư)
A: People don’t have the house. They have to stay outside; on road, under the bridge, in the park, in suburb station... They are very poor. Họ không có nhà. Họ phải ở ngoài đường; trên đường phố, dưới gầm cầu, trong công viễn, ở trạm xe điện ngầm... Họ rất nghèo.
Help: Donate clothes and money for them. Provide food or accomodation for them... Quyên góp quần áo và tiền cho họ. Cung cấp thức ăn và chỗ ở cho họ...
4. people in a flooded area (người ở một khu vực bị lũ lụt)
A: They stay in an area which is flooded. Their houses are covered by water... (Họ sống trong khu vực bị lũ lụt. Nhà họ bị nước bao phủ).
Help: Provide them food. Donate clothes and money for them. Take them to the higher and drier area. Cung cấp thức ăn cho họ. Quyên góp quần áo và tiền bạc cho họ. Đưa họ đến khu vực cao và khô ráo hơn.

3. a. Nhìn vào những bức tranh. Những vấn đề nào mà mỗi cộng đồng phải đối mặt? Viết a, b, c kế bên những từ trong bảng bên dưới.
a.  rubbish, dirty beach (rác, bãi biển bị dơ bẩn)
b.   too many advertisements, graffiti (quá nhiều quảng cáo, hình vẽ bậy)
c.  traffic jams, no tree (kẹt xe, không có cây xanh)

3.b. In pairs, talk about the problems in a and provide the possible solutions. (Làm theo cặp, nói về vấn đề trong phần a và những giải pháp có khả năng. Thêm ý kiến riêng của bạn.)
- traffic jams (kẹt xe)
A: Traffic jams are a big problem for our community.
Kẹt xe là một vấn đề lớn cho cộng đồng chúng ta.
B: What can we do to reduce traffic jams?
Chúng ta có thể làm gì để giảm kẹt xe?
A: We can help by using public transport.
Chúng ta có thể giúp bằng cách sử dụng phương tiện công cộng.
- rubbish, dirty beach (rác, bãi biển bị dơ bẩn)
A: Oh rubbish is in the beach. They beach is so dirty. Many plastic bags, can, glass, paper are in the beach.
Ồ rác trên bãi biển. Bãi biển thật là dơ. Nhiều túi nhựa, lon nước, ly, giấy nằm trên bãi biển.
B: What can we do to help?
Chúng ta có thể làm gì để giúp ?
A: We can collect the rubbish in the beach. Put the board of NO LITTER in the beach.
Chúng ta có tliể nhặt rác bãi biển. Đặt bảng “KHÔNG XẢ RÁC” trên bãi biển.
- too many advertisements, graffiti (quá nhiều quảng cáo, hình vẽ bậy)
A: Oh, the advertisements and graffiti are on the wall of houses in this city. The walls are colored and not beautiful at all. (Ồ, những quảng cáo và hình vẽ bậy đầy trên tường nhà trong thành phố này. Những bức tường được tô vẽ đầy màu và không đẹp chút nào.)
B: What can we do now? (Chúng ta có thể làm gì?)
A: We can erase them. We can ask some town safeguard to stop those people who make advertisements, graffiti from doing this. (Chúng ta có thể xóa chúng. Chúng ta có thể yếu cầu bảo vệ dân phố ngăn những người vẽ quảng cáo và hình vẽ bậy không được làm như thế.)

4. Listen and repeat.
community (cộng đồng)           go (đi)                        colour (màu sắc)
green (xanh lá cây)                garden (vườn)                 clean (làm sạch)
glass (ly, cốc)                         give (cho, biếu)               clothes (quần áo)

5. Listen and circle the words you hear. (Nghe và khoanh tròn từ bạn nghe được.)
/g/ DsJ
green, girl, goal cold, clothes

6. Listen and repeat
1.   Go green bảo vệ môi trường.
2.   Cô gái có tóc xoăn thật dễ thương.
3.   Năm rồi chúng tôi đã bắt đầu một dự án khu vườn cộng đồng.
4.   Anh ấy đã thu gom quần áo cho trẻ em đường phố trong 2 năm.
5.   Cô ấy thích màu vàng.

7. Game: STAND UP, SIT DOWN
Chọn một hành động cho mỗi âm (ví dụ, âm /g/ là “stand up/ đứng dậy”, âm /k/ là “sit down/ ngồi xuống”). Trong nhóm 5 người, một học sinh đọc lên 1 từ trong phần 4 và nhóm thực hiện hành động đó theo âm mà học nghe. Học sinh mà làm chậm nhất sẽ đọc lên từ tiếp theo.

* A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới
(Làm với bạn học, viết các câu về chính bạn bằng thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành. Sử dụng những từ có trong khung bên dưới
1.a. Listen again to part of the conversation. Underline the past simple or the present perfect. (Nghe lại phần đối thoại. Gạch dưới thì quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành.)
Phóng  viên: Chính xác. Bạn đã từng làm công việc tình nguyện chưa? Have you ever done volunteer work?
Mai: Có. Tôi là một thành viên của “Là bạn đồng hành” - một chương trình mà giúp trẻ em đường phô". Năm rồi chúng tôi đã đem đến những lớp học buổi tối cho 50 trẻ em./ Last year we provided evening classes for fifty children.
Phóng viên: Tuyệt! Bạn đã làm gì khác nữa không?
Mai: Chúng mình đã kêu gọi mọi người quyên góp sách và quần áo cho trẻ em./ We’ve asked people to donate books and clothes to the children.

1.b. When do we use the past simple? When do we use the present perfect? Can you think of the rules?(Khi nào bạn sử dụng thì quá khứ đơn? Khi nào bạn sử dụng thì hiện tại hoàn thành? Bạn có thể nghĩ ra được quy luật không?)
Thì quá khứ đơn
- Chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn cho một hành động mà đã bắt đầu và hoàn thành trong quá khứ.
Last year we provided evening classes for fifty children.
Năm ngoái chúng tôi đã đem đến những lớp học buổi tối cho 50 trẻ em.
Thì hiện tại hoàn thành
- Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành cho một hành động mà đã xảy ra đôi lần trước đó. Thời gian chính xác thì không quan trọng.
We’ve asked people to donate books and clothes to the children.
Chúng mình đã kêu gọi mọi người quyên góp sách và quần áo cho trẻ em. Remember! (Ghi nhớ!)
- Chúng ta thường dùng mốc thời gian cụ thể, ví dụ: yesterday (ngày hôm qua), last month (tháng trước), two years ago (hai năm trước) cho thì quá khứ đơn.
- Chúng ta thường dùng ever (chẳng bao giờ), never (không bao giờ), so far (cho đến nay), several times (nhiều lần, một vài lần),... cho thì hiện tại hoàn thành.

2. Past simple or present perfect? Put the verb in brackets into the correct form. (Thì quá khứ đơn hay hiện tại hoàn thành? Đặt động từ trong ngoặc đơn thành dạng đúng.)
1. They (clean) the beach one week ago.
2. They (collect) hundreds of books so far.
3. I (collect) stamps when I was a child.
4. She (fly) to Da Nang many times but last year she (go) there by train.
5. You ever (see) a real lion? No, but I (see) a real elephant when we went to the zoo last month.
1. cleaned 2. have collected 3. collected 4. has flown, went 5. Have ... seen, saw
Dịch:
1. Họ đã dọn sạch bãi biển cách đây một tuần.
2. Cho đến giờ họ đã thu gom được hàng ngàn quyển sách.
3. Tôi đã sưu tầm tem khi còn nhỏ.
4. Cô ấy đã bay đến Đà Nẵng nhiều lần nhưng năm rồi cô ấy đã đến đó bằng tàu lửa
5. Bạn đã từng thấy một con sư tử thật sự chưa? Không, nhưng mình đã thấy một con voi thực sự khi mình đi đến sở thú vào tháng trước.

3. Choose the best answer. (Chọn câu trả lời hay nhất)
1.  b Have you done your homework?
Bạn đã làm bài tập về nhà chưa?
2.  b Yes, I have done it already.
Có, mình làm rồi.
3. c Dickens wrote a lot of novels.
Dickens đã viết rất nhiều tiểu thuyết.
4. a Her mother has written 3 books. She is going to start the fourth
one soon.
Mẹ cô ấy đã viết 3 cuốn sách. Bà ấy sẽ bắt đầu viết cuốn thứ tư sớm.
5. c I think I have met him before.
Tôi nghĩ tôi đã gặp anh ấy trước đây.
6. b Oh, yes! I remember, I met him when I was in Hoi An. He was our guide.
Ồ có! Bây giờ tôi nhớ rồi. Tôi đã gặp anh ấy khi tôi ở Hội An. Anh ấy là hướng dẫn viễn của chúng ta đấy!

4. With a partner, write sentences about yourself in the past simple and the present perfect. Use the words from the box below. (Làm với bạn học, viết các câu về chính bạn bằng thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành. Sử dụng những từ có trong khung bên dưới.)

-  Last December I visited Hanoi with my brother.
(Tháng 1 năm ngoái tôi đã đến thăm Hà Nội cùng với em trai.)
-  I have never eaten this fruit.
(Tôi chưa bao giờ ăn loại trái cây này cả.)
- I did the volunteer work in Dong Nai five years ago.
(Cách đây 5 năm, tôi đã làm công việc tình nguyện ở Đồng Nai.)
- When I was a child. I cried a lot.
(Khi tôi còn nhỏ, tôi khóc rất nhiều.)
- I have visited Hanoi three times.
(Tôi đã thăm Hà Nội được 3 lần rồi.)
- I started to dance in 2011.
(Tôi đã bắt đầu nhảy vào năm 2011.)
- I had lunch one hour ago.
(Tôi đã ăn trưa cách đây 1 giờ.)
- Yesterday I went to the zoo with family.
(Hôm qua tôi đã đi sở thú cùng gia đình.)
- I haven’t been to Da Nang yet.
(Tôi chưa từng đến Đà Nẵng.)

5. In pairs, student A looks at the fact sheet below and student B looks at the fact sheet on page 33. Each student asks and answers questions about the fact sheet to complete the information. (Theo cặp, học sinh A nhìn vào tờ giấy sự việc bên dưới và học sinh B nhìn vào tờ giấy sự việc trang 33. Mỗi học sinh hỏi và trả lời những câu hỏi về tờ giấy sự việc để hoàn thành thông tin)
Ví dụ:
- BE A BUDDY (LÀM BẠN ĐỒNG HÀNH)
A: What happen in 2011?
Điều gì xảy ra vào năm 2011 ?
B: Be a Buddy was established in 2011. What did Be a Buddy do in 2012? Làm bạn đồng hành đã được thành lập vào năm 2011. Làm bạn đồng hành đã làm gì vào 2012?
A: In 2012, Be a Buddy started ‘A Helping Hand’ programme for street children.
Trong năm 2012, Làm bạn đồng hành đã bắt đầu chương trình “Một bàn tay giúp sức” cho trẻ em đường phố.
B: What has Be a Buddy done so far?
Cho đến giờ Làm bạn đồng hành đã làm gì?
A: It collected books and clothes for street children. It also made toys for children in need.
Nó đã thu gom sách và quần áo cho trẻ em đường phố. Nó cũng đã làm đồ chơi cho trẻ em thiếu thốn.
- GO GREEN (XANH)
A: What happened in 2011?
Điều gì xảy ra vào năm 2011 ?
B: Go Green was established in 2011. What did Go Green do in 2012?
Go Green đã được thành lập vào năm 2011. Go Green đã làm gì vào 2012?
A: In 2012 Go Green started clean up project on every first Sunday.
Vào năm 2012 Go Green đã bắt đầu dự án dọn dẹp vào mỗi Chủ nhật đầu tiên của tháng.
B: What has Go Green done so far?
Cho đến giờ Go Green đã làm gì?
A: It helped people recycled rubbish and cleaned up streets and lakes. It also planted flowers and trees.
Nó giúp mọi người tái chế rác và dọn dẹp đường phố và ao hồ. Nó cũng trồng hoa và cây.

* Communication trang 31 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới
Nhìn vào những bức hình và đọc về những hoạt động tình nguyện của giới trẻ ở Mỹ
1. Look at the photos and read about the following volunteer activities for teenagers in the United States. (Nhìn vào những bức hình và đọc về những hoạt động tình nguyện của giới trẻ ở Mỹ)

Dịch:
- Làm gia sư cho trẻ em nhỏ tuổi hơn hoặc giúp chúng làm bài tập về nhà trước hoặc sau khi tan trường.
- Tái chế các đồ vật, và dạy những người khác cách làm.
- Trồng cây ở khu vực công cộng nơi mà tất cả khu xóm có thể vui chơi.
- Hiến máu
- Nói chuyện và hát cho người lớn tuổi ở nhà dưỡng lão.
- Làm những cái mền cho trẻ em bị bệnh.
- Nấu một bữa ăn ở một nơi cho những trẻ và gia đình vô gia cư.
- Vẽ một tranh bích họa trên tường phủ lên hình vẽ bậy.

2. Look at the photos about community service in Viet Nam. Match them with the activities (Nhìn vào những bức tranh về dịch vụ cộng đồng ở Việt Nam. Nối chúng với những hoạt động cho phù hợp.)

1  - b Tặng coupon phở gà miễn phí cho người nghèo ở Hà Nội.
2  - c Tặng quần áo ấm cho người vô gia cư ở Hà Nội.
3   - e Dạy gia sư cho trẻ em từ những gia đình nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh.
4   - a Tình nguyện cho thông tin ở trạm xe buýt và ga tàu lửa.
5  - d Tặng các bữa ăn giá 5.000 đồng cho người nghèo ở tỉnh Quảng Nam.

3. Work in groups. Discuss the benefits each activity may bring to the community. Share your answers with the class. (Làm theo nhóm. Thảo luận những lợi ích mà mỗi hoạt động mang đến cho cộng đồng. Chia sẻ câu trả lời với lớp.)
1. Tặng các bữa ăn giá 5,000 đồng cho người nghèo ở tỉnh Quảng Nam.
Benefits: Help them have a have a good meal.
Lợi ích: Giúp họ có một bữa ăn ngon.
2. Tình nguyện cung cấp thông tin ở trạm xe buýt và ga tàu lửa.
Benefits: Help people to find the correct bus, train and get to the place they want to go to.
Lợi ích: Giúp mọi người tìm đúng xe buýt, tàu lửa và đến được nơi họ muốn.
3. Tặng quần áo ấm cho người vô gia cư ở Hà Nội.
Benefits: Help them not be cold in the winter, not have a flu.
Lợi ích: Giúp họ không bị lạnh vào mùa đông và không bị cảm cúm.
4. Dạy gia sư cho trẻ em từ những gia đình nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Benefits: Help them have the good knowledge to get a good job and life.
Lợi ích: Giúp chúng có kiến thức tốt để có một công việc tốt và cuộc
sống tốt đẹp.
5. Tặng phiếu phở gà miễn phí cho người nghèo ở Hà Nội.
Benefîts: Help them have a have a good meal.
Lợi ích: Giúp họ có một bữa ăn ngon.

4. Ask each other: Have you ever done any of these activities? Choose three activities that you want to try. Why do you want (Hỏi lẫn nhau: Bạn đã từng làm bất cứ hoạt động nào không? Chọn 3 hoạt động mà bạn muốn thử. Tại sao bạn muốn làm những hoạt động đó?)
Key:
- I used to tutoring children from poor familles in HCMC. I would like to try “Volunteering to gi ve information in bus station and railway stations, offering coupons for free chicken noodle soup for the poor, giving away warm clothes to homeless people and offering meal at 5,000 VND for the poor”. I want to do because I want to help the poor people.
Tôi từng làm gia sư cho trẻ em từ những gia đình nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi muốn thử “Tình nguyện cung cấp thông tin ở trạm xe buýt và ga tàu lửa, tặng phiếu phở gà cho người nghèo, tặng ảo ấm cho người vô gia cư và tặng bữa ăn 5.000 đồng cho người nghèo.” Tôi muốn làm bởi vì tôi muốn giúp những người nghèo.

- I did volunteer work when I was student. I helped the children in leanming English and Informatics. This work made me feel joyful and happy. I also gave old books to children and took care of old people. I like doing these activities very much because I find life more interesting and meaningful.

* Skills 1 trang 32 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới
1. Read the text about volunteer work in the United States. (Đọc đoạn văn về công việc tình nguyện ở Mỹ)

Ở Mỹ, hầu hết mọi người đã từng có lúc là một tình nguyện viên. Theo thống kê của chính phủ, khoảng 1/5 dân số Mỹ làm hoạt động tình nguyện mỗi năm. Người Mỹ đã có truyền thống làm tình nguyện và giúp một người khác kể từ những ngày khai sinh của đất nước.
Người Mỹ làm tình nguyện không phải vì họ bị bắt buộc hoặc được cho tiền để làm tình nguyện. Họ thích làm điều đó! Những hoạt động tình nguyện truyền thống bao gồm việc quyên tiền cho những người đang cần giúp đỡ, nấu ăn và phát thức án, làm công việc lao động chung (như những dự án làm sạch và sửa nhà cửa), cung cấp  việc chuyên vận chuyển (như là chở những người già), và làm gia sư/ làm hướng dẫn cho những người trẻ tuổi.

2. Decide if the following statements are true (T) or false (F). (Quyết định những câu sau đây Đúng (T) hay Sai (F).)
1.    Theo đoạn văn trên, gần như mỗi người Mỹ đều làm công việc tình nguyện trong cuộc đời của họ. (T)
2.   Mỗi năm hầu như trong 5 công việc của người Mỹ thì có 1 công việc là tình nguyện. (T)
3.   Người Mỹ đã làm công việc tình nguyện ít hơn 50 năm. (F)
4.   Người Mỹ làm tình nguyện bởi vì họ bị bắt buộc phải làm. (F)

3. Hoạt động nào trong những hoạt động này là những hoạt động tinh nguyện truyền thống ở Mỹ. Đánh dấu chọn vào khung.
1. chăm sóc động vật  
2. quyên góp tiền s
3. nấu những bữa ăn s
4. hiến máu  
5. dọn sạch đường phố s
6. dạy học cho trẻ s

4. Idea bank: Fill in the table with your ideas for volunteer activities. (Ngân hàng ý tưởng: Điền vào bảng với ý kiến của bạn cho những hoạt động tình nguyện)
To raise money, we could...
(Để quyên tiền, chúng ta có thể...)
To provide food, wem could...
(Để cung cấp thức ăn, chúng ta có thể...)
To help repair things, we could...
(Để giúp sửa chữa đồ, chúng ta có thể...)
To help people With transportation, we could...
(Để giúp người ta có thể vận chuyển, chúng ta có thể...)
To tutor young children, we could...
(Để làm gia sư cho trẻ nhỏ, chúng ta có thể.)
• make postcards and sell them
(làm bưu thiếp và bán chúng)
• cook food and bring it to street children
(nấu thức ăn và mang nó đến cho trẻ em đường phố)
• repair table, chair, withdraw, car in the house
(sửa chữa bàn, ghế, tủ, xe trong nhà)
• give the rides to the elderly
(chở người già đi lại)
• mentor them to do homework and help them study the lesson
(hướng dẫn trẻ em làm bài tập về nhà hoặc giúp chúng học bài)

5. Work in groups. Share the ideas in your idea bank with your group members. Then, use the most interesting ideas to create a new group idea bank and share it with the class. (Làm theo nhóm. Chia sẻ những ý kiến trong ngân hàng ý trên với những thành viên trong nhóm. Sau dó, sử dụng hầu hết những ý tưởng thú vị để tạo ra một nhóm ngân hàng ý tưởng mới và chia sẻ nó với lớp.)
- To raise money, we could make postcards and sell them.
Để quyên tiền, chúng ta có thể làm bưu thiếp và bán chúng.
A: We could make postcards and sell them to raise money.
Chúng ta có thể làm bưu thiếp và bán chúng để kiếm tiền.
B: What types of postcards?
Loại bưu thiếp nào?
A: Greeting cards: Happy Birthday, Happy New Year, Congratulation.
Thiệp chúc mừng: Chúc mừng sinh nhật, Chúc mừng năm mới, Chúc mừng.
B: Where should we sell them?
Chúng ta bán chúng ở đâu?
A: We could sell them to students in our school, to bookshops, giftshop...
Chúng ta có thể bán chúng cho những học sinh trong trường chúng ta, đến những nhà sách, cửa hàng quà lưu niệm...
- To provide food, we could cook food and bring it to street children.
Để cung cấp thức ăn, chúng ta có thể nấu và mang nó đến cho trẻ em đường phố.
A: We could cook food and bring it to street children.
Chúng ta có thể nấu thức ăn và mang nó đến cho trẻ em đường phố.
B: What kind of food?
Loại thức ăn nào?
A: Rice with fish and meat, vegetable soup.
Cơm với cá, thịt, canh rau.
B: How often do we bring food to them?
Bao lâu chúng ta cung cấp thức ăn cho họ?
A: 3 times a week.
Ba lần một tuần.
- To help things, we could repair table, chair, withdraw, car in the house.
Để giúp đỡ, chúng ta có thể sửa bàn, ghé và tủ trong nhà để giúp đỡ.
A: We could repair table, chaừ, withdraw, car in the house to help things.
Chúng ta có thể sửa bàn, ghế và tủ để giúp đỡ.
B: Whom will we help?
Chúng ta sẽ giúp ai?
A: We will help the elderly people, the people in need.
Chúng ta sẽ giúp những người già, những người cần giúp đỡ.
B: How often do you help do?
Bao lâu chúng ta giúp một lần?
A: Once a week Một lần một tuần.
- To help people with transportation, we could give the rides to the elderly. Để giúp người ta trong giao thông, chúng ta có thể cho người lớn tuổi quá giang.
A: We could give the rides to the elderly, to help the with transportation.
Chúng ta có thể cho người lớn tuổi quá giang để giúp họ trong giao thông.
B: How often do we help them?
Bao lâu chúng ta giúp họ một lần?
A: five times a week.
5   lần một tuần.
-  To tutor young children, we could mentor them to do homework and help them study the lesson.
Để dạy kèm trẻ em, chúng ta có thể hướng dẫn chúng làm bài tập về nhà và giúp chúng học bài.
A: We could mentor young children to do homework, help them study the lesson and to tutor.
Chúng ta có thể hướng dẫn trẻ em làm bài tập về nhà, giúp chúng học bài và dạy kèm cho chúng.
B: How often do we help them?
Bao lâu chúng ta giúp chúng một lần?
A: 3 times a week.
lần một tuần.

* Skills 2 trang 33 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới
Nhìn những ý tưởng tình nguyện trong phần Nói 4. Chọn một ý kiến và viết một đoạn văn ngắn về nó

1. Discuss the following questions. (Thảo luận những câu hỏi sau)
1. Who do you think benefits from volunteer work? (Bạn nghĩ ai có được lợi ích từ công việc tình nguyện?)
- I think all people benefit from volunteer work, the people in need and the helper. (Tôi nghĩ tất cả mọi người đều có lợi từ công việc tình nguyện, người cần giúp đỡ và người giúp đỡ.)
How do people benefit from volunteer work?  (Làm sao người ta có lợi ích từ công việc tình nguyện?)
- The helpers enjoy it and they feel happy to do it. The people in need feel happy when they receive the help. (Những người giúp đỡ thích giúp đỡ và họ cảm thấy vui khi làm nó. Người cần giúp đỡ cảm thấy vui khi chúng nhận được sự giúp đỡ.)

2. Listen to the recording and answer the questions. (Nghe bài nghe và trả lời các câu hỏi)
1. Why does Phuc do volunteer work? (Tại sao Phúc làm tình nguyện?)
- Phuc does volunteer work because he thinks it makes a difference in the community.
Phúc làm công việc tình nguyện bởi vì anh ấy nghĩ nó tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng.
2. Why does Phuc feel more self-confident? (Tại sao Phúc cảm thấy tự tin hơn?)
- Phuc feels more self-confident because he has made many new friends. Phúc cảm thấy tự tin hơn bởi vì anh ấy kết bạn với nhiều bạn mới.
3. Why does the reporter think Phuc is confident? (Tại sao phóng viên nghĩ Phúc tự tin?)
- The reporter thinks Phuc is confident because Phuc has answered the interview very well.
Phóng viên nghĩ rằng Phúc tự tin bởi vì Phúc đã trả lời bài phỏng vấn rất tốt.
4. Why does Mai think volunteering is special? (Tại sao Mai nghĩ rằng việc tình nguyện thật đặc biệt?)
- Mai thinks volunteering is special because she can help others, and because she can see how happy the street children are when they learn. (Mai nghĩ rằng việc tình nguyện thật đặc biệt bởi vì cô ấy có thể giúp những người khác, và bởi vì cô ấy có thể thấy trẻ em đường phố cảm thấy hạnh pliúc như thế nào khi chúng học.)
Audio script:
Reporter: So Phuc, why do you volunteer?
Phuc: I volunteer because it makes a difference in our community. We can encourage people to protect the environment and our community will be a better place.
Reporter: Do you think volunteering is good for yourself too?
Phuc: Oh yes, I’ve made many new friends and I feel much more self- confident.
Reporter: I agree. You’ve answered the interview very well... And you Mai?
Phuc: Volunteering is special to me because I can help others. It’s special because I can see how happy the children are when they learn.

3. Listen again and fill in the blanks. (Nghe lại và điền vào chỗ trống)
1. I ___________________  because I can make a
difference in our community.
2. I've made many new friends, and I___________much more self-confident.
3. Volunteering is special to me_______________I can help others.
4. It's special_____________ I can see how happy the________________ are when they learn.
1.  volunteer     2. feel       3. because        4. because, children
1.   Mình làm việc tình nguyện bởi vì mình có thể tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng chúng ta.
2.   Tôi đã làm quen được nhiều bạn, và tôi cảm thấy tự tin nhiều hơn.
3.   Việc tình nguyện thật đặc biệt với tôi bởi vì tôi có thể giúp những người khác.
4.   Nó đặc biệt bởi vì tôi có thể thấy trẻ đường phố cảm thấy hạnh phúc như thế nào khi chúng học.

4.  Combine the two sentences using because. (Kết hợp 2 câu sử dụng because)
1. He’s had a cold for two days because he didn’t wear enough warm clothes.'
 Anh ấy bị cảm lạnh 2 ngày bởi vì anh ấy không mặc quần áo đủ ấm.
2. I stayed home because it rained. Tôi ở nhà bởi vì trời mưa.
3. They’ve decided to clean the lake up because it is full of rubbish.
Họ quyết định lau dọn bởi vì nó đầy rác.
4. Because she works in that small town, she’s lived in that small town for three years.
Bởi vì cô ấy làm việc trong thị trấn nhỏ đó, nên cô ấy đã ở đó trong 3 năm.
5. Because the neighbourhood is nice and quiet, they think they should move there.
Bởi vì khu xóm tốt và yên tĩnh, nên họ nghĩ họ nên rời đến đó.

5. Look at your volunteer ideas in Speaking 4. Choose one idea and write a short paragraph about it. (Nhìn những ý tưởng tình nguyện trong phần Nói 4. Chọn một ý kiến và viết một đoạn văn ngắn về nó.)
I want to raise funds for Street children. I want to do it because we will be able to provide them with food and books. They will no longer be hungry. They will be able to read. I will ask my friends to help me. We will make postcards and sell them.
Tôi muốn gây quỹ cho trẻ em đường phố. Tôi muốn làm điều đó bởi vì chúng ta sẽ có thể cung cấp thức ăn và sách cho trẻ. Trẻ sẽ không còn bị đói. Trẻ sẽ có thể đọc sách. Tôi sẽ hỏi nhờ bạn bè tôi giúp đỡ. Chúng tôi sẽ làm bưu thiếp và bán chúng.

* Looking Back trang 34 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới
Nối những động từ màu xanh với những từ đúng trong khung, Đặt động từ thành thì quá khứ đơn hoặc hiện tại đơn

1. Match the verbs in blue with the correct words in the box (Nối những động từ màu xanh với những từ đúng trong khung.)


2. Circle the best answer. (Khoanh tròn câu trả lời hay nhất)
1. Because Minh has (ever, never, ago) worked for a charity shop, he really wants to do it.
2. (Already, Last week, So far) we visited sick children in Viet Due Hospital.
3. Nhung has (already, many times, ever) finished all the homework.
4. Have you read that book (yet, ever, never)?
5. Yes, I finished it (three times, so far, yesterday).
1. never      2. last week      3. already        4. yet       5. yesterday
1.   Bởi vì Minh chưa từng làm việc cho một cửa hàng từ thiện, nên anh ấy thực sự muốn làm.
2.  Tuần rồi chúng tôi đã thăm trẻ em bị bệnh ở Bệnh viện Việt Đức.
3.   Nhung vừa hoàn thành tất cả bài tập về nhà.
4. Bạn đã đọc cuốn sách đó chưa?
5. Vâng, tôi đã hoàn thành nó hôm qua.

3. Put the verbs in the past simple or the present perfect. (Đặt động từ thành thì quá khứ đơn hoặc hiện tại đơn.)
1. He thinks she's the most kind-hearted girl he...........ever (meet)           .
2. She (visit)_________ Hue when she was a child.
3. She (visit)__________ Hue once.
4. How many plays________ Shakespeare (write)_______ ?
5. How many plays________________ she (write)__________ so far?
1. has ever met                                2. visited              3. has visited
4. did Shakespeare write                 5. has she written
1.  Anh ấy nghĩ cô ấy là cô gái tốt bụng nhất mà anh ấy từng gặp.
2.   Cô ấy đã thăm Huế khi cô ấy còn nhỏ.
3.   Cô ấy đã thăm Huế một lần.
4.   Shakespeare đã viết bao nhiêu vở kịch?
5.   Cho đến giờ cô ấy đã viết bao nhiêu vở kịch?

4. Finish the sentences below. (Hoàn thành các câu bên dưới.)
1.  the engine is very good
2.   it is going to be cold this evening
3.   she’s kind
4.   they are not as lucky as we are
5.   she works very hard to improve her teaching
1. Họ đã quyết định mua xe hơi đó vì động cơ rất tốt.
2. Mặc áo khoác ấm vào vì tối nay trời sẽ lạnh đó.
3. Anh ấy thích cô ấy bởi vì cô ấy tốt bụng.
4. Chúng ta hãy giúp đỡ trẻ em đường phô" bởi vì trẻ không may như chúng ta.
5. Bởi vì cô ấy yêu thương học sinh của cô ấy, nên cô ấy làm việc rất chăm chỉ để cải thiện việc dạy học của mình

5. Role-piay. Student A is a reporter and student B is a volunteer. Student A asks the questions and writes down student B's answers. Then swap your roles. Use the following questions as prompts: (Đóng vai. Học sinh A là một phóng viên và học sinh B là một tình nguyện viên. Học sinh A hỏi những câu hỏi và viết xuấng những câu trả lời của học sinh B. Sau đó đổi vai. Sử dụng những câu hỏi sau như là gợi ý:)
Student A (Học sinh A)
Bạn tham gia chương trình Phố số 6 của chúng tôi cách đây 6 tháng bởi vì bạn muốn giới thiệu văn hóa Việt Nam cho khách du lịch, và thực hành tiếng Anh. Bạn đã dẫn 4 tour bằng tiếng Anh, và giúp khách tham quan chơi những trò chơi của truyền thông Việt Nam. Tháng rồi, bạn cảm thấy hạnh phúc khi bạn nhận được một lá thư cảm ơn từ hai khách tham quan người úc vốn rất thích các tour
A: When did you start working for your organization, Our Town?
Bạn bắt đầu làm cho tổ chức của bạn, Phố chúng tôi từ khi nào?
B: I joined 6 months ago. Tôi đã tham gia cách đây 6 tháng.
A: Why did you decide to volunteer?
Tại sao bạn quyết định làm tình nguyện?
B: Because I wanted to introduce Vietnamese culture to foreigners, and to practice English.
Bởi vì tôi muốn giới thiệu văn hóa Việt Nam đến người nước ngoài, và thực hành tiếng Anh.
A: What have you done so far with Our Town?
Cho đến giờ bạn đã làm gì với Phố chúng tôi?
B: We’ve given tours in English, and helped visitors play traditional Vietnamese games.
Chúng tôi đã đem đến những tour du lịch bằng tiếng Anh, và giúp khách tham quan chơi những trò chơi truyền thống Việt Nam.
A: Was there anything that made you happy with your work last month?
Có điều gì làm bạn hạnh phúc với công việc của bạn vào tháng rồi không?
B: Last month we felt happy when we received a thank you letter from two Australian visitors who liked the tours very much.
Tháng rồi, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhận được bức thư cảm ơn từ hai khách tham quan úc vốn rất thích tour.

Student B (Học sinh B)
Bạn đã tham gia chương trình Trái tim lớn 2 cách đây 2 năm bởi vì bạn muốn giúp người ta trong bệnh viện. Bạn đã hiến máu hai lần, và tặng quà cho trẻ em bị bệnh. Tháng rồi bạn cảm thấy vui khi bạn tự tay làm lồng đèn tết Trung thu và tặng nó cho một em gái nhỏ ở khách sạn vốn rất thích nó.
A: When did you start working for your organization, Big Heart 2?
Bạn đã bắt đầu làm việc cho tổ chức của bạn, Trái Tim Lớn 2 từ khi nào?
B: 2 years ago.
Cách đây 2 năm.
A: Why did you decide to volunteer?
Tại sao bạn quyết định làm tình nguyện?
B: Because I want to help people in hospital.
Bởi vì tôi muốn giúp mọi người trong bệnh viện.
A: What have you done so far with Big Heart 2?
Bạn đã làm gì với Trái Tim Lớn 2?
B: We donated blood twice, and given presents to sick children.
Chúng tôi đã hiến máu hai lần và tặng quà cho trẻ em bị bệnh.
A: Was there anything that made you happy with your work last month?
Có điều gì làm bạn hạnh phúc với công việc của bạn vào tháng rồi không? B: Last month we felt happy when we made a Mid-Autumn Festival lantern ourself and gave it to a little girl in hospital who loved it so much.
Tháng rồi chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi chúng tôi chúng tôi làm lồng đèn Trung thu và tặng cho một em gái nhỏ trong bệnh viện vốn rất thích nó.
 
* Project trang 35 Unit 3 SGK Tiếng Anh 7 mới
Tham gia những hoạt động tình nguyện trong cộng đồng của em.Báo cáo những kinh nghiệm của em.Hoặc bắt đầu dự án tình nguyện của bạn. Làm việc theo nhóm và phát triển những ý kiến của bạn thành một dự án thực sự của lớp của trường.
Think about your local area. What needs to be done to make things better? What can you do to help?
Nghĩ về khu vực địa phương bạn. Cái gì cần thực hiện để làm cho mọi thứ tốt hơn. Bạn có thể giúp gì?
—> I think that my local area needs to be cleaned up, because there is much rubbish in the street at my neighbourhood. I will ask my neighbour friends to collect rubbish and clean up the street.
Tôi nghĩ khu vực địa phương của tôi cần được lau dọn, bởi vì có nhiều rác ở trèn đường trong khu xóm tôi. Tôi sẽ hỏi các bạn hàng xóm cùng tôi nhặt rác và dọn đường phố.
Think about your school. What needs to be done to make it a better place? What can you do to help?
Nghĩ về trường học của bạn. Bạn cần làm gì để nó tốt hơn? Bạn có thể làm gì để giúp?
—> I think we should plant more trees and flowers in school garden. I will ask my classmates do it with me.
Tôi nghĩ chúng ta cần trồng thêm cây và hoa trong khu vườn của trường. Tôi sẽ nhờ bạn học cùng làm với tôi.
Think about your classroom. Is there anything that needs to be done? What can you do to help?
Nghĩ về lớp học. Có điều gì mà cần thực hiện không'? Bạn cồn làm gì để giúp?
—> I think I should decorate my classroom and put some flower vases in the classroom I will ask my classmates do it with me. We will paste some pictures of protecting environment that we find from Internet. We will buy the flower in local market.
Tôi nghĩ tôi nên trang trí lớp học và đặt vài bình vào trong lớp học. Tôi sẽ nhờ bạn học cùng làm với tôi. Chúng tôi sẽ dán vài bức hình về bảo vệ môi trường mà chúng tôi tìm được trên Internet. Chúng tôi sẽ mua hoa ở chợ địa phương.
Think about your classmates. Are there friends who need help? What can you do to help your friends?
Nghĩ về lớp học của bạn Có người bạn nào cần giúp đỡ không? Bạn có thể làm gì để giúp bạn bè?
—> I think my classmate, Lan needs the help. She is not good at English and her mark is very low. I will tutor her, mentor her study English, help her do English homework.
Tôi nghĩ rằng bạn học của tôi, Lan cần sự giúo đỡ. Cô ấy không giỏi môn tiếng Anh và điểm cô ấy rất thấp. Tôi sẽ làm gia sư cho cô ấy, chỉ cô ấy học tiếng Anh, giúp cô ấy làm bài tập.
Think about the people in your local community. What do they need? What can you do to help?
Nghĩ về những người trong cộng đồng tại địa phương. Họ cần gì? Bạn có thể làm gì giúp họ ?
—> I think the homeless people need the meals in my community. I will ask my friend to provide food for homeless people 3 times a week. We will collect money and cook the meal for them: rice with meat, fish, vegetables....
Tôi nghĩ những người vô gia cư ở địa phương cần những bữa ăn. Tôi sẽ cùng bạn bè cung cấp thức ăn cho họ 3 lần 1 tuần. Chúng tôi sẽ quyên góp tiền và nấu những bữa ăn cho họ: cơm với cá, thịt và rau.
Loading...
 

 
 Từ khóa: đồng từ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 7

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN