Loading...

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 7: How Do You Learn English?

Thứ hai - 25/09/2017 14:56

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 5 Unit 7: How Do You Learn English?

Loading...
Lesson 1 - Unit 7 trang 46, 47 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nhìn, nghe và lặp lại.
a)   How often do you have English, Mai?
Bạn thường học môn Tiếng Anh may lần vậy Mai?
I have it four times a week.
Tôi học nó bốn lần một tuần.
 
b) Do you have English today?
Hôm nay bạn có môn Tiếng Anh phải không? 
Yes, I do.
Vâng, có.
c) How do you practise reading?
Bạn luyện đọc như thế nào?
I read English comic books.
Tôi dọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.
 
d) How do you learn vocabulary?
Bạn học từ vựng thế nào?
I write new words in my notebook and read them aloud
Tôi viết những từ mới vào tập và đọc to chúng.
 
2. Chỉ và đọc
a) How do you speak English?
Bạn nói tiếng Anh thế nào?
I speak English every day.
Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày.
 
b) How do you listen to English?
Bạn nghe tiếng Anh thế nào?
I watch English cartoons on TV.
Tôi xem nhiều phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi
 
c) How do you write English?
Bạn viết tiếng Anh thế nào?
I write emails to my friends.
Tôi viết nhiều thư điện tử cho những người bạn tôi.
 
d) How do you read English?
Bạn nói tiếng Anh thế nào?
I read short stories.
Tôi đọc nhiều truyện ngắn.
 
3. Chúng ta cùng nói
Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học tiếng Anh thế nào.
How often do you have English?
Bạn thường học môn Tiếng Anh mấy lần?
I have English ... times a week
Tôi có môn Tiếng Anh... lần một tuần.
Do you have English today?
Hôm nay bạn có môn Tiếng Anh phải không? 
Yes, I do. / No, I don't.
Vâng, có. / Không, không có.
How do you practise...?
Bạn luyện tập... thế nào?
I...
Tôi...
 
4. Nghe và đánh dấu 
1. b                  2. c                  3. a                  4. b
Audio script
1. Linda: How do you practise listening, Nam?
Nam: I watch English cartoons on TV.
2. Linda: How do you learn English, Mai?
Mai: I sing English songs.
3. Linda: How do you practise reading, Trung?
Trung: I read English comic books.
4. Linda: How do you learn vocabulary, Quan?
Quan: I write new words in my notebook and read them aloud.
 
5. Đọc và hoàn thành
(1)     because   (2) speaks    (3) writes   (4) singing    (5) hobby
Trung là một học sinh mới đến trong lớp 5B. Hôm nay, cậu ấy vui bởi vì cậu ấy có hai tiết học tiếng Anh. Để luyện nói tiếng Anh, cậu ấy nói tiếng Anh mỗi ngày với bạn bè. Để học từ vựng, cậu ấy viết những từ mới và đọc to chúng. Cậu ấy cũng học tiếng Anh bằng cách hát những bài hát tiếng Anh. Sở thích của cậu ấy là hát những bài hát tiếng Anh!
 
6. Chúng ta cùng hát.
How do you learn English?
Bạn học tiếng Anh thế nào?
How do you learn English?
How do you practise speaking?
I speak to my friends every day.
How do you practise reading?
I read English comic books.
How do you practise writing?
i write emails to my friends.
And how do you practise listening? watch English cartoons on TV.
Bạn học tiếng Anh thế nào?
Bạn luyện nói thế nào?
Tôi nói với bạn tôi mỗi ngày.
Bạn luyện đọc thế nào?
Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.
Bạn luyện viết thế nào?
Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi. Và bạn luyện nghe thế nào?
Tôi xem phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi
 
Lesson 2 - Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới
1. Nhìn, nghe và lặp lại
a) What foreign language do you have at school?
Ngoại ngữ bạn học ở trường là gì?
English. What about you, Akiko?
Tiếng Anh. Còn bạn thì sao Akiko?
 
b) I have French.
Tôi học tiếng Pháp.
Oh, really?
Ổ, vậy hả?
 
c) And do you like English?
Và bạn có thích tiếng Anh không?
Yes. It's my favourite subject.
Có. Nó là môn học yêu thích của mình.
 
d) Why do you learn English?
Tại sao bạn học tiếng Anh?
Because I want to sing English songs.
Bởi vì tôi muốn hát những bài hát tiếng Anh.
 
2. Chỉ và đọc
a)  Why do you learn English?
Tại sao bạn học tiếng Anh?
Because I want to watch English cartoons on TV.
Bởi vì tôi muốn xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.
 
b) Why do you learn English?
Tại sao bạn học tiếng Anh?
Because I want to read English comic books.
Bởi vì tôi muốn đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.
 
c) Why do you learn English?
Tại sao bạn học tiếng Anh ?
Because I want to talk with my foreign friends.
Bởi vì tôi muốn nói chuyện với nhiều bạn bè nước ngoài.
 
3. Chúng ta cùng nói.
Hỏi và trả lời những câu hỏi vẻ bạn học thế nào và tại sao học tiếng Anh.
How do you learn English?
Bạn học tiếng Anh thế nào?
I...
Tôi...
Why do you learn English?
Tại sao bạn học tiếng Anh?
Because I want to.. 
Bởi vì tôi muốn...
 
4. Nghe và điền số.
a 2                   b 4                  c 1                   d 3
Audio script
1. Tony: You speak English very well!
Hoa: Thank you, Tony.
Tony: How do you practise speaking?
Hoa: I speak English with my foreign friends every day.
 
2. Tony: How do you learn English vocabulary?
Nam: I write new words and read them aloud.
Tony: Why do you learn English?
Nam: Because I want to sing English songs.
 
3. Tony: How do you practise listening?
Mai: By watching English cartoons on TV.
Tony: Do you understand this cartoon?
Mai: Yes, I do.
Tony: That's great! Well done.
Mai: Thank you.
 
4. Tony: How do you practise reading?
Quan: I often read English comic books.
Tony: Why do you learn English?
Quan: Because I want to read English comic books
 
5. Viết về em
1. Bạn luyện nói tiếng Anh thế nào?
I speak to my friends every day.
Tôi nói với bạn bè mỗi ngày.
 
2. Bạn luyện đọc tiếng Anh thế nào?
I read English comic books.
Tôi đọc nhiều truyện trong tiếng Anh.
 
3. Bạn luyện viết tiếng Anh thế nào?
I write emails to my foreign friends. .
Tôi viết nhiều thư điện từ cho bợn bè nước ngoài.
 
4. Bạn học từ vựng tiếng Anh thế nào?
I write new words on notebooks and read them aloud. Tôi viết nhiều từ mới vào tập và đọc to chúng.
 
5. Tại sao bạn học tiếng Anh?
I want to sing English songs.
Tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.
 
6. Chúng ta cùng chơi
How do I learn English? (Charades)
(Tôi học tiếng Anh thế nào?) (Đố chữ)
 
Lesson 3 - Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới
1. Nghe và lặp lại
’How do you 'practise 'speaking?
Bạn luyện nói thế nào?
I 'speak 'English 'every 'day.
Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày.
'How do you ‘practise 'reading?
Bạn luyện đọc thế nào?
I 'read ‘English 'comic 'books.
Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.
'How do you 'practise 'writing?
Bạn luyện viết thế nào?
I 'write 'emails to my 'friends.
Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi.
'Why do you 'learn 'English?
Tại sao bạn học tiếng Anh?
Because I 'want to 'sing 'English 'songs.
Bởi vì tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.
 
2. Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau
1.b   I learn English by talking with my friends
Tôi học tiếng Anh bằng cách nói chuyện với những bạn bè.
2.a   Mai learns English by reading comic books.
Mai học tiếng Anh bằng cách đọc sách truyện tranh.
3.a   Nam learns English by writing emails to his friends
Nam học tiếng Anh bằng cách viết những thư điện tử cho bạn của cậu ấy.
4.b   We learn English because we want to talk with our foreign friends.
Chúng tôi học tiếng Anh bởi vì chúng tôi muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của chúng tôi.
 
3. Chúng ta cùng ca hát
 How do you learn English?
Bạn học tiếng Anh thế nào?
How do you practise speaking?
Bạn luyện nói thế nào?
By speaking English every day.
Bằng cách nói tiếng Anh mỗi ngày.
How do you practise reading?
Bạn luyện đọc thế nào?
By reading comic books.
Bằng cách đọc nhiều truyện tranh.
How do you practise listening?
Bạn luyện nghe thế nào?
By watching English cartoons on TV.
Bằng cách xem nhiều phim hoạt hình tiêng Anh trên ti vi.
How do you practise writing?
Bạn luyện viết thế nào?
By writing emails to my friends.
Bằng cách viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi.
Why do you learn English?
Tại sao bạn học tiếng Anh?
Because I want to sing English songs.
Bởi vì tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.
 
4. Đọc và đánh dấu chọn Đúng (T) hoặc Sai (F)
Tên của mình là Mai. Mình thích đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh. Khi mình gặp một từ mới, mình cố gắng đoán nghĩa của chúng. Mình viết từ mới vào tập và nói chúng một vài lần. Mình thường dán những từ mới trên tường trong phòng ngủ của mình và luyện đọc to chúng. Mình học nói tiếng Anh bằng cách nói chuyện với những người bạn nước ngoài vào thời gian mình rảnh. Bạn mình Akiko giỏi tiếng Anh. Cô ấy thường xuyên luyện nghe bằng cách xem nhiều phim hoạt hình trên ti vi. Cô ấy học viết bằng cách viết nhiều thư điện tử gửi cho mình mỗi ngày. Chúng tôi rất vui bởi vì chúng tôi có thể hiểu lẫn nhau. Tiếng Anh cần thiết cho giao tiếp.
1.T  Mai cố gắng đoán nghĩa của từ trong khi cô ấy đọc
2.F  Mai thường học nói tiếng Anh bởi bản thân cô ấy.
3.T  Akiko thường xuyên luyện nghe bằng cách xem nhiều phim hoạt hình trên ti vi.
4.T  Akiko học viết tiếng Anh bằng cách viết nhiều thư điện tử gửi cho mai mỗi ngày.
5.F  Họ thích học tiếng Anh bởi vì nó cần thiết cho việc học của họ.
 
5. Viết về bạn em học tiếng Anh thế nào
My friend is Trinh.
She learns to read English by reading short English stories.
She learns vocabulary by writing new words on her notebook and reading them aloud.
She learns English because she wants to talk with her foreign friends.
Bạn tôi là Trinh.
Cô ấy học đọc tiếng Anh bằng cách đọc nhiều truyện ngốn tiếng Anh. Cô ấy học từ vựng bằng cách viết những từ mới vào tập và đọc to chúng.
Cô ấy học tiếng Anh bởi vì cô ấy muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của cô ấy.
 
6. Dự án
Thào luận bạn luyện nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh thế nào.
 
7. Tô màu những ngôi sao
Bây giờ tôi có thể...
- Hỏi và trả lời những câu hỏi về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh
- Nghe và gạch dưới những đoạn văn về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh
- Đọc và gạch dưới những đoạn văn về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh
- Viết về bạn tôi học tiếng Anh thế nào.
Loading...
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 5

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...