Ôn tập hè Tiếng Anh 6 bài 1

Thứ hai - 13/07/2020 10:42

Ôn tập hè Tiếng Anh 6 bài 1, gồm các phần: Kiến thức cơ bản, Bài tập minh họa, bài tập trắc nghiệm, góc đố vui, có đáp án và hướng dẫn giải.

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
• Present simple tense
• Questions
• Imperative (command)
• Indefinite articles: a/ an
• Personal pronouns
• Numbers, greetings
• This is... and that is ...
• There is ... and there are ...
1. Present simple tense (Thì hiện tại đơn)
Cách dùng:
• Diễn tả một hành động lặp lại hay một sự việc thưởng hay xảy ra.
He does morning exercise every day.
We go to school five days a week.
• Diễn tả một sự việc có thực trong một khoảng thời gian dài.
I live in Ha Noi.
My father works for a construction company.
• Diễn tả một chân lí hoặc một sự thật hiển nhiên.
Water boils at 100oC. (degree Celsius)
The Earth goes round the Sun.
• Nói về một hành động trong tương lai đã được lập kế hoạch trước.
The new school year starts on 5 September.
The last bus leaves at 7 p.m.
• Nói về một hành động tương lai trong mệnh đề bắt đầu bằng if hoặc when.
If the weather is fine tomorrow. I’ll go to the beach with my parents.
When I arrive there. I’ll phone you.
Ghi nhớ:
Các trạng từ sau đây thường được dùng với thời hiện tại:
always, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never
I always go to school on time.
My mother usually gets up early in the morning.
My brother often plays football in the afternoon.
My father sometimes helps my mother with the housework.
My grandfather occasionally goes to the theatre.
My grandmother seldom eats meat. She often eats fish.
She rarely eats bread.
She never goes to the beach.
2. Indefinite articles: a/an
a/an được dùng với một danh từ số ít và nghề nghiệp của một người.
There is a pen on the table, (a dùng trước danh từ bắt đầu bằng phụ âm.)
My mother is an engineer, (an dùng trước danh từ bắt đầu băng nguyên âm.)
• a/an dược dùng khi người nghe không biết đích xác chúng ta muốn nói đến cái nào.
Have you got a car?
She is looking for a job.

B. BÀI TẬP MINH HOẠ
I. Choose the best option A, B, C or D to complete the sentence.
1. He …….. Nam. 
A. be
B. are
C. is
D. to be
2. My name …….. Lan. 
A. are
B. is
C. am
D. be
3. Say "hello" …… your friends. 
A. at
B. to
C. of
D. on
4. How …… you? 
A. is
B. be
C. to be
D. are
5. I ……fine, thanks. 
A. is
B.be
C. am
D. to be
6. How ……. are you? 
A. old
B. fine
C. good
D. nice
7. I …….. eleven. 
A. be
B. am
C. is
D. are
8. Hello, Miss Linh. This my friend, Nga.
A. are
B. am
C. is
D. be
9. Open …… book. 
A. he
B. you
C. she
D. your
10. My name's Linh. What's your ……? - I'm Nam.
A. name
B. book
C. number
D. classmate
11. Where ……. you live? 
A. is
B. do
C. are
D. am
12. I live …….. Quang Trung Street.
A. on
B. to
C. in
D. of
13. What's your name? - My name's Loan.
How do you …….. it?
A. do
B. spell
C. say
D. speak
14. …… do you spell your name? 
A. What
B. How
C. Where
D. Which
15. …….. that your school? 
A. Are
B. Do
C. To be
D. Is
16. Yes …… is my school. 
A. That
B. How
C. Where
D. What
17. What is …….? - It's a table. 
A. this
B. those
C. these
D. table
18. …… are those? - They're armchairs.
A. What
B. Where
C. Who
D. How
19. What's …… name? - Her name's Mai.
A. his
B. her
C. your
D. its
20. How people arc there in your family?
A. old
B. nice
C. good
D. many

II. Put a or an before these words.
1. ……… notebook
2. ……… classroom
3. ……… armchair
4. ……… student
5. ……… school
6. ……… bookshelf
7. ……… desk
8. ……… stereo
9. ……… eraser
10. …….. engineer

III. Fill in the blanks with the question words.
1. ……… is your name?
- My name's Vinh.
2. ……… are you?
- I’m fine, thank you.
3. ……… old are you?
- I'm nine years old.
4. ……… do you spell his name?
- N-A-M. Nam.
5. ……… are these?
- They're chairs.
6. ……… is that?
- That's my sister.
7. ……… is this?
- It's a desk.
8. ……… many people are there in her family?
- There are four.
9. ……… does he do?
- He is a doctor.
10. ……. are your parents?
- They are in the living room.

IV. Fill in the blanks with the given words and then answer the questions below.
people They of    are of

This is the picture (1) …… my family. We (2) ….. in our living room. There are four (3) …… in my family. (4)….. are my father, my mother, my sister and me. This is my father. He is thirty-eight. He is a doctor. This is my mother. She is thirty-four She is a teacher. My sister is eight. She is a student (5) …… Thang Long Primary School.
Answer the question.
6. How many people are there in his family?
………………………………………………..
7. Where are his family?
………………………………………………..
8. How old is his father?
………………………………………………..
9. What does he do?
………………………………………………..
10. Where does his sister study?
………………………………………………..

C. GÓC ĐỐ VUI
1. Find as many words you know as possible.

2. Write the numbers from zero to twelve in words in the suitable blanks. Each blank fills one letter.

ĐÁP ÁN
B. BÀI TẬP MINH HOẠ
I. Choose the best option A, B, C or D to complete the sentence.
l. C. is 2. B. is 3. B. to 4. D. are 5. C. am
6. A. old 7. B. am 8. C. is 9. D. your 10. A. name
11. B. do 12. A. on 13. B. spell 14. B. How 15. D. Is
16. A. That 17. A. this 18. A. What 19. B. her 20. D. many

II. Put a or an before these words.
1. a notebook
2. a classroom
3. an armchair
4. a student
5. a school
6. a bookshelf
7. a desk
8. a stereo
9. an eraser
10. an engineer

III. Fill in the blanks with the question words.
1. What 2. How 3. How 4. How 5. What
6. Who 7. What 8. How 9. What   10. Where

IV. Fill in the blanks with the given words and then answer the questions below.
1. of
2. are
3. people
4. They
5. of
6. There arc four people in his family.
7. They arc in their living room.
8. His father is thirty-eight.
9. He is a doctor.
10. His sister studies at Thang Long Primary School.

C. GÓC ĐỐ VUI
1. Find as many words you know as possible.
ACROSS: THIS, HI, IS, SEE, ON, NEW, AM, WHERE, HER, ME, HELLO. OLD, DO, SPELL, IN, NUMBER, GOOD MORNING, STAND UP, KEEP, GOOBYE, BOOK
DOWN: NAME, HE, ME, MEET, NO, HOW, WHO, HELP, FINE, THANK, EVENING, SQUARE, OPEN, PEN

2. Write the numbers from zero to twelve in words in the suitable blanks. Each blank fills one letter.
Bản quyền bài viết thuộc về Sachgiai.com. Ghi nguồn Sách giải.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây