Đáp án đề thi THPT Quốc Gia môn GD Công Dân 2020

Thứ hai - 10/08/2020 23:33

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia môn GD Công Dân năm 2020 tất cả các mã đề.

Mã đề 301:

81.C 82.A 83.C 84.A 85.D 86.A 87.B 88.C 89.D 90.B
91.A 92.C 93.C 94.A 95.D 96.D 97.B 98.B 99.A 100.A
101.A 102.C 103.D 104.C 105.A 106.D 107.A 108.C 109.D 110.D
111.A 112.C 113.C 114.C 115.A 116.D 117.D 118.A 119.D 120.C

Mã đề 302:

81.A 82.A 83.B 84.A 85.A 86.B 87.A 88.C 89.C 90.A
91.B 92.C 93.A 94.D 95.A 96.A 97.B 98.D 99.D 100.C
101.B 102.D 103.B 104.B 105.B 106.A 107.D 108.C 109.D 110.D
111.B 112.D 113.C 114.B 115.D 116.C 117.A 118.B 119.D 120.B

Mã đề 303:

81.A 82.B 83.A 84.A 85.B 86.B 87.D 88.C 89.D 90.B
91.A 92.D 93.B 94.D 95.A 96.A 97.D 98.D 99.C 100.B
101.D 102.C 103.D 104.D 105.C 106.A 107.D 108.D 109.B 110.C
111.B 112.B 113.C 114.A 115.C 116.B 117.C 118.A 119.C 120.A

Mã đề 304:

81.B 82.C 83.A 84.D 85.A 86.A 87.C 88.B 89.C 90.B
91.D 92.B 93.B 94.S 95.C 96.C 97.D 98.B 99.A 100.C
101.A 102.D 103.B 104.D 105.B 106.B 107.A 108.D 109.C 110.B
111.A 112.B 113.C 114.A 115.C 116.B 117.B 118.C 119.A 120.C

Mã đề 305:

81.C 82.C 83.A 84.A 85.B 86.C 87.C 88.D 89.D 90.B
91.D 92.D 93.A 94.B 95.C 96.B 97.C 98.A 99.D 100.C
101.D 102.C 103.D 104.D 105.D 106.A 107.B 108.A 109.A 110.B
111.A 112.B 113.B 114.C 115.D 116.C 117.C 118.C 119.A 120.A

Mã đề 306:

81.B 82.B 83.B 84.A 85.B 86.C 87.D 88.C 89.D 90.D
91.D 92.C 93.A 94.A 95.A 96.D 97.B 98.B 99.C 100.C
101.C 102.B 103.D 104.C 105.D 106.B 107.B 108.C 109.B 110.D
111.D 112.B 113.B 114.D 115.B 116.C 117.C 118.D 119.B 120.D

Mã đề 307:

81.C 82.C 83.D 84.B 85.C 86.D 87.C 88.B 89.D 90.B
91.D 92.A 93.C 94.D 95.A 96.D 97.A 98.B 99.C 100.A
101.B 102.B 103.B 104.D 105.D 106.C 107.B 108.B 109.A 110.A
111.A 112.D 113.D 114.C 115.D 116.C 117.B 118.C 119.B 120.B

Mã đề 308:

81.A 82.D 83.D 84.C 85.B 86.D 87.B 88.B 89.A 90.B
91.A 92.A 93.C 94.A 95.D 96.C 97.D 98.C 99.B 100.C
101.A 102.B 103.C 104.C 105.D 106.B 107.C 108.D 109.D 110.D
111.B 112.C 113.B 114.D 115.D 116.C 117.C 118.C 119.D 120.D

Mã đề 309:

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Mã đề 310:

81.B 82.C 83.A 84.C 85.C 86.A 87.B 88. 89.C 90.A
91.C 92.A 93.A 94.D 95.C 96.D 97.C 98.B 99.C 100.D
101. 102.B 103.D 104. 105.B 106.C 107.A 108.C 109.B 110.C
111.D 112.B 113.A 114.D 115. 116.B 117.C 118.B 119.B 120.D

Mã đề 311:

81.A 82.B 83.B 84.A 85.C 86.C 87.A 88.D 89.C 90.B
91.B 92.D 93.D 94.D 95.B 96.C 97.B 98.B 99.C 100.C
101.D 102.A 103.D 104.A 105.B 106.B 107.A 108.A 109.D 110.D
111.D 112.C 113.A 114.C 115.C 116.A 117.A 118.D 119.C 120.C

Mã đề 312:

81.D 82.C 83.D 84.A 85.A 86.D 87.D 88.C 89.C 90.B
91.B 92.C 93.A 94.B 95.D 96.A 97.A 98.C 99.A 100.B
101.A 102.C 103.A 104.B 105.C 106.C 107.A 108.C 109.B 110.C
111.B 112.B 113.C 114.B 115.A 116.C 117.B 118.A 119.B 120.B

Mã đề 313:

81.A 82.C 83.A 84.B 85.D 86.A 87.C 88.B 89.C 90.A
91.A 92.A 93.C 94.D 95.B 96.C 97.C 98.D 99.B 100.D
101.A 102.D 103.C 104.D 105.D 106.B 107.B 108.C 109.C 110.B
111.C 112.B 113.B 114.B 115.A 116.A 117.C 118.C 119.A 120.A

Mã đề 314:

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Đáp án môn GDCD mã đề 315:

81.D 82.D 83.A 84.B 85.D 86.D 87.A 88.C 89.B 90.B
91.B 92.B 93.A 94.B 95.B 96.A 97.A 98.B 99.A 100.B
101.C 102.C 103.B 104.C 105.C 106.B 107.A 108.B 109.C 110.C
111.A 112.B 113.B 114.A 115.A 116.C 117.C 118.B 119.A 120.A

Đáp án môn GDCD mã đề 316:

81.D 82.B 83.C 84C. 85.A 86.B 87.D 88.A 89.C 90.D
91.B 92.A 93.A 94.B 95.B 96.A 97.D 98.C 99.A 100.D
101.C 102.C 103.D 104.B 105.A 106.C 107.D 108.B 109.D 110.D
111.C 112.D 113.A 114.C 115.B 116.A 117.D 118.A 119.D 120.D

Đáp án môn GDCD mã đề 317:

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Đáp án môn GDCD mã đề 318:

81.A 82.D 83.D 84.C 85.B 86.D 87.B 88.B 89.A 90.B
91.A 92.A 93.C 94.A 95.D 96.C 97.D 98.C 99.B 100.C
101.A 102.B 103. 104.C 105.D 106. 107.C 108.D 109.D 110.D
111.B 112.C 113.B 114.D 115.B 116.C 117.C 118. 119.B 120.B

Đáp án môn GDCD mã đề 319:

81.A 82.D 83.A 84.A 85.D 86.C 87.A 88.A 89.C 90.D
91.C 92.B 93. 94.C 95.B 96.A 97.B 98.A 99. 100.A
101.A 102.A 103.D 104.B 105.D 106.A 107.B 108. 109.D 110.C
111.D 112.A 113.B 114.B 115. 116.A 117.D 118.A 119.B 120.B

Đáp án môn GDCD mã đề 320:

81.A 82.A 83.B 84.C 85.B 86.D 87.B 88.B 89.C 90.A
91.C 92.D 93.D 94.D 95.B 96.A 97.C 98.C 99.B 100.A
101.B 102.D 103.B 104.B 105.B 106.C 107.D 108.D 109.B 110.B
111.C 112.B 113.A 114.A 115.A 116.C 117.C 118.B 119.C 120.A

Đáp án môn GDCD mã đề 321:

81.C 82.C 83.A 84.C 85.B 86.B 87.D 88.A 89.D 90.B
91.B 92.D 93.C 94.A 95.B 96.C 97.D 98.C 99.D 100.C
101.C 102.A 103.B 104.A 105.C 106.D 107.A 108B. 109.B 110.C
111.D 112.D 113.B 114.C 115.A 116.B 117.D 118.D 119.A 120.A

Đáp án môn GDCD mã đề 322:

81.C 82.D 83.A 84.A 85.B 86.C 87.D 88.D 89.B 90.B
91.D 92.A 93.B 94.A 95.A 96.D 97.D 98.C 99.D 100.D
101.D 102.C 103.A 104.D 105.B 106.D 107.A 108.C 109.B 110.C
111.C 112.B 113.C 114.B 115.A 116.C 117.A 118.A 119.B 120.A

Đáp án môn GDCD mã đề 323:

81.C 82.A 83.D 84.A 85.D 86.A 87.B 88.C 89.B 90.B
91.D 92.D 93.D 94.B 95.C 96.C 97.D 98.A 99.C 100.A
101.B 102.A 103. 104.A 105.B 106.C 107.D 108.A 109.C 110.D
111. 112.A 113.B 114.A 115.D 116.A 117.C 118.C 119.D 120.C

Đáp án môn GDCD mã đề 324:

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây