Đề thi cuối học kì 2 môn Công dân lớp 12 năm 2021 - 2022

Thứ năm - 31/03/2022 05:07
Đề thi cuối học kì 2 môn Công dân lớp 12 năm 2021 - 2022, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.
Câu 1: Đặt điều nói xấu người khác là vi phạm quyền.
A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.        
B. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
C. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.     
D. tự do ngôn luận của công dân.

Câu 2: Công dân trực tiếp phát biểu ý kiến trong cuộc họp nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương là biểu hiện của quyền nào dưới đây?
A. Quyền tham gia phát biểu ý kiến.                            
B. Quyền tự do hội họp.
C. Quyền xây dựng đất nước.                                        
D. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 3: Nhận định nào dưới đây không đúng?
A. Tự tiện bắt và giam giữ người là hành vi trái pháp luật.
B. Bắt người trái pháp luật là xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
C. Không ai được bắt người và giam giữ người.
D. Bắt và giam giữ người trái pháp luật sẽ bị xử lí nghiêm minh theo pháp luật.

Câu 4: Trong trường hợp được pháp luật cho phép khám xét chỗ ở người khác thì việc khám xét đó
A. được tiến hành tùy tiện vào bất cứ lúc nào.            
B. được thực hiện tùy ý chủ quan của cán bộ.
C. phải tiến hành theo trình tự nhất định.                     
D. phải tuân theo trình tự do pháp luật quy định.

Câu 5: Trong quá trình bầu cử, việc cử tri không thể tự mình viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu đã thể hiện nguyên tắc gì trong bầu cử ?
A. Phổ thông.                     
B. Bình đẳng.                     
C. Trực tiếp.                       
D. Bỏ phiếu kín.

Câu 6: Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế nào?
A. Tham gia thảo luận xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng.
B. Đóng góp ý kiến với nhà nước những vấn đề vướng mắc, bất cập.
C. Dân biết, dân hỏi, dân nói, dân nghe.
D. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

Câu 7: Ý kiến nào sau đây đúng?
A. Công dân, tổ chức có đều quyền khiếu nại.            
B. Chỉ có công dân mới có quyền khiếu nại.
C. Chỉ có tổ chức mới có quyền tố cáo.                       
D. Công dân, tổ chức không có quyền khiếu nại.

Câu 8: Công dân tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến các quyền và lợi ích cơ bản của mình thể hiện quyền dân chủ nào?
A. Quyền bầu cử, ứng cử.                                               
B. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
C. Quyền khiếu nại, tố cáo.                                            
D. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 9: Công dân có thể học ở hệ chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, học ban ngày hoặc buổi tối là nội dung quyền
A. học bất cứ ngành nghề nào.                                       
B. học thường xuyên, học suốt đời.
C. học không hạn chế.                                                    
D. bình đẳng về cơ hội học tập.

Câu 10: Mọi công dân đều có quyền học không hạn chế có nghĩa là công dân
A. được học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với khả năng.
B. có quyền học từ thấp đến cao.
C. có quyền học bằng nhiều hình thức khác nhau.
D. không bị phân biệt bởi dân tộc, tôn giáo, giới tính.

Câu 11: Công dân có quyền được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện là thể hiện
A. quyền sáng tạo của công dân.                                        
B. quyền phát triển của công dân.
C. quyền tự do của công dân.                                             
D. quyền học tập của công dân.

Câu 12: Quyền của mỗi công dân được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, uy nghĩ để đưa ra các phát minh sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lí hóa sáng xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học là thể hiện quyền nào sau đây?
A. Quyền sáng tạo của công dân.                                       
B. Quyền phát triển của công dân.
C. Quyền tự do của công dân.                                            
D. Quyền học tập của công dân.

Câu 13: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Bắt cóc con tin.             
B. Đe dọa giết người.        
C. Khống chế tội phạm.    
D. Theo dõi nạn nhân.

Câu 14: Ngăn cản đại biểu trình bày ý kiến của mình trong hội nghị là công dân vi phạm quyền
A. quản lí cộng đồng.        
B. tự do ngôn luận.            
C. quản lí truyền thông.    
D. tự do thông tin.

Câu 15: Trường hợp nào sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Giúp chủ nhà phá khóa để vào nhà.                         
B. Con cái vào nhà không xin phép bố mẹ.
C. Trèo qua tường nhà hàng xóm để lấy đồ bị rơi.     
D. Hết hạn thuê nhà nhưng không chịu dọn đi.

Câu 16: Theo qui định của pháp luật, trong những trường hợp cần thiết, chủ thể nào dưới đây được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?
A. Đội ngũ phóng viên báo chí.                                     
B. Lực lượng bưu chính viễn thông.
C. Nhân viên chuyển phát nhanh.                                 
D. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Câu 17: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi
A. chứng kiến việc niêm phong hòm phiếu.                
B. tìm hiểu thông tin ứng cử viên.
C. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.              
D. theo dõi kết quả bầu cử.

Câu 18: Trước khi công bố phương án thi. Bộ giáo dục và đào tạo đã lấy ý kiến của nhân dân trong cả nước.  Điều đó nhằm phát huy quyền cơ bản nào của công dân
A. xây dựng Nhà nước pháp quyền.                             
B. tham gia quản lý Nhà nước, xã hội.
C. xây dựng xã hội học tập.                                           
D. quyết định của mọi người.

Câu 19: Theo quy định của pháp luật, công dân cần thực hiện quyền khiếu nại khi nhận được
A. thông báo tuyển dụng nhân sự.                                 
B. kế hoạch giao kết hợp đồng lao động.
C. phiếu thăm dò ý kiến cá nhân.                                  
D. quyết định buộc thôi việc không rõ lí do.

Câu 20: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?
A. Bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe.                         
B. Bị thu hồi giấy phép kinh dọanh.
C. Nhận tiền bồi thường chưa thỏa đáng.                     
D. Nhận quyết định điều chuyển công tác.

Câu 21: Do không đủ điều kiện để theo học đại học sau khi tốt nghiệp THPT, nên Q đã lựa chọn hệ vừa học vừa làm. Trong trường hợp này, Q đã thực hiện quyền nào dưới đây?
A. Học bất cứ ngành nghề nào.                                      
B. Học không hạn chế.
C. Học thường xuyên, học suốt đời.                             
D. Học từ thấp đến cao.

Câu 22: Sau khi tốt nghiệp THPT, bạn H tiếp tục vào học Ðại học chuyên ngành xây dựng. Vậy bạn H đã thực hiện quyền nào của công dân?
A. Học khi có đủ điều kiện.                                           
B. Học ở nhiều hình thức khác nhau.
C. Học tập không hạn chế.                                             
D. Học thường xuyên, học suốt đời.

Câu 23: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?
A. Giám sát quy hoạch đô thị.                                       
B. Hợp lý hóa sản xuất.
C. Sử dụng dịch vụ truyền thông.                                 
D. Kiểm tra sản phẩm.

Câu 24: Việc thu hút các nhà khoa học, công nghệ giỏi ở nước ngoài về Việt Nam làm việc đã thể hiện quá trình thực hiện quyền gì của Nhà nước ta?
A. Quyền sáng tạo.                                                          
B. Quyền học tập.
C. Quyền phát triển.                                                        
D. Quyền tham gia thảo luận.

Câu 25: Cho rằng đàn bò nhà anh S phá nát ruộng lúa nhà mình, nên bà V đã chửi đổng khiến anh S tức giận dùng gậy đánh trọng thương bà V phải nhập viện. Anh S đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.                                
B. Tự do ngôn luận và báo chí.
C. Bảo vệ các thành quả lao động.                                
D. Được bảo hộ tính mạng, sức khỏe.

Câu 26: Cho rằng ông A lấn chiếm một phần lối đi chung của xóm nên bà C bực tức xông vào nhà ông A chửi mắng và bị con ông A bắt, rồi nhốt trong nhà kho hai ngày. Con ông A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.                                
B. Được pháp luật bảo vệ tài sản cá nhân.
C. Được pháp luật bảo vệ bí mật đời tư.                       
D. Bất khả xâm phạm về danh tính.

Câu 27: Chị I thuê căn phòng của bà B. Một lần chị không có nhà, bà B đã mở khóa phòng để vào kiểm tra. Bà B có quyền tự ý vào phòng chị I khi chị không có nhà hay không? Vì sao?
A. Bà B có quyền vào vì sau đó nói với chị .
B. Bà B có quyền vào vì đây là nhà của bà.
C. Bà B có quyền vào vì bà chỉ kiểm tra không lấy tài sản.
D. Bà B không có quyền vì đây là chỗ ở của người khác.

Câu 28: Chị H là nhân viên chuyển thư của bưu điện. Do thấy có một bức thư của người lạ gửi cho chồng mình nên chị H đã mở thư ra xem rồi dán lại. Hành vi của chị H đã xâm phạm
A. quyền được pháp luật bảo hộ về đời sống tinh thần.
B. quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
C. quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.
D. quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín.

Câu 29: Phát hiện chị A nhân viên dưới quyền biết việc mình tham gia đường đây sản xuất xăng trái phép, giám đốc một doanh nghiệp là anh D đã đưa 20 triệu đồng cho chị A và đề nghị chị giữ im lặng. Vì chị A từ chối nên anh D dọa sẽ điều chuyển chị sang bộ phận khác. Chị A có thể sử dụng quyên nào sau đây?
A. Truy tố.                          
B. Thẩm định.                    
C. Tố cáo.                           
D. Khiếu nại.

Câu 30: Gia đình ông Q bị Chủ tịch UBND huyện ra quyết định phá dỡ công trình đang xây dựng. Khi cho rằng quyết định trên là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình, gia đình ông Q cần chọn cách giải quyết nào dưới đây theo đúng quy định pháp luật?
A. Làm đơn tố cáo.            
B. Làm đơn khiếu nại.       
C. Làm đơn nộp tiền.        
D. Kiên quyết chống đối.

Câu 31: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì không biết chữ nên cụ T nhờ anh P viết hộ phiếu bầu theo ý của cụ rồi cụ tự tay bỏ phiếu vào hòm phiếu. Cụ T đã thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
A. Gián tiếp.                       
B. Đại diện.                        
C. Trực tiếp.                       
D. Công khai.

Câu 32: Tại một cuộc họp, ông tổ trưởng tổ dân phố phổ biến những quy định mới của luật hôn nhân, gia đình cho người dân. Vậy việc làm của ông đã thực hiện nội dung nào trong quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội nào sau đây?
A. Dân biết và thực hiện.                                                
B. Dân bàn và quyết định.
C. Dân thảo luận và ý kiến.                                            
D. Dân giám sát và kiểm tra.

Câu 33: Sau khi tập thơ của anh A được nhà xuất bản X phát hành, cho rằng anh A có hành vi vi phạm bản quyền nên chị B đã làm đơn tố cáo. Khi cơ quan chức năng chưa đưa ra quyết định chính thức, anh A vẫn được hưởng quyền nào dưới đây của công dân?
A. Sáng chế.                                                                     
B. Chuyển giao công nghệ.
C. Tác giả.                                                                        
D. Sở hữu công nghiệp.

Câu 34: Lãnh đạo thành phố X đã chỉ đạo lắp đặt hệ thống lọc nước biển theo công nghệ hiện đại nhằm cung câp nước sạch cho người dân. Lãnh đạo thành phố X đã tạo điều kiện để người dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây?
A. Có mức sổng đầy đủ về vật chất.                             
B. Thay đổi đồng bộ kết cấu hạ tầng.
C. Sử dụng nguồn quỹ bão trợ xã hội.                          
D. Chủ động xử lí công tác truyền thông.

Câu 35: X là học sinh rất ham học và học giỏi. Ước mơ của em sau này là trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho nhân dân. Nhưng đang học phổ thông thì bố mẹ X bắt phải nghỉ học để lấy chồng vì cho rằng con gái không cần học cao, học cao chỉ khó lấy chồng. Việc làm của bố mẹ X đã vi phạm quyền nào sau đây?
A. Quyền học tập.                                                            
B. Quyền tự do,dân chủ.
C. Quyền bình đẳng.                                                       
D. Quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con.

Câu 36: Anh P đang theo học ở trường Đại học Y Hà Nội nhưng muốn học thêm một chuyên ngành khác để bổ trợ chuyên môn cho mình nên anh P đã chọn học văn bằng 2 ở một trường Cao đẳng về ngành Dược sỹ. D đã thực hiện nội dung nào dưới đây về quyền học tập của công dân?
A. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.                  
B. Quyền tự do lựa chon nghề.
C. Quyền lao động thường xuyên, liên tục.                 
D. Quyền được học tập toàn diện.

Câu 37: Ông A là trưởng thôn, bà B là bí thư Chi bộ thôn X. Trong cuộc họp toàn dân bàn về việc xây dựng đường liên thôn, khi anh M nêu ý kiến trái chiều đã bị ông A yêu cầu dừng phát biểu. Mặc dù vậy, anh M vẫn kiên quyết trình bày quan điểm của mình. Bực tức, bà B đã ép anh M dừng lời và chỉ đạo anh Y là công an viên đuổi anh M ra khỏi cuộc họp. Có mặt tại cuộc họp chị H đã lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ sự việc và tung lên mạng xã hội. Những ai sau đây vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?
A. Ông A và bà B                                                            
B. Ông A, anh Y và anh M
C. Anh Y và chị H                                                           
D. Anh Y, chị H và bà B

Câu 38: N và H trèo vào nhà ông K ăn trộm. Ông K và vợ là bà S bắt được H, còn N chạy thoát. Ông K nhốt H vào nhà kho rồi sai hai con là M và T xuống canh chừng. Vì tức giận nên M và T đã xông vào đánh H bị thương nặng. Những ai đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe của công dân?
A. M, T và ông K, bà S.      
B. M và T.                            
C. Ông K và bà S.               
D. H và N.

Câu 39: Trong cuộc họp với đại diện các hộ gia đình, anh D lên tiếng phản đối mức kinh phí đóng góp xây dựng nhà văn hóa do ông A Chủ tịch xã đề xuất nhưng chị K là thư kí cuộc họp không ghi ý kiến của anh D vào biên bản. Khi bà M phát hiện và phê phán việc này, ông A đã ngắt lời, đuổi bà M ra khỏi cuộc họp. Sau đó, chị G là con gái bà M đã viết bài nói xấu ông A trên mạng xã hội. Những ai dưới đây vi phạm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?
A. Ông A và chị G.                                                          
B. Ông A, chị K, chị G và bà M.
C. Ông A và chị K.                                                          
D. Ông A, chị K và chị G.

Câu 40: Anh L được chị Q cho xem luận văn thạc sỹ mà cô N nhờ chị chỉnh sửa cho hoàn chỉnh để chuẩn bị bảo vệ. Theo câu chuyện vui có tính gợi ý của chị Q, anh L đã sao chép toàn bộ luận văn của cô N mà không ghi rõ nguồn gốc và tên tác giả chính thức rồi mang bán cho học viên H. Sau đó học viên H tự thay đổi tên đề tài và ghi tên mình là tác giả rồi đưa lên mạng. Những ai dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân?
A. Anh L và học viên H.                                                 
B. Chị Q và học viên H.
C. Anh L, chị Q, và cô N.                                               
D. Chị Q và cô N.
​​​​​​ 

ĐÁP ÁN

1.C 2.D 3.C 4.D 5.C 6.D 7.A 8.B 9.B 10.B
11.B 12.A 13.A 14.B 15.C 16.D 17.C 18.B 19.D 20.A
21.C 22.C 23.B 24.C 25.D 26.A 27.D 28.D 29.C 30.B
31.C 32.A 33.C 34.A 35.A 36.A 37.A 38.B 39.C 40.A

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây