Loading...

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 4: Nguồn gốc vận động phát triên của sự vật và hiện tượng

Thứ ba - 06/11/2018 02:23

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 4: Nguồn gốc vận động phát triên của sự vật và hiện tượng

Loading...
Câu 1. Theo Triết học Mác – Lênin mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập
A. Vừa xung đột nhau, vừa bài trừ nhau.
B. Vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau.
C. Vừa liên hệ với nhau, vừa đấu tranh với nhau.
D. Vừa chuyển hóa, vừa đấu tranh với nhau.
 
Câu 2. Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó có
A. Hai mặt đối lập
B. Ba mặt đối lập
C. Bốn mặt đối lập
D. Nhiều mặt đối lập.
 
 
Câu 3. Trong một chỉnh thể, hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau, Triết học gọi đó là
A. Mâu thuẫn      B. Xung đột
C. Phát triển       D. Vận động.
 
Câu 4. Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo những chiều hướng
A. Khác nhau
B. Trái ngược nhau
C. Xung đột nhau
D. Ngược chiều nhau
 
 
Câu 5. Để trở thành mặt đối lập của mâu thuẫn, các mặt đối lập phải
A. Liên tục đấu tranh với nhau
B. Thống nhất biện chứng với nhau
C. Vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau
D. Vừa liên hệ với nhau, vừa đấu tranh với nhau
 
Câu 6. Hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau, Triết học gọi đó là
A. Sự khác nhau giữa các mặt đối lập
B. Sự phân biệt giữa các mặt đối lập
C. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập
D. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập.
 

Câu 7. Hai mặt đối lập vận động và phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau, nên chúng luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau, Triết học gọi đó là
A. Sự đấu trah giữa các mặt đối lập.
B. Sự tồn tại giữa các mặt đối lập
C. Sự phủ định giữa các mặt đối lập
D. Sự phát triển giữa các mặt đối lập
 

Câu 8. Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng
A. Sự chuyển hóa giữa các mặt đối lập
B. Sự phủ định giữa các mặt đối lập
C. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập
D. Sự điều hòa giữa các mặt đối lập
 
 
Câu 9. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập được hiểu là, hai mặt đối lập
A. Cùng bổ sung cho nhau phát triển
B. Thống nhất biện chứng với nhau
C. Liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề để cho nhau tồn tại
D. Gắn bó mật thiết với nhau, chuyển hóa lẫn nhau
 
Câu 10. Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn là
A. Một tập hợp
B. Một thể thống nhất
C. Một chỉnh thể
D. Một cấu trúc
 
Câu 11. Nội dung nào dưới đây không đúng về mâu thuẫn trong Triết học?
A. Bất kì mặt đối lập nào cũng tạo thành mâu thuẫn
B. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
C. các mặt đối lập của mâu thuẫn vừa thống với nhau, vừa đấu tranh với nhau.
D. Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó có hai mặt đối lập
 
Câu 12. Biểu hiện nào dưới đây là mâu thuẫn theo quan điểm Triết học?
A. Giai cấp nông dân đấu tranh chống lại địa chủ trong xã hội phong kiến
B. Nam và Lan hiểu lầm nhau dẫn đến to tiếng
C. Mĩ thực hiện chính sách cấm vận I-ran
D. Hai gia đình hàng xóm tranh chấp đất đai
 
Câu 13. Kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là
A. Sự vật hiện tượng được giữ nguyên trạng thái cũ.
B. Sự vật, hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng mới.
C. Sự vật, hiện tượng bị biến đổi theo chiều hướng tích cực
D. Sự vật, hiện tượng bị tiêu vong.
 
Câu 14. Điều kiện để hình thành một mẫu thuẫn theo quan điểm Triết học là
A. Có hai mặt đối lập ràng buộc, tác động lẫn nhau.
B. Có hai mặt đối lập liên hệ chặt chẽ với nhau
C. Có những mặt đối lập xung đột với nhau.
D. Có nhiều mặt đối lập trong một sự vật.
 
Câu 15. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập có biểu hiện là, các mặt đối lập luôn luôn
A. Xung đột với nhau
B. Có xu hướng ngược chiều nhau
C. Tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau
D. Mâu thuẫn với nhau.
 
Câu 16. Nội dung nào dưới đây đúng khi nói về mâu thuẫn Triết học
A. Mâu thuẫn Triết học là phương thức tồn tại của thế giới vật chất
B. Mẫu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng
C. Mâu thuẫn là cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng
D. Mâu thuẫn là khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng
 
Câu 17. Nội dung nào dưới đây không đúng về sự thống nhất giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn?
A. Hai mặt đối lập cùng tồn tại trong một mâu thuẫn
B. Hai mặt đối lập cùng gạt bỏ nhau.
C. Hai mặt đối lập làm tiền đề tồn tại cho nhau
D. Hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau.
 
Câu 18. Ý kiến nào dưới đây về sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập là đúng?
A. Đấu tranh và thống nhất đều là tương đối.
B. Đấu tranh và thống nhất đều là tuyệt đối.
C. Đấu tranh là tuyệt đối, thống nhất là tương đối.
D. Đấu tranh là tương đối, thống nhất là tuyệt đối.
 
Câu 19. Sự vật, hiện tượng nào dưới đây là mặt đối lập của mâu thuẫn theo quan điểm Triết học?
A. Bảng đen và phấn trắng
B. Thước dài và thước ngắn
C. Mặt thiện và ác trong con người.
D. Cây cao và cây thấp.
 

Câu 20. Mỗi sinh vật có quá trình đồng hóa thì phải có quá trình dị hóa, nếu chỉ có một quá trình thì sinh vật sẽ chết, theo quan điểm Triết học đây là
A. Quy luật tồn tại của sinh vật
B. Sự đồng nhất giữa các mặt đối lập
C. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập
D. Sự liên hệ giữa các mặt đối lập

Câu 21. Biểu hiện nào dưới đây lí giải đúng về nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng?
A. Sự biến đổi về lượng và chất
B. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
C. Sự phủ định biện chứng.
D. Sự chuyển hóa của các sự vật
 
Câu 22. “Trải qua nhiều cuộc đấu tranh giữa giai cấp nông dân và giai cấp địa chủ trong xã hội phong kiến, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã dẫn đến việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Đoạn văn trên thể hiện những quy luật nào của Triết học?
A. Quy luật mâu thuẫn, quy luật lượng – chất, quy luật phủ định của phủ định.
B. Quy luật mâu thuẫn, quy luật phủ định của phủ định, quy luật biến đổi.
C. Quy luật lượng – chất, quy luật phủ định của phủ định, quy luật tiến hóa.
D. Quy luật lượng – chất, quy luật vận động, quy luật phủ định của phủ định.
 
Câu 23. Trong đời sống văn hóa ở nước ta hiện nay, bên cạnh những tư tưởng văn hóa tiến bộ còn tồn tại những hủ tục lạc hậu. Cần làm gì để xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa theo quan điểm mâu thuẫn Triết học?
A. Giữ nguyên đời sống văn hóa như hiện nay.
B. Đấu tranh xóa bỏ những hủ tục cũ
C. Tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới.
D. Phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.
 
Câu 24. Cần làm gì để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống theo quan điểm Triết học?
A. Thực hiện chủ trương “dĩ hòa vi quý”.
B. Tránh tư tưởng “đốt cháy giai đoạn”
C. Tiến hành phê bình và tự phê bình.
D. Điều hòa mẫu thuẫn.
 

Câu 25. Nhằm trục lợi, nhiều kẻ xấu đã thực hiện hành vi “rải đinh” trên đường giao thong. Theo quan điểm mâu thuẫn Triết học, cách nào dưới đây sẽ giải quyết triệt để tình trạng này?
A. Tham gia dọn sạch đinh trên đường.
B. Đấu tranh ngăn chặn, xử lí những kẻ rải đinh.
C. Chú ý điều khiển phương tiện tránh những vật sắc nhọn trên đường.
D. Đặt biển cảnh báo tại những đoạn đường có tình trạng “đinh tặc”.
ĐÁP ÁN
CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ĐÁP ÁN B A A B C D A C C C
CÂU 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ĐÁP ÁN A A B A C B B C C C
CÂU 21 22 23 24 25          
ĐÁP ÁN B A B C B          
Loading...
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 10

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN