Loading...

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 6: Khuynh hướng phát triền của sự vật và hiện tượng

Thứ ba - 06/11/2018 02:41

Trắc nghiệm GDCD 10, bài 6: Khuynh hướng phát triền của sự vật và hiện tượng

Loading...
Câu 1. Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do
A. Sự phát triển của sự vật, hiện tượng
B. Sự tác động từ bên ngoài
C. Sự tác động từ bên trong
D. Sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng
 
Câu 2. Khẳng định nào dưới đây đúng về phủ định siêu hình?
A. Phủ định siêu hình kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật cũ.
B. Phủ định siêu hình thúc đẩy sự vật, hiện tượng phát triển.
C. Phủ định siêu hình xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật.
D. Phủ định siêu hình là kết quả của quá trình giải quyết mâu thuẫn.
 
Câu 3. Câu tục ngữ nào dưới đây là đúng khi nói về phủ định siêu hình?
A. Tre già măng mọc
B. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
C. Con hơn cha là nhà có phúc
D. Có mới nới cũ
 
Câu 4. Biểu hiện nào dưới đây không phải là phủ định siêu hình?
A. Người nông dân xay hạt lúa thành gạo ăn
B. Gió bão làm cây đổ
C. Người tối cổ tiến hóa thành người tinh khôn.
D. Con người đốt rừng
 
Câu 5. Câu nào dưới đây là biểu hiện của sự phủ định siêu hình?
A. Nước chảy đá mòn.
B. Dốt đến đâu học lâu cũng biết
C. Con hơn cha là nhà có phúc
D. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh
 
Câu 6. Tục ngữ nào dưới đây là phủ định siêu hình?
A. ở bầu thì tròn, ở ống thì dài
B. cây có cội, nước có nguồn
C. kiến tha lâu cũng đầy tổ
D. có thực mới vực được đạo

Câu 7. Khái niệm dùng để chỉ việc xóa bỏ sự tồn tại của sự vật, hiện tượng gọi là phủ định
A. biện chứng       B. siêu hình
C. khách quan      D. chủ quan.
 
Câu 8. Nội dung nào dưới đây là đặc trưng của phủ định siêu hình?
A. Sự phủ định diễn ra do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài.
B. Sự phủ định diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật
C. Sự phủ định diễn ra do ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên
D. Sự phủ định diễn ra do ảnh hưởng của hoàn cảnh sống.
 
Câu 9. Sự phủ định diễn ra do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài hoặc xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật, hiện tượng là phủ định
A. Tự nhiên          B. Siêu hình
C. Biện chứng      D. Xã hội
 
Câu 10. Phủ định biện chứng là sự phủ định diễn ra do
A. Sự tác động của ngoại cảnh
B. Sự phát triển của bản thân sự vật, hiện tượng
C. Sự tác động của con người
D. Sự tác động thường xuyên của sự vật, hiện tượng
 
Câu 11. Sự phủ định diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng là phủ định
A. Biện chứng       B. Siêu hình
C. Khách quan      D. Chủ quan
 
Câu 12. Khẳng định nào dưới đây không đúng về phủ định biện chứng?
A. Phủ định biện chứng kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật, hiện tượng cũ
B. Phủ định biện chứng diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật, hiện tượng
C. Phủ định biện chứng đảm bảo cho các sự vật, hiện tượng phát triển liên tục
D. Phủ định biện chứng không tạo ra và không liên quan đến sự vật mới

Câu 13. Khẳng định nào dưới đây là đúng khi nói về phủ định biện chứng?
A. Bão làm đổ cây
B. Đổ hóa chất xuống hồ làm cá chết
C. Cây lúa trổ bông
D. Sen tàn mùa hạ
 
Câu 14. Một trong những đặc điểm cơ bản của phủ định biện chứng là
A. Tính khách quan
B. Tính chủ quan
C. Tính di truyền
D. Tính truyền thống
 
Câu 15. Một trong những đặc điểm cơ bản của phủ định biện chứng là
A. Tính kế thừa
B. Tính tuần hoàn
C. Tính thụt lùi
D. Tính tiến lên
 
Câu 16. Phủ định biện chứng có những đặc điểm nào dưới đây?
A. Tính khách quan và tính kế thừa
B. Tính truyền thống và tính hiện đại
C. Tính dân tộc và tính kế thừa
D. Tính khách quan và tính thời đại
 
Câu 17. Khẳng định nào dưới đây là đúng khi nói về phủ định biện chứng
A. Có trăng quên đèn
B. Có mới nới cũ
C. Mèo nhỏ bắt chuột nhỏ
D. Rút dây động rừng
 
Câu 18. Nguyên nhân của sự phủ định nằm ngay trong bản thân sự vật hiện tượng. Điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của phủ định biện chứng?
A. Tính khách quan
B. Tính truyền thống
C. Tính kế thừa
D. Tính hiện đại
 
Câu 19. Cái mới không ra đời từ hư vô mà ra đời từ trong long cái cũ. Điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của phủ định biện chứng?
A. Tính truyền thống
B. Tính thời đại
C. Tính khách quan
D. Tính kế thừa

Câu 20. Phủ định của phủ định được hiểu là sự phủ định
A. Lần thứ nhất
B. Lần hai, có kế thừa
C. Từ bên ngoài
D. Theo hình tròn
 
Câu 21. Biểu hiện nào dưới đây không phải là phủ định biện chứng?
A. Xã hội tư bản chủ nghĩa thay thế xã hội phong kiến
B. Các giống loài mới thay thế giống loài cũ
C. Con người dùng hóa chất tiêu diệt sinh vật
D. Học sinh đổi mới phương thức học tập
 
Câu 22. Câu tục ngữ nào dưới đây không phải là phủ định biện chứng?
A. Sông lở cát bồi
B. Uống nước nhớ nguồn
C. Tức nước vỡ bờ
D. Ăn cháo đá bát

Câu 23. Khẳng định nào dưới đây phù hợp với quan điểm phủ định biện chứng?
A. Tự phê bình là đánh giá ưu điểm và khuyết điểm của bản thân, nhằm phát huy cái tốt khắc phục cái xấu.
B. Phê bình là đánh giá khuyết điểm của bản thân, nhằm khắc phục cái xấu
C. Phê bình là chỉ ra khuyết điểm của người khác để họ sữa chữa cho tốt
D. Tự phê bình là đánh giá ưu điểm và khuyết điểm, nhằm phát huy điểm mạnh của bản thân

Câu 24. Câu nào dưới đây thể hiện đặc điểm kế thừa của phủ định biện chứng?
A. Người có lúc vinh, lúc nhục.
B. Giấy rách phải giữ lấy lề
C. Một tiền gà, ba tiền thóc
D. Ăn cây nào, rào cây nấy
 
Câu 25. Trường hợp nào dưới đây là phủ định biện chứng?
A. Đầu tư tiền sinh lãi
B. Lai giống lúa mới
C. Gạo đem ra nấu cơm
D. Sen tàn mùa hạ
 
Câu 26. Ví dụ nào dưới đây là biểu hiện của phủ định siêu hình?
A. Xóa bỏ hoàn toàn nền văn hóa phong kiến
B. Xây dựng nên văn hóa tiên tiến
C. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
D. Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc
 
Câu 27. Quá trình phát triển từ trứng → tằm → nhộng →bướm → trứng là biểu hiện của
A. Phủ định biện chứng
B. Phủ định siêu hình
C. Phủ định quá khứ
D. Phủ định hiện tại
 
Câu 28. Câu nào dưới đây là phủ định biện chứng?
A. Hết ngày đến đêm
B. Hết mưa là nắng
C. Hết hạ sang đông
D. Hết bĩ cực đến hồi thái lai
 
Câu 29. Phương pháp học tập nào dưới đây không phù hợp với yêu cầu của phủ định biện chứng?
A. Học vẹt
B. Lập kế hoạch học tập
C. Ghi thành dàn bài
D. Sơ đồ hóa bài học
 
Câu 30. Khuynh hướng phát triển tất yếu của sự vật, hiện tượng là quá trình
A. Phủ định quá khứ
B. Phủ định của phủ định
C. Phủ định cái cũ
D. Phủ định cái mới
 
Câu 31. Theo Triết học Mác – Lênin cái mới phủ định cái cũ, nhưng rồi nó lại bị cái mới hơn phủ định. Đó là sự
A. Phủ định sạch trơn
B. Phủ định của phủ định
C. Ra đời của các sự vật
D. Thay thế các sự vật, hiện tượng.
 
Câu 32. Trong quá trình vận động và phát triển vô tận của các sự vật hiện tượng, cái mới xuất hiện phủ định cái cũ, nhưng rồi nó lại bị cái mới hơn phủ định. Điều này chỉ ra
A. Nguồn gốc phát triển của sự vật, hiện tượng
B. Cách thức phát triển của sự vật, hiện tượng
C. Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng
D. Quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng
ĐÁP ÁN
CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ĐÁP ÁN B C D C A A B A B B
CÂU 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ĐÁP ÁN A D C A A A D A D B
CÂU 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ĐÁP ÁN C A D A B B A D A B
CÂU 31 32                
ĐÁP ÁN B C                
Loading...

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 10

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN