Loading...

Câu hỏi trắc nghiệm, Lịch sử 12: Phong trào cách mạng trong những năm trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (1925 - 1930)

Thứ bảy - 06/05/2017 08:09

Câu hỏi trắc nghiệm, Lịch sử 12: Phong trào cách mạng trong những năm trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (1925 - 1930), có đáp án.

Loading...
Câu 1. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời gian nào? Ở đâu?
A. Tháng 5 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).
B. Tháng 6 - 1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc).
C. Tháng 7 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).
D. Tháng 6 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).
 
Câu 2. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là:
A. Báo Thanh niên.
B. Tác phẩm “Đường cách mệnh”.
C. “Bản án chế độ thực dân Pháp”.
D. Báo “Người cùng khổ”.
 
Câu 3. Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc?
- Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.
- Cách mạng phải do đảng theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin lãnh đạo.
- Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giới.
A. Tạp chí thư tín quốc tế.                  B. “Bản án chế độ thực dân Pháp”.
C. “Đường cách mệnh”.                      D. Tất cả cùng đúng.
 
Câu 4. Vừa về tới Quảng Châu (Trung Quốc) và trước khi thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức chính trị nào?
A. Hội Liên hiệp thuộc địa.
B. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.
C. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.
D. Tân Việt cách mạng đảng.
 
Câu 5. Hãy nêu rõ thành phần và địa bản hoạt động của Tân Việt cách mạng đảng?
A. Công nhân và nông dân, hoạt động ở Trung Kì.
B. Tư sản dân tộc, công nhân, hoạt động ở Bắc Kì.
C. Trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản, hoạt động ở Trung Kì.
D. Tất cả các giai cấp và tầng lớp, hoạt động ở Nam Kì.
 
Câu 6. Tân Việt cách mạng đảng đã phân hóa như thế nào dưới tác động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên?
A. Một số đảng viên tiên tiến chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.
B. Một số tiên tiến còn lại tích cực chuẩn bị tiến tới thành lập một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin.
C. Một số gia nhập vào Việt Nam quốc dân đảng.
D. Câu A và B đều đúng.
 
Câu 7. Việt Nam quốc dân đảng được thành lập vào năm nào? Địa bàn hoạt động chính ở đâu?
A. 25-12-1925, địa bàn hoạt động chủ yếu ở Bắc Kì
B. 25-12-1926, địa bàn hoạt động chủ yếu ở Trung Kì.
C. 25-12-1927, địa bàn hoạt động chủ yếu ở Bắc Kì.
D. 25-12-1927, địa bàn hoạt động chủ yếu ở Trung Kì.
 
Câu 8. Việt Nam quốc dân đảng là một đảng chính trị theo xu hướng nào?
A. Dân chủ vô sản.                  B. Dân chủ tư sản.
C. Dân chủ tiểu tư sản.                        D. Dân chủ vô sản và tư sản.
 
Câu 9. Mục tiêu của Việt Nam quốc dân đảng là gì?
A. Đánh đuổi thực dân Pháp, xóa bỏ ngôi vua.
B. Đánh đuổi thực dân Pháp, thiết lập dân quân.
C. Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.
D. Đánh đổ ngôi vua, đánh đuổi giặc Pháp, lập nên nước Việt Nam độc lập.
 
Câu 10. Cuộc khởi nghĩa của Việt Nam quốc dân đảng nổ ra đêm 9-2-1930 ở Yên Bái, sau đó nổ ra ở các tỉnh nào?
A. Ở Phú Thọ, Hải Dương, Hà Tĩnh.
B. Ở Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La.
C. Ở Vĩnh Yên, Phúc Yên, Yên Thế.
D. Ở Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình.
 
Câu 11. Khởi nghĩa Yên Bái (9-2-1930) thất bại, do nguyên nhân khách quan nào?
A. Giai cấp tư sàn dân tộc lãnh đạo.
B. Tổ chức Việt Nam quốc dân đàng còn non yếu.
C. Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động.
D. Đế quốc Pháp còn mạnh.
 
Câu 12. Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã dần đến sự thành lập các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929?
A. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng.
B. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn.
C. Đông Dương cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn.
D. An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn.
 
Câu 13. Báo “Búa liềm” là cơ quan ngôn luận của tổ chức cộng sản nào được thành lập năm 1929 ở Việt Nam?
A. Đông Dương cộng sản liên đoàn.
Đ. Đông Dương cộng sản đảng.
C. An Nam cộng sản đảng.
D. Đông Dương cộng sản đảng và An Nam cộng sản đảng.
 
Câu 14. Sự phân hóa của Tân Việt cách mạng đảng đã dẫn đến thảnh lập tổ chức cộng sản nào ở Việt Nam năm 1929?
A. Đông Dương cộng sản đảng.
B. An Nam cộng sản đảng.
C. Đông Dương cộng sản liên đoàn. .
D. Đông Dương cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn.
 
Câu 15. Bằng cách đánh số thứ tự, hãy sắp xếp các sự kiện lịch sử sau đây theo thứ tự biên niên sử.
 
Số thứ tự Các sự kiện lịch sử
  A. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
B. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-xai.
C. Thành lập Tân Việt cách mạng đảng.
D. An Nam cộng sản đảng được thành lập.
E. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.
G. Đông Dương cộng sản đảng ra đời.
H. Việt Nam quốc dân đảng thành lập.
I. Tác phẩm “Đường cách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc xuất bản ở Trung Quốc.
K. Đông Dương cộng sản liên đoàn thành lập.
L. Khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam quốc dân đảng.
 
Câu 16. Các yếu nhân trong tổ chức Việt Nam quốc dân đảng:
A. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Tôn Trung Sơn.
B. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính.
C. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Nguyễn Phan Long.
D. Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu, Phó Đức Chính.
 
Câu 17. Các sách báo nào sau đây gắn liền vói hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925?
A. “An nam trẻ”, “Người cùng khổ”, “Thanh niên”, “Bản án chế độ thực dân pháp’’, “Đường cách mệnh”.
B. “Người cùng khổ”, “Người nhà quê”, “Thanh niên”, “Bản án chế độ thực dân pháp”.
C. “Người cùng khổ”, “Thanh niên”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”, “Đường cách mệnh”, “Nhân đạo”
D. Tất cả đều đúng.
 
Câu 18. Câu nào dưới đây là ý nghĩa của sự thành lập ba tổ chức cộng sản năm 1929?
A. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam.
B. Mở ra một bước ngoặt lịch sử vô cùng to lớn cho cách mạng Việt Nam.
C. Là bước chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Là kết quả tất yếu của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam.
 
Câu 19. Nối các cột A, B, C cho phù hợp với tên tổ chức, khuynh hướng tư tưởng và hướng phát triển của các tổ chức chính trị trước khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
A B C
1. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. A. Cách mạng dân tộc, dân chủ- cải lương. D. Cách mạng vô sản - thành lập đảng cộng sản.
2. Tân Việt cách mạng đảng. B. Cách mạng vô sản. E. Thành lập Đảng cộng sản.
3. Việt Nam quốc dân đảng C. Cách mạng dân chủ tư sản. F. Phá sản.
 
 
Câu 20. Nối tên các tổ chức cộng sản gắn với các địa danh cho sẵn sau đây.
 
Các tổ chức cộng sản Địa danh
1. Đông Dương cộng sản đảng.
2. An Nam cộng sản đảng.
3. Đông Dương cộng sản liên đoàn.
A. Nam Kì.
B. Trung Kì.
C. Bắc Kì.
D. Quảng Châu - Trung Quốc.
 
Câu 21. Quan hệ giữa Tân Việt cách mạng đảng và Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là:
A. Tân Việt cử người sang dự các lớp huấn luyện của thanh niên.
B. Tân Việt vận động hợp nhất với thanh niên.
C. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vận động hợp nhất với Tân Việt.
D. Tân Việt cử người sang dự các lớp huấn luyện của thanh niên và vận động hợp nhất với thanh niên.
 
Câu 22. Vì sao trong nội bộ của Tân Việt cách mạng đảng phân hóa?
A. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên phát triển mạnh, lý luận và tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin có ảnh hưởng đến số đảng v trẻ cùa Tân Việt.
B. Nội bộ Tân Việt không thống nhất.
c. Tác động của tình hỉnh thi giới vào Việt Nam.
D. Sự vận động hợp nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.
 
Câu 23. Dưới tác động của hệ tư tưởng nào làm cho Tân Việt cách mạng đảng bị phân hoá?
A. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.
B. Tư tưởng dân chủ tư sản.
C. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin.
D. Hệ tư tưởng phong kiến.
 
Câu 24. Tư tưởng của Việt Nam Quác dần đảng chịu ảnh hưởng của tư tưởng nào?
A. Chủ nghĩa dân tộc.
B. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.
C. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin.
D. Chủ nghĩa dân sinh.
 
Câu 25. Đảng viên của Việt Nam quốc dân đảng bao gồm những thành phần nào?
A. Học sinh, sinh viên, tiểu tư sản, trí thức trẻ.
B. Học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, thợ thủ công, những người buôn bán nhỏ.
C. Sinh viên, học sinh, công chức, tư sản lớp dưới, nông dân khá giả, thân hào địa chủ, binh lính, hạ sĩ quan người Việt trong quân đội Pháp.
D. Học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, địa chủ, phong kiến.
 
Câu 26. Sự non yếu của tổ chức Việt Nam quốc dân đảng được biểu hiện ở những điểm nào?
A. Thành phần đảng viên của đảng phức tạp.
B Tổ chức thiếu chặt chẽ, lỏng lẻo.
C. Cơ sở quần chúng ít, hoạt động chủ yếu ở Bắc Kì.
D. A, B và C đúng.
 
Câu 27. Nguyên nhân trực tiếp của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9-2-1930)?
A. Thực dân Pháp tổ chức nhiều cuộc vây ráp.
B. Nhiều cơ sở của đảng bị phá vỡ.
C. Bị động trước tình thế thực dân Pháp khủng bố sau vụ giết chết Badanh (9-2- 1929) trùm mộ phu cho các đồn điền cao su.
D. Thực hiện mục tiêu của đảng: Đánh đuổi giặc Pháp, thiết lập dân quyền.
 
Câu 28. Địa điểm nổ ra cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9-2-1930)?
A. Yên Bái, Hải Phòng, Hà Nội.
B. Yên Bái, Hà Nội, Phú Thọ.
C. Yên Bái, Phú Thọ, Hải Dương, Thái Binh.
D. Yên Bái.
 
Câu 29. Nguyên nhân chủ quan nào là cơ bản làm cho khởi nghĩa Yên Bái thất bại?
A. Thực dân Pháp còn mạnh.
B. Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng non yếu.
C. Khởi nghĩa nổ ra bị động.
D. Khởi nghĩa nổ ra chậm so với yêu cầu.
 
Câu 30. Ý nghĩa lịch sử lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Yên Bái?
A. Góp phần cổ vũ lòng yêu nước và chí căm thù của nhân dân ta đối với bè lũ cướp nước và tay sai.
B. Chấm dứt vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp tư sản dân tộc đối với cách mạng Việt Nam.
C. Đánh dấu sự khủng hoảng của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.
D. Việt Nam Quốc dân đảng đáp ứng một phần yêu cầu của nhiệm vụ dân tộc của nhân dân ta.
 
Câu 31. Nhân vật nào là chủ yếu của Việt Nam Quốc dân đảng?
A. Phan Bội Châu.                               B. Phan Chu Trinh,
C. Tôn Đức Thắng.                              D. Nguyễn Thái Học.
 
Câu 32. Những địa danh: Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình, có quan hệ với sự kiện lịch sử nào dưới đây?
A. Phong trào công nhân trong những năm 20 của thế kỉ XX.
B. Sự ra đời của công hội (Bí mật) ở Sài Gòn - Chợ Lớn 1920.
C. Khởi nghĩa Yên Bái (9-2-1930).
D. Vụ ám sát Badanh, trùm mộ phu (9-2-1929).
 
Câu 33. Vì sao cuối năm 1928 đầu năm 1929 những người Cộng sản Việt Nam thấy cần thiết phải thành lập một Đảng Cộng Sản để lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc?
A. Do phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta phát triển mạnh.
B. Do phong trào dân tộc và dân chủ, đặc biệt là phong trào công nông theo con đường cách mạng Việt Nam phát triển mạnh.
C. Trước sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái, Việt Nam quốc dân đảng tan rã. D. Sự phát triển mạnh của 2 tổ chức Thanh Niên và Tân Việt.
 
Câu 34. Số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) nơi diễn ra sự kiện nào?
A. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời (3-1929).
B. Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Việt Nam cách mạng thanh niên (5-1929).
C. Thành lập Đông Dương cộng sản đảng (6-1929).
D. Thành lập An Nam cộng sản đảng (7- 1929).
 
Câu 35. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời vào thời gian nào?
A. Tháng 1- 1929.                                           B. Tháng 2- 1929.
C. Tháng 3- 1929.                                            D. Tháng 4- 1929.
 
Câu 36. An Nam Cộng sản đảng được ra đời từ tổ chức nào?
A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
B. Các hội viên tiên tiến trong Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Trung Quốc và Nam Kì.
C. Các hội viên tiên tiến trong Tân Việt cách mạng đảng.
D. Số còn lại của Việt Nam quốc dân đảng.
 
Câu 37. Đông Dương Cộng sản đảng thành lập vào thời gian nào?
A. Tháng 7-1929.                                            B. Tháng 8 - 1929
c. Tháng 9 - 1929.                                           D. Tháng 10-1929.
 
Câu 38. Trong ba tổ chức cộng sản được thành lập năm 1929, tổ chức nào ra đời sớm nhất?
A. Đông Dương cộng sản liên đoàn.
B. Đông Dương cộng sản đảng.
C. An Nam cộng sản đảng.
D. Đông Dương cộng sản đảng và An Nam cộng sản đảng.
 
Câu 39. Ý nghĩa của việc thành lập ba tổ chức cộng sản đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?
A. Thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam.
B. Dẫn đến sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam.
C. Là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. A, B, C đúng.
 
Câu 40. Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam vào năm l929 có sự hạn chế gì?
A. Nội bộ những người cộng sản Việt Nam chia rẽ, mất đoàn kết, ngăn cản sự phát triển của cách mạng Việt Nam.
B. Phong trào cách mạng Việt Nam có nguy cơ tụt lùi.
C. Phong trào cách mạng Việt Nam phát triển chậm lại.
D. Kẻ thù lợi dụng để đàn áp cách mạng.
 
Câu 41. Hãy nối nhân vật ở cột (A) phù họp với sự kiện ở cột (B)
A B
1. Nguyễn Ái Quốc
2. Ngô Gia Tự
4. Tôn Đức Thắng
5. Phạm Hồng Thái
6. Bùi Quang Chiêu
7. Phan Bội Cháu
A. Việt Nam Quốc dân Đảng.
B. Sa Diện (Quảng Châu, Trung Quốc).
C. Đảng Lập hiến.
D. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
E. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam.
G. Phong trào Đông du.
H. Công hội (bí mật) ở Sài Gòn - Chợ Lớn
 
Câu 42. Sách giáo khoa nêu tên nhiều tờ báo, tên sách: “Chuông rè”, “An Nam trẻ”, “Người nhà quê”, “Người cùng khổ”, “Nhân đạo”, “Đời sống nhân dân”, “Bản án chế độ thực dân”, “Sự thật”, “Thư tín quốc tế”, “Thanh niên”, “Đường cách mệnh”. Hãy sắp xếp các tên sách, báo theo các nhóm:
A. Sách báo nước ngoài.
B. Sách báo của các phong trào yêu nước dân chủ công khai
C. Sách báo gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.
 
ĐÁP ÁN
1.D    2.A    3.C    4.B    5.C     6.D    7.C
8.B   9.C   10.D   11.D   12.A   13.B    14.C
15. 1B;  2E;  3A;  4I;  5H;  6C;  7G;  8D;  9L; 10M
16.B    17.C
19. 1 với B, E;    2 với A, D;    3 với C, F. 
20. Nối 1 với C;    2 với A, D;    3 với B.  
21.D      22.A       23.C       24.B     25.C    26.D   27.C
28.C       29.B       30.A      31.C       32.C     33.B     34.A
35.C      36.B      37.C      38.B      39.D      40.A
41. 1: D,    2: E,    3: A,    4: H,     5: B,     6: C,     7: G.
42. A. “Nhân đạo”, “Đời sống công nhân”, “Sự thật”, 'Thư tín quốc tế”
B. “Chuông rè”, “Người nhà quê”, “An Nam trẻ”
C. “Người cùng khổ”, “Thanh niên”, “Bản án chế độ thực dân”, Đường Cách mệnh”, “Nhân đạo”, “Sự thật”, “Đời sống công nhân”, “Thư tín quốc tế”.
Loading...
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 12

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...