Loading...

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 2)

Thứ hai - 21/05/2018 08:14

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm học 2017 - 2018 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Loading...
Câu 1:  Thành công lớn nhất của Mỹ trong chính sách đối ngoại thời kì chiến tranh lạnh là gì?
     A. Thực hiện được một số mưu đồ góp phần đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu
     B. Thực hiện nhiều chiến lược qua các đời Tổng thống
     C. Lập được nhiều khối quân sự trên toàn thế giới
     D. Thiết lập chế độ thực dân mới ở nhiều nước, nhiều khu vực trên thế giới
Câu 2: Cuộc đàm phán chính thức giữa hai chính phủ Việt Nam và Pháp được tổ chức tại Phoongtenơblô (Pháp) từ ngày 6-6-1946 không thu được kết quả vì:
     A. Pháp lập chính phủ Nam kì tự trị, âm mưu tách Nam Bộ khỏi Việt Nam
     B. Pháp có những khiêu khích, chuẩn bị chiến tranh
     C. Pháp đẩy mạnh xâm lược vũ trang ở Nam Bộ Việt Nam
     D. Pháp không công nhận mềm độc lập và thống nhất của Việt Nam
Câu 3: Lí do nào dưới đây khẳng định Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam
     A. Có đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, tuy tổ chức chưa chặt chẻ nhưng đội ngũ đảng viên kiên trung tận tụy cho sự nghiệp của Đảng
     B. Ngay khi mới ra đời, Đảng đã được công nhận là một bộ phận độc lập, trực thuộc Quốc tế Cộng sản
     C. Ngay khi mới ra đời, Đảng đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, ủng hộ trực tiếp từ Đảng Cộng sản Liên Xô
     D. Cách mạng Việt Nam đã có đường lối đúng đắn, sáng tạo, tổ chức chặt chẻ lãnh đạo, đội ngũ đảng viên kiên trung tận tụy cho sự nghiệp của Đảng
Câu 4: Tại sao lại khẳng định từ sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 đến chến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 là một bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp
     A. Do ta giành được quyền chủ động trên chiến trường
     B. Đánh bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp
     C. Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc thắng lợi
     D. Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta
Câu 5: Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm quý báu nào tự sụp đổ mô hình CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu?
     A. Không cần thiết phải tiến hành cải tổ trước những biến động của tình hình thế giới
     B. trở thành đồng minh của Mĩ và tăng cường giao lưu hợp tác với các nước về mọi mặt
     C. Cần tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế về mọi mặt, nhất là về văn hóa
     D. Kiên định con đường Chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Câu 6: Điểm giống nhau cơ bản về tình thế của Pháp khi tiến hành ké hoạch Rơve, kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi và kế hoạch Nava trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam là gì?
     A. Pháp tiếp tục giữ vững thế chiến lược tấn công
     B. Pháp đã bị thất bại trong các kế hoạch quân sự trước đó
     C. Pháp được Mĩ giúp đỡ, lực lượng rất mạnh
     D. Pháp lâm vào thế bị động, phòng thủ trên toàn chiến trường Đông Dương
Câu 7: Thắng lợi lớn nhất ta đã đạt được qua hiệp định Giơnevơ là
     A. Các nước cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí nước ngoài vào Việt Nam
     B. Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước
     C. Các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn, chuyển giao quân sự
     D. Được các nước tham dự Hội nghị công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
Câu 8: Nội dung quyết định để Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch sử của một Đại hội thành lập Đảng là
     A. Phê phán những quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản riêng rẽ
     B. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam
     C. Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng
     D. Bầu ra Ban chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng bí thư
Câu 9: Nhận định nào đúng nhất về vai trò của hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thưc dân Pháp (1946-1954) của nhân dân Việt Nam
     A. Hậu phương đã cung cấp sức người, sức của cho quân ta mở các chiến dịch quyết định, giành thắng lợi, thúc đẩy cuộc kháng chiến đi lên
     B. Hậu phương đã đêm lại quyền lợi cho nhân dân, động viên khích lệ các chiến sĩ ngoài chiến trường
     C. Hậu phương đáp ứng nhu cầu cung cấp cho kháng chiến ngày càng lớn về vật chất và tinh thần, là nhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi của chiến tranh
     D. Hậu phương vững mạnh là nền móng để xây dựng nền kinh tế của một nhà nước mới, hoàn thành nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc
Câu 10: Để tương xứng với vị trí siêu cường kinh tế, hiện nay Nhật Bản đang nổ lực vươn lên trở thành siêu cường về:
     A. khoa học vũ trụ                                               B. chính trị
     C. quân sự                                                           D. khoa học – kĩ thuật
Câu 11: Đặc điểm nổi bật của phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam giai đoạn 1919-1930 là:
     A. Sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, chính trị, xã hội dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của phong trào đấu tranh theo khuynh hướng cách mạng vô sản ở Việt Nam
     B. Cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo giữa khuynh hướng cách mạng vô sản và khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản nhằm thực hiện mục tiêu số một là giải phóng dân tộc
     C. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào tư sản, tiêu tư sản và phong trào công nhân Việt Nam
     D. Cuộc đấu tranh giành quyền cai trị ở Việt Nam giữa thục dân Pháp và vương triều Nguyễn diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt
Câu 12: Tại mặt trận Điện Biên Phủ năm 1945 ta đã loại khỏi vòng chiến đấu
     A. 16000 địch, trong đó có 1 thiếu tướng, hạ 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh
     B. 16200 địch, trong đó có 1 thiếu tướng, hạ 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh
     C. 16200 địch, trong đó có 2 thiếu tướng, hạ 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh
     D. 16020 địch, trong đó có 2 thiếu tướng, hạ 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh
Câu 13: Sau chiến tranh thế giới thứ hai Mỹ triển khai chiến lược toàn cầu nhằm mục đích gì
     A. Làm bá chủ thế giới                                        B. Chi phối các nước tư bản đồng minh
     C. Xóa bỏ CNXH trên thế giới                             D. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc
Câu 14: Sự kiện nào đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN
     A. Hội nghị Băng Cốc ngày 8-8-1967
     B. Hội nghị Băng Cốc Thái Lan năm 1999
     C. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tháng 2 năm 1976
     D. Hội nghị cấp cao Bali tháng 2 năm 1976
Câu 15: Nguyên nhân nào là cơ bản nhất quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931
     A. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933
     B. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái
     C. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng rộng rãi khắp cả nước
     D. Địa chủ phong kiến cấu kết cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột nhân dân
Câu 16: Đâu không phải là ý nghĩa thắng lợi của cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sữ Điện Biên Phủ 1954
     A. Đập tan hoàn toàn kế hoạc Nava của Pháp – Mỹ
     B. Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của Pháp
     C. Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương
     D. Làm thất bại hoàn toàn kế hoạch Rơve
Câu 17: Sau cách mạng tháng 8, để giải quyết căn bản nạn đói có tính chất lâu dài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi
     A. Thành lập “Hũ gạo cứu đói”, tổ chức “ngày đồng tâm”
     B. “Tấc đất tấc vàng”, “không một tấc đất bỏ hoang”
     C. “Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa!”
     D. Bãi bỏ các thứ thuế vô lý của chế độ cũ, giảm tô 25%
Câu 18: Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kì 1936-1939 là gì?
     A. Đánh đuổi đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập
     B. Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho dân cày
     C. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, dòi tự chủ dân chủ, cơm áo, hòa bình
     D. Chống phát xít và chống phong kiến
Câu 19: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (11/1939) xác định cách nhiệm vụ cách mạng Đông Dương là gì?
     A. Nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp lên hàng đầu
     B. Chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh
     C. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách
     D. Chống phong kiến và chống đế quốc
Câu 20: Tại hội nghị lần thứu 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập
     A. Mặt trận Liên Việt                                           B. Mặt trận Đồng minh
     C. Mặt trận Việt Minh                                         D. Mặt trận thống nhất phẩn đế Đông Dương
Câu 21: Vì sao Hội nghị trung ương 8 có tầm quan trọng đặc biệt đối với cách mạng tháng tám 1945?
     A. Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc
     B. Hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Hội nghị trung ương lần thứ 6
     C. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân
     D. Củng cố được khối đoàn kết toàn dân
Câu 22: Chiến thắng nào sau đây đã đưa quân đội ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ), mở ra bước phát triển mới cho cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp?
     A. Chiến dịch Việt Bắc thu động 1947
     B. Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950
     C. Cuộc chiến đấu ở các đô thị ở phía bắc vĩ tuyến 16
     D. Chiến dịch Tay Bắc Thu Đông 1952
Câu 23: Tình hình các nước Đông Bắc Á trước chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), là như thế nào?
     A. Tất cả đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịch
     B. Đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịch (trừ Nhật Bản)
     C. Các quốc gia vẫn giữ được độc lập tương đối
     D. Là các quốc gia Phong kiến lạc hậu đứng ngay trước nguy cơ bị xâm lược
Câu 24: Cuộc tổng tiến công và nổ dậy Xuân 1975 đã diễn ra qua chiến dịch lớn là
     A. Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Xuân Lộc
     B. Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Buôn Ma Thuột
     C. Tây Nguyên, Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Sài Gòn
     D. Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Sài Gòn
Câu 25: Bước vào Đông – xuân 1953-1954, Pháp- Mỹ âm mưu giành một thắng lợi quân sự quyết định nhằm
     A. “kết thúc nhanh chóng chiến tranh ở Việt Nam”
     B. “kết thúc chiến tranh trong danh dự”
     C. “nhanh chóng kiểm soát tình hình chiến trường”
     D. “giành thế chủ động trên chiến trường Đông Dương”
Câu 26: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), nhân dân Việt Nam đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mỹ cút” bằng thắng lợi nào?
     A. Hiệp định Giơnevơ ngày 21-7-1954               B. Hiệp định Giơnevơ ngày 21-1-1954
     C. Hiệp định Pari ngày 21-7-1975                      D. Hiệp định Pari ngày 21-1-1973
Câu 27: Sự kiện lịch sử nào bắt buộc Mỹ phải tuyên bố “phi Mỹ hóa” chiến tranh xâm lược ở Việt Nam?
     A. Chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho) năm 1963
     B. Cuộc hành quân vào thôn Vạn Tường năm 1965
     C. Chiến dịch tấn công vào ấp Bình Gĩa năm 1964
     D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân năm 1968
Câu 28: Đường lối đổi mới về chính trị ở nước ta được Đảng đề ra trong Đại hội VI (2-1986) là nội dung nào sau đây?
     A. Xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân, vì dân
     B. Xây dựng nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân
     C. Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác
     D. Tất cả các ý trên
Câu 29: Toàn bộ nội dung của Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận sau đó của 3 cường quốc đã trở thành
     A. Khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường đươc gọi là trật tự hai cực Ianta
     B. Bản tuyên bố thành lập tổ chức quốc tế là Liên Hợp Quốc
     C. Cơ sở pháp lí để các nước phân chia quyền lợi sau chiến tranh
     D. Trật tự thế giới mới do Liên Xô và Mỹ đứng đầu
Câu 30: Nguyên nhân quyết định thắng lợi 9 năm kháng chiến chống Pháp và 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước là gì?
     A. Do sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh
     B. Do truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của nhân dân ta
     C. Do tinh thần đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương
     D. Do sự đồng tình, ủng hộ, giúp dỡ của các nước XHCN anh em
Câu 31: Bước vào đông – xuân 1953 – 1954, âm mưu của Pháp – Mỹ là
     A. Giành lại quyền chủ động chiến lược trên chiến trường Bắc Bộ
     B. Giành thắng lợi quân sự quyết định nhằm “kết thúc chiến tranh danh dự”
     C. Giành thắng lợi quân sự để tiếp tục chiến tranh xâm lược Việt Nam
     D. Giành thắng lợi để tranh thủ sự ủng hộ của thế giới trong chiến tranh xâm lược Việt Nam
Câu 32: Thắng lợi nào đã dập tắt hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân Pháp
     A. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
     B. Cuộc tiến công Chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954
     C. Cuộc tiến công Chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ
     D. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương đưuọc ký kết
Câu 33: Âm mưu thâm độc của Mỹ trong việc “Dùng người Việt đánh người Việt”, “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương” nhằm
     A. Tận dụng xương máu của người Việt Nam
     B. Tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội Sài Gòn
     C. Rút dần quân Mỹ và quân đồng minh
     D. giảm xương máu người Mỹ trên chiến trường
Câu 34: Nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ 1936 – 1939 là đấu tranh đòi
     A. Tự do, dân chủ, cươm áo, hòa bình                B. Độc lập dân tộc và người cày có ruộng
     C. giải phóng giai cấp công nhân, nông dân        D. Độc lập tự do, dân sinh, dân chủ
Câu 35: Nguyễn Ái Quốc bước đầu kết hợp Chủ nghĩa yêu nước với Chủ nghĩa Mác Lê-nin, Người đã thành lập tổ chức nào ở nước ngoài
     A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên              B. Cường học thư xã
     C. Tổ chức Tâm Tâm xã                                     D. Nam đồng thư xã
Câu 36: Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, nhwungx giai cấp hay bộ phận nào trong xã hội Việt Nam được Nguyễn Ái Quốc xác định là lực lượng cách mạng?
     A. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản
     B. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc, tiểu tư sản
     C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tri thức; đối với tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ có thể lợi dụng hoặc trung lập
     D. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc
Câu 37: Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến nữa đầu những năm 70 của thế kỷ XX), Liên Xô đi đầu trong lĩnh vực nào?
     A. Công nghiệp nhẹ, nhất là hàng tiêu dùng
     B. Công nghiệp quốc phòng, nhất là tàu ngầm
     C. Công nghiệp vũ trụ và công nghiệp điện hạt nhân
     D. Công nghiệp nặng và chế tạo máy móc
Câu 38: Ý nào sau đây không phải là đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1987?
     A. Tiến hành cải cách, mở cửa
     B. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa
     C. Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc
     D. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, chuyển nền kinh tế thị trường sang nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung
Câu 39: Điểm mới của Hội nghị lần tám (5-1941) so với Hội nghị lần sáu (11-1939) Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương là
     A. Thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi chế đế quốc
     B. giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương
     C. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, thuế
     D. Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến
Câu 40: Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban khởi toàn quốc khi
     A. Đảng ta nhận được những thông tin về phát xít Nhật sắp đầu hàng
     B. Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim bị khủng hoảng sâu sắc
     C. Nội các Nhật Bản thông qua quyết định đầu hàng
     D. Phát xít Đức chính thức đầu hàng Đồng minh vô điều kiện
 
Đáp án
1-A 2-D 3-D 4-A 5-D 6-B 7-D 8-C 9-C 10-C
11-B                 20-B
21-B                 30-A
31-B 32-C 33-A 34-A 35-A 36-C 37-C 38-D 39-B 40-A
 
LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án A
Trong việc thực hiện “chiến lược toàn cầu”, Mĩ đã vấp phải những sai lầm nặng nề (thắng lợi của cách mạng Trung Quốc 1949, thắng lợi của cách mạng Cuba 1959, thắng lợi của cách mạng hồi giáo Iran năm 1979,…)
Nhưng thất bại nặng nề nhất, gây hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt đối với nước Mĩ là thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam mà “hội chứng Việt Nam” vẫn còn in sâu đến hiện nay trong lòng nước Mĩ.
Nhưng mặt khác, Mĩ cũng đã thực hiện được một số âm mưu của họ, mà tiêu biểu góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu
Sai lầm và chú ý: Nên đọc thêm kiến thức để hiểu sâu sắc hơn về những sự kiện quan trọng
Câu 2: Đáp án D
Do sự đấu tranh quyết liệt của nhân dân ta, cuộc đàm phán chính thức giữa hai chính phủ Việt Nam và Pháp được tổ chức tại Phôngtennơblô (Pháp) từ ngày 6-7-1946. Cuộc đàm phán thất bại vì Pháp ngoan cố không công nhận nền độc lập và thống nhất của nước ta. Trong lúc đó, tại Đông Dương, quân Pháp tăng cường những khiêu khích. Quan hệ Việt – Pháp ngày càng căng thẳng, có nguy cơ nổ ra chiến tranh
Sai lầm và chú ý:  ghi nhớ hoàn cảnh diễn ra hai bản Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước năm 1946
Câu 3: Đáp án D
 Đảng ra đời đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng về lãnh đạo và đường lối của cách mạng Việt Nam. Trước năm 1930, phong trào yêu nước của nhân dân ta diễn ra liên tục, sôi nổi, quyết liệt song đều thất bại vì khủng hoảng đường lối. Nhìn chung các phong trào yêu nước trước đẩy theo khuynh hướng phong kiến cũng như dân chủ tư sản đã tỏ ra bất lực, không thể đưa cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp đến thắng lợi, cuộc khủng hoảng về con đường cứu nước ngày càng trầm trọng, làm cho cách mạng Việt Nam “dường như nằm trong đêm tối không có đường ra”. Từ khi Đảng ra đời, đã vạch ra một đường lối cách mạng đúng đắn, đó là trước làm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân sau đó tiến lên chủ nghĩa xã hội.
  • Kể từ khi Đảng ra đời Cách mạng Việt Nam tuyệt đối thuộc quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản, Đảng đã xây dựng được một lực lượng mới cho cách mạng, chủ yếu là liên minh công - nông, lôi cuốn được đông đảo nông dân đi theo con đường con đường cách mạng, xây dựng được khối liên minh công- nông vững chắc, là một trong những nhân tố cơ bản tạo nên thắng lợi cho cách mạng Việt Nam.
  • Đảng ra đời đã vạch ra được phương pháp cách mạng đúng đắn. Đó là phưong pháp đấu tranh cách mạng bằng bạo lực của quần chúng theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, điều mà các nhà cách mạng tiền bối trước năm 1930 như Hoàng Hoa Thắm, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh... chưa nhận thức được. Nhờ đó Đảng ta biết xây dựng hai lực lượng chính trị và vũ trang để tiến hành khởi nghĩa.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam. Sau 15 năm Đảng đã lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng Tháng Tám 1945. Sau 9 năm lại làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 làm chấn động địa cầu. 21 năm sau (1975) đánh thắng giặc Mĩ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và lãnh đạo nhân dân ta xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa
Sai lầm và chú ý:  ghi nhớ ý nghĩa của sự thành lập Đảng Cộng sản và phân tích từng ý nghĩa
Câu 4: Đáp án A
  • Chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947 đã chuyển cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta sang một giai đoạn mới, Pháp buộc phải thay đổi chiến lược chiến tranh ở Đông Dương, chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh lâu dài” với ta, thực hiện chính sách “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”. Đây là cuộc phản công lớn đầu tiên của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp.
  • Đến chiến thắng Biên giới thu- đông năm 1950, quân đội ta đã giành thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ), mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.
Sai lầm và chú ý:  ghi nhớ ý nghĩa quan trọng của các chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ của Việt Nam
Câu 5: Đáp án D
Từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam bao gồm:
  • Một là, phải thường xuyên chăm lo xây dựng đảng để giữ vững vai trò cầm quyền của Đảng, bộ máy chính quyền trong sạch vững mạnh và gắn bó với nhân dân. Xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, luôn luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, nắm chắc quần chúng và động viên được sức mạnh của nhân dân.
  • Hai là, vấn đề then chốt có ý nghĩa quyết định là xây dựng và thực hiện tốt chiến lược công tác cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì và xây dựng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý kế cận, kế tiếp ở các cấp từ Trung ương đến địa phương.
  • Ba là, xây dựng nền kinh tế ổn định và phát triển vững chắc, giữ được độc lập tự chủ trong hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế.
  • Bốn là, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, nhân dân; phòng, chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
  • Năm là, Đảng cầm quyền phải nắm chắc lực lượng vũ trang, đặc biệt chăm lo xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân thực sự trung thành, tin cậy về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, làm nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Xuất phát từ nguyên nhân quan trọng nhất đưa đến Sự sụp đổ của hệ thống XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu: đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí (chấp nhân chế độ đa nguyên, đa đảng và tiến hành tổng tuyển cử, chấm dứt chế độ xã hội chủ nghĩa) => bài học quan trọng nhất là bài học thứ nhất: kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững quyền lãnh đạo của đảng.
Sai lầm và chú ý:  nên tìm hiểu thêm, mở rộng kiến thức về những sự kiện quan trọng của lịch sử thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

Câu 6: Đáp án B
Tên kế hoạch quân sự Kế hoạch quân Sự mà Pháp thất bại trước đó
Kế hoạch Rơve Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.
Kế hoạch Đờ Lát dơ Tátxinhi Chiến dịch Biên giới thu - đông (1950).
Kế hoạch Nava
  • Chiến dịch ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ (từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951).
- Chiến dịch Hòa Bình đông - xuân 1951 - 1952.
- Chiến dịch Tây Bắc thu - đông năm 1952.
- Chiến dịch Thượng Lào xuân - hè năm 1953
 
Sai lầm và chú ý:  nhớ các giai đoạn, hoàn cảnh mà Pháp đề ra ba kế hoạch này làm tiền đề để so sánh, đây là vấn đề thường xuất hiện trong các câu hỏi vận dụng.
Câu 7: Đáp án D
Xét từ mục tiêu chiến lược của các nước Đông Dương khi đấu tranh chống Pháp chính là giành độc lập dân tộc. Sự chiến thắng chỉ khi Pháp công nhận các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Đông Dương.
Xét thêm ý nghĩa của Hiệp đinh Giơnevơ, đây là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta các nước Đông Dương và được các cường quốc cùng các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng. => Như vậy, thắng lợi lớn nhất của ta đạt được qua Hiệp định Giơnevơ là được các nước tham dự Hội nghi công nhận độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Sai lầm và chú ý:  Xét mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc và ý nghĩa của Hiệp định Giơnevơ để tìm ra đáp án đúng.
Câu 8: Đáp án C
Hôi nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch sử của một Đại hội thành lập Đảng do:
-      Mặc dù là hội nghị chủ yếu gồm các đảng viên cộng sản ưu tú của các tổ chức cộng sản Việt Nam lúc đó nhưng đó là đại biểu ưu tú của các tổ chức cộng sản ở cả 3 miền Bắc-Trung-Nam.
Câu 34: Đáp án A
Hội nghị tháng 7-1936 đã xác định nhiệm vụ của cách mạng nước ta là:
+ Nhiệm vụ chiến lược: chống đế quốc và chống phong kiến.
+ Nhiệm vụ trước mắt: đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.
Sai lầm và chú ý:  xác định nhiệm vụ dựa vào hoàn cảnh lịch sử của từng thời kì.
Câu 35: Đáp án A
+ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được Nguyễn Ái Quốc thành lập vào tháng 6 năm 1925 từ 9 thành viên của Tâm Tâm xã đã được ông giác ngộ. Nguyễn Ái Quốc là người lãnh đạo Hội. Trong số các thành viên lớp đầu có Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Vương Thúc Oánh, Trương Vân Lĩnh,Lưu Quốc Long, Lâm Đức Thụ. Trụ sở của Hội đặt tại Quảng Châu.
+ Năm 1923, tại Quảng Châu, Trung Quốc do bất đồng với tư tưởng bảo thủ của cánh già trong Việt Nam Quang phục Hội, Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Phạm Hồng Thái, Lâm Đức Thụ... đã thành lập Tâm Tâm Xã với tôn chỉ: "Liên hiệp những người có tri thức trong toàn dân Việt Nam, không phân biệt ranh giới, đảng phái; miễn là có quyết tâm hi sinh tất cả tư ý và quyền lợi cá nhân, đem hết sức mình tiến hành mọi việc để khôi phục quyền làm người của người Việt Nam".
+ Cường học thư xã là nơi xuất bản các loại sách yêu nước do Trần Huy Liệu thành lập ở Sài Gòn và làm chủ nhiệm từ 1927.
+Nam Đồng Thư xã là một tiệm sách và cơ sở ấn loát thành lập năm 1925[ với chủ trương chống lại chế độ bảo hộ của người Pháp tại Đông Dương. Địa điểm của tiệm sách này là ở gần bờ hồ Trúc Bạch mang số 6, đường 96 đối diện chùa Châu Long - Hà Nội.
Sai lầm và chú ý:  đọc thêm một số kiến thức bên ngoài sgk liên quan đến những vấn đề quan trọng trong lịch sử.
Câu 36: Đáp án C
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng đã xác định lực lượng của cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức; còn phú nông, trung, tiểu địa chủ thì lợi dụng hoặc trung lập, đồng thời phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới
Sai lầm và chú ý:  so sánh với lực lượng được xác định trong luận cương chính trị (tháng 10-1930) chỉ có nông dân và công nhân
Câu 37: Đáp án C
Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô tiếp tục thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn nhằm tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiêp đứng thứ hai thê giới (sau Mĩ), một số ngành công nghiệp có sản lượng cao vào loại nhất thế giới như dầu mỏ, than, thép,.. .Liên Xô đi đầu trong công nghiệp vũ trụ điện hạt nhân.
Câu 38: Đáp án D
Nội dung đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1978 bao gồm;
+ Lây phát triển kinh tế làm trung tâm.
+ Tiến hành cải cách và mở cửa.
+ Chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn, nhằm hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
Câu 39: Đáp án B
Nếu như hội nghị tháng 11-1939 đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu nhưng vấn là giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ ba nước Đông Dương. Phải đến Hội nghị tháng 5- 1941, vấn đề dân tộc được giải quyết trong khuôn khổ từng nước. Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh thay cho Mặt trân thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương, thay tên các hội Phản đế thành hội cứu quốc và giúp đỡ thành lập mặt trậm ở các nước Lào, Campuchia.
Sai lầm và chú ý: 
+ Hội nghị tháng 11-1939 là hội nghị đánh dấu mở đầu sự chuyển hướng chỉ đạo cách mạng của đảng.
+ Hội nghị tháng 5-1941 là hội nghị hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo cách mạng của đảng.
Câu 40: Đáp án A
Ngay từ ngày 13-8-1945, khi nhận được những thông tin về viêc Nhật Bàn sắp đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng Bộ Việt Minh lập tức thành lập ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. Đến 23 giờ cùng ngày, ủy ban khởi nghĩa toàn quôc ban bố “Quân lệnh số 1”, chính thức phát lệnh tổng khởi nghĩa trong cả nước.
Sai lầm và chú ý:  nắm vững những sự kiện thể hiện chủ trương của đảng trước khi Cách mạng tháng Tám bùng nổ.
Loading...
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: THPT

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN