Loading...

Trắc nghiệm Lịch sử 8: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Thứ năm - 01/06/2017 04:02

Trắc nghiệm Lịch sử 8: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, có đáp án

Loading...
Câu 1. Hãy đánh dấu X vào ô □ để thấy rõ lý do vì sao Đông Nam Á sớm trở thành đối tượng xâm lược của các nước phương Tây ?
A. Các dân tộc có nền văn hóa rực rỡ. □
B. Có vị trí địa lý quan trọng. □
C. Giàu tài nguyên. □
D. Có nguồn nhân công rẻ mạt và có nguồn tiêu thụ lớn. □
 
Câu 2. Các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á vào thời gian nào?
A. Đầu thế kỉ XIX.    B. Giữa thế kỉ XIX.
C. Cuối thế kỉ XIX.    D. Đầu thế kỉ XX.
 
Câu 3. Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân nào đã hoàn thành việc xâm chiếm và thiết lập sự thống trị ở In-đô-nê-xi-a ?.
A. Thực dân Tây Ban Nha.   B. Thực dân Bồ Đào Nha.
C. Thực dân Hà Lan.    D. Thực dân Anh.
 
Câu 4. Thuộc địa của Anh ở Đông Nam Á là những nước nào ?
A. Mã Lai, Miến Điện.   B. Việt Nam, Cam-pu-chia.
C. In-đô-nê-xia, Mã Lai.   D. Mã Lai, Lào.
 
Câu 5. Ở Đông Nam Á, nước nào là thuộc địa của Hà Lan và Bồ Đào Nha?
A. In-đô-nê-xia.    B. Cam-pu-chia.
C. Lào.      D. Miến Điện.
 
Câu 6. Tây Ban Nha đã thống trị nước nào ở Đông Nam Á ngay từ giữa thế kỉ XVI?
A. Miến Điện.     B. Mã Lai.
C. Thái Lan.      D. Phi-líp-pin.
 
Câu 7. Những nước nào ở Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp?
A. Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xia.  B. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.
C. Việt Nam, Miến Điện, Mã Lai.  D. Việt Nam, Phi-líp-pin, Bru-nây. 
 
Câu 8. Mã Lai hoàn toàn trở thành thuộc địa của thực dân Anh vào thời gian nào?
A. Cuối thế kỉ XIX.     B. Đầu thế kỉ XX
C. Cuối thế kỉ XVIII.    D. Đầu thế kỉ XIX
 
Câu 9. Cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm lược các nước nào ở Đông Nam Á?
A. Thái Lan, Việt Nam, Cam-pu-chia.
B. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan.
C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.
D. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Xin-ga-po.
 
Câu 10. Vì sao cuối thế kỉ XIX, Xiêm (Thái Lan) trở thành vùng tranh chấp của Anh và Pháp nhưng lại là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập tương đối về chính trị?
A. Do chính sách ngoại giao mềm dẻo khôn khéo của Ra-ma V.
B. Do cải cách chính trị của Ra-ma IV.
C. Do Xiêm (Thái Lan) đã bước sang thời kì tư bản chủ nghĩa.
D. Do Xiêm (Thái Lan) được sự giúp đỡ của Mĩ.
 
Câu 11. Vì sao Thái Lan còn giữ được hình thức độc lập?
A. Nhà nước phong kiến Thái Lan còn mạnh.
B. Thái Lan được Mĩ Giúp đỡ.
C. Là nước phong kiến nhưng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển.
D. Thái Lan có chính sách ngoại giao khôn khéo, biết lợi dụng mâu thuẫn giữa Anh và Pháp nên giữ được chủ quyền.
 
Câu 12. Nét nổi bật về sự phân hóa xã hội ở In-đô-nê-xi-a cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là gì?
A. Sự hình thành giai cấp vô sản mới.
B. Sự hình thành hai giai cấp mới, đó là công nhân và tư sản.
C. Sự hình thành các tầng lớp xã hội mới, đó là quý tộc và tư sản mại bản.
D. Sự đan xen tồn tại nhiều giai cấp và tầng lớp trong xã hội.
 
Câu 13. Năm 1905, diễn ra sự kiện lịch sử gì gắn liền với phong trào đấu tranh của công nhân ở In-đô-nê-xi-a?
A. Hiệp hội công nhân đường sắt được thành lập.
B. Hiệp hội công nhân xe lửa ra đời. 
C. Liên minh xã hội dân chủ In-đô-nê-xi a thành lập.
D. Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a ra đời.
 
Câu 14. Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có điểm chung nào nổi bật?
A. Không mở mang công nghiệp ở thuộc địa.
B. Tìm cách kìm hãm sự phát triển của kinh tế thuộc địa.
C. Vơ vét, đàn áp, chia để trị.
D. Tăng thuế, mở đồn điền, bắt lính.
 
Câu 15. Trước họa mất nước và chính sách cai trị hà khắc của chính sách đô hộ, thái độ của nhân dân Đông Nam Á như thế nào?
A. Nổi dậy khởi nghĩa.
B. Thành lập các tổ chức yêu nước.
C. Đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc.
D. Tiến hành những cuộc đấu tranh vũ trang.
 
Câu 16. Đảng cộng sản In-đô-nê-xia thành lập vào thời gian nào?
A. Tháng 5-1920.    B. Tháng 5-1921.
C. Tháng 5-1922.    D. Tháng 5-1923.
 
Câu 17. Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha, can thiệp sâu vào Phi-líp- pin vào thời gian nào?
A. Ngày 28 - 8 - 1896.   B. Tháng 4 - 1898.
C. Tháng 6 - 1898.    D. Tháng 8 - 1898.
 
Câu 18. Cuộc cách mạng 1896-1898 ở Phi-líp-pin đã đưa đến kết quả gì?
A. Tây Ban Nha và Mĩ trao trả độc lập cho Phi-lip-pin.
B. Nước Cộng hòa Phi-líp-pin ra đời.
C. Phi-líp-pin rơi vào ách đô hộ của Mĩ.
D. Tạo điều kiện cho Phi-líp-pin phát triển tư bản chủ nghĩa.
 
Câu 19. Cam-pu-chia chính thức trở thành thuộc địa của Pháp từ năm nào?
A. Năm 1863.      B. Năm 1864.
C. Năm 1884.      D. Năm 1885.
 
Câu 20. Ba nước Đông Dương là thuộc địa của nước nào?
A. Tây Ban Nha.    B. Bồ Đào Nha.
C. Pháp.     D. Anh.
 
Câu 21. Ở Việt Nam, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra liên tục và quyết liệt. Bên cạnh phong trào Cần Vương, làn sóng đấu tranh chống Pháp diễn ra ở khắp nơi, tiêu biểu là phong trào nông dân Yên Thế (1884 -1913) đúng hay sai?
A. Đúng     B. Sai.
 
Câu 22. Cuộc khởi nghĩa của nhăn dân Xa-van-na-khét (Lào) năm 1901 do ai lãnh đạo?
A. Nô-rô-đôm.     B. A-cha-xoa.
C. Pu-côm-bô.     D. Pha-ca-đuốc.
 
Câu 23. Cuộc khởi nghĩa điển hình ở Ta-Keo (Cam-pu-chia) 1863 - 1866 do ai lãnh đạo?
A. Nô-nô-đôm.     B. A-cha-Xoa.
C. Pu côm-bô.     D. Pha-ca-đuốc.
 
Câu 24. Ở Cam-pu-chia ai đã kí hiệp ước thừa nhận nền đô hộ Pháp?
A. Nô-rô-đôm.     B. A-che-Xoa.
C. Pu-côm-bô.     D. Pha-ca-đuốc.
 
Câu 25. Qua ba cuộc khởi nghĩa của nhân dân Cam-pu-chia chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX, cuộc khởi nghĩa nào có sự phối hợp chiến đấu với nhân dân Việt Nam?
A. Khởi nghĩa Si-vô-tha.            B. Khởi nghĩa A-cha-Xoa.
C. Khởi nghĩa Pu-côm-bô.         D. Khởi nghĩa A-cha-Xoa và Pu-côm-bô.
 
Câu 26. Lào thực sự biến thành thuộc địa của Pháp từ năm nào?
A. Từ năm 1884.                      B. Từ năm 1885.
C. Từ năm 1865.                      D. Từ năm 1893.
 
Câu 27. Thực dân Pháp xâm chiếm Lào khi nào?
A. Sau khi xâm chiếm Thái Lan và Cam-pu-chia.
B. Sau khi đã hoàn thành việc bình định quân sự Việt Nam và Cam- pu-chia.
C. Sau khi đặt chân đến Việt Nam, Cam-pu-chia.
D. Sau khi xâm chiếm xong hàng loạt các nước Đông Nam Á.
 
Câu 28. Mở đầu cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Lào là cuộc khởi nghĩa nào?
A. Khởi nghĩ do Ong Kẹo chỉ huy.  B. Khởi nghĩa của Com-ma-đam.
C. Khởi nghĩa của Pa-chay.   D. Khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc.
 
Câu 29. Sự gắn bó, đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương trong kháng chiến chống Pháp được thể hiện ở những điểm nào?
A. A-cha-Xoa lập căn cứ chông Pháp ở vùng Bảy Núi (Châu Đốc Việt Nam) liên minh với nghĩa quân Thiên Hộ Dương.
B. Pu-côm-bô xây dựng căn cứ ở Tây Ninh, liên kết với nghĩa quân Trương Quyền.
C. Năm 1901, một cuộc khởi nghĩa nổ ra ở cao nguyên Bô-lô-ven lan sang Việt Nam.
D. Tất cả các ý trên
 
Câu 30. Nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược của nhản dân các nước Đông Nam Á?
A. Kẻ thù xâm lược còn rất mạnh.
B. Chính quyền phong kiến ở nhiều nước thỏa hiệp đầu hàng làm tay sai.
C. Các cuộc đấu tranh của nhân dân thiếu tổ chức, thiếu lãnh đạo.,
D. Cả ba ý trên.

 
ĐÁP ÁN
 
CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN
1
2
3
4
5
6
7
8
B, C, D
B
C
A
A
D
B
B
9
10
11
12
13
14
15
16
C
A
D
B
A
C
C
A
17
18
19
20
21
22
23
24
B
B
A
C
A
D
B
A
25
26
27
28
29
30

 
D
D
B
D
D
D

 
 
Loading...
 

 
 Từ khóa: lịch sử, trắc nghiệm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 8

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...