Loading...

Trắc nghiệm Lịch sử 8: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Thứ năm - 01/06/2017 04:12

Trắc nghiệm Lịch sử 8: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941), có đáp án

Loading...
Câu 1. Nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình, xây dựng đất nước từ năm nào?
A. Năm 1920.                                                                         B. Năm 1921.
C. Năm 1922.                                                              D. Năm 1924.
 
Câu 2. Nước Nga Xô viết đã từng trải qua bao nhiêu năm chiến tranh đế quốc và nội chiến ?
A. Bốn năm chiến tranh đế quốc và ba năm nội chiến.
B. Năm năm chiến tranh đế quốc và ba năm nội chiến.
C. Bốn năm chiến tranh đế quốc và hai năm nội chiến.
D. Ba năm chiến tranh đế quốc và bốn năm nội chiến.
 
Câu 3. Viết vào chỗ trống những từ thích hợp để thấy những khó khăn của nước Nga khi bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội?
Năm 1920 sản lượng nông nghiệp chỉ bằng …...(a)… sản lượng công nghiệp chỉ ….(b)…. nhiều vùng lâm vào bệnh dịch và nạn đói trầm trọng …(c)…     chống phá, gây bạo loạn ở nhiều nơi.
 
Câu 4. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất buộc nước Nga phải thực hiện “Chính sách kinh tế mới” vào năm 1921?
A. Chiến tranh đã phá hoại nặng nề kinh tế.
B. Sản lượng công nghiệp, nông nghiệp bị giảm sút.
C. Nhiều vùng lâm bệnh dịch và nạn đói.
D. Sự chống phá của bọn phản cách mạng.
 
Câu 5. Nội dung chủ yếu của “Chính sách kinh tế mới” về nông nghiệp là gì?
A. Trưng thu lương thực thừa.
B. Bãi bỏ trưng thu lương thực.
C. Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa và thay bằng chế độ thi thuế lương thực.
D. Thực hiện chế độ thu thuế các sản phẩm sản xuất nông nghiệp.
 
Câu 6. Trong “Chính sách kinh tế mới” đã thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng:
A. Thuế lương thực nộp bằng tiền.
B. Thuế lương thực nộp bằng công lao động,
C. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật.
D. Thuế lương thực nộp hàng tháng.
 
Câu 7. Từ việc quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy của tư sản trong “Chính sách cộng sản thời chiến”, đến khi thực hiện “chính sách kinh tế mới” được thay đổi như thế nào?
A. Trả hết toàn bộ nhà máy, xí nghiệp cho giai cấp tư sản.
B. Cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 công nhân),
C. Khuyến khích tư bản nước ngoài vào xây dựng nhà máy, xí nghiệp trong nước.
D. Xây dựng các nhà máy, xí nghiệp do giai cấp vô sản quản lý.
 
Câu 8. “Chính sách kinh tế mới” ở Nga được bắt đầu từ ngành nào?
A. Công nghiệp.                                                          B. Thủ công nghiệp.
C. Thương nghiệp                                                       D. Nông nghiệp
 
Câu 9. Nội dung của “Chính sách kính tế mới” về công nghiệp là gì?
A. Quốc hữu hóa những xí nghiệp tư nhân.
B. Cho phép tư nhân được mở những xí nghiệp nhỏ.
C. Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh.
D. Thực hiện tự do buôn bán, mở lại các chợ.
 
Câu 10. Những biện pháp của “Chính sách kinh tế mới” nhằm thực hiện điều quan trọng nhất đối với nước Nga lúc này là gì?
A. ổn định đời sống nhân dân.
B. Vượt qua những khó khăn sau chiến tranh.
C. Đẩy mạnh sản xuất, phát triển, lưu thông hàng hóa.
D. Giải quyết hậu quả chiến tranh.
 
Câu 11. Tác động của “Chính sách kinh tế mới” đối với nước Nga là gì?
A. Các ngành kinh tế phục hồi và phát triển nhanh chóng.
B. Đời sống nhân dân được cải thiện.
C. Sản lượng nông-công nghiệp (1925) đạt mức xấp xỉ trước chiến tranh.
D. Cả 3 ý trên đều đúng.
 
Câu 12. Nước Nga hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế vào thời gian nào?
A. Năm 1925.                                                                         B. Năm 1926.
C. Năm 1927.                                                              D. Năm 1928.
 
Câu 13. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô) thành lập vào thời gian nào?
A. Tháng 12 năm 1921.                                              B. Tháng 12 năm 1922.
C. Tháng 12 năm 1923.                                               D. Tháng 12 năm 1924.
 
Câu 14. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập trên cơ sở tự nguyện của mấy nước cộng hòa?
A. Trên cơ sở tự nguyện 4 nước cộng hoà.
B. Trên cơ sở tự nguyện 5 nước cộng hoà.
C. Trên cơ sở tự nguyện 6 nước cộng hoà.
D. Trên cơ sở tự nguyện 7 nước cộng hoà.
 
Câu 15. Bốn nước đầu tiên trong Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết là:
A. Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ.
B. Nga, Bê-lô-rút-xi-a, Ca-dắc-xtan và Ngoại Cap-ca-dơ.
C. Nga, U-crai-na, E-xtô-ni-a; và Lít va.
D. Nga, U-crai-na, Lít-va, Bê-la-rút-xi-a.
 
Câu 16. Đến năm 1940 có bao nhiêu nước cộng hòa gia, nhập Liên Xô và nâng tổng số lên bao nhiêu nước?
A. Có  thêm 10 nước, nâng tổng số lên 14 nước.
B. Có   thêm 11 nước, nâng tổng số lên 15 nước,
C. Có   thêm 12 nước, nâng tổng số lên 16 nước.
D. Có  thêm 13 nước, nâng tổng số lên 17 nước.
 
Câu 17. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở Liên Xô được tiến hành trong khoảng thời gian nào?
A. Từ   năm 1926 đến năm 1930.
B. Từ năm 1927 đến năm 1931.
C. Từ   năm 1928 đến năm 1932.
D. Từ năm 1933 đến năm 1937.
 
Câu 18. Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở Liên Xô trong lĩnh vực nông nghiệp là gì?
A. Biến Liên Xô từ một nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp.
B. Tiến hành tập thể hóa nông nghiệp.
C. Thực hiện công nghiệp hóa trong nông nghiệp.
D. Tất cả các nhiệm vụ trên.
 
Câu 19. Nhiệm vụ trọng tâm nhất của Liên Xô trong công cuộc xảy dựng chủ nghĩa xã hội (1925-1941 ) là gì?
A. Khôi phục và phát triển kinh tế.
B. Tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa,
C. Cải tạo nền nông nghiệp lạc hậu.
D. Phát triển văn hóa giáo dục.
 
Câu 20. Điểm giống nhau về thời gian trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và lần thứ hai ở Liên Xô là:
A. Đều thực hiện trong 5 năm.
B. Đều hoàn thành kế hoạch trước thời hạn.
C. Đều hoàn thành trước thời hạn 6 tháng.
D. Đều hoàn thành trước thời han 9 tháng.
 
Câu 21. Nhân dân Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa với mục tiêu:
A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.
B. Đầu tư cho phát triển công nghiệp chế tạo máy.
C. Xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội
D. Làm cơ sở để cải tạo nền công nghiệp.
 
Câu 22. Việc thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô theo đường lôi ưu tiên phát triển:
A. Nông nghiệp và thủy sản.                                      B. Công nghiệp,
C. Công nghiệp nặng.                                                 D. Công nghiệp nhẹ.
 
Câu 23. Tại sao Liên Xô phải ưu tiên phát triển công nghiệp nặng?
A. Đây là bước khởi đầu của công nghiệp hóa.
B. Thúc đẩy công nghiệp nhẹ, công nghiệp và củng cố quốc phòng.
C. Để hỗ trợ cho tất cả các ngành kinh tế.
D. Để trang bị máy móc cho tất cả các ngành.
 
Câu 24. Kế hoạch 5 năm lần thứ hai của Liên Xồ được thực hiện trong thời gian nào ?
A. Từ năm 1932 đến 1936.                                         B. Từ năm 1933 đến 1937.
C. Từ năm 1934 đến 1938.                                         D. Từ năm 1935 đến 1933.
 
Câu 25. Điền vào chỗ trống những từ thích hợp nhất để thấy được thành tựu của Liên Xô đã đạt được trong thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925 - 1936 )?
Đến năm 1936, tính theo sản lượng công nghiệp, Liên Xô….(a)…và đứng ...(b)…công cuộc tập thể hóa …(c)….   hoàn thành …(d)… đã xây dựng được một nền nông nghiệp tập thể hóa, cơ giới hóa và có quy mô sản xuất lớn.
 
Câu 26. Đến năm 1936, sản lượng công nghiệp của Liên Xô so với thế giới xếp hàng thứ mấy ?
A. Xếp thứ nhất.                                                         B. Xếp thứ nhì.
C. Xếp thứ ba.                                                                        D. Xếp thứ tư.
 
Câu 27. Hãy điền chữ đúng (Đ), hoặc sai (S) vào các câu sau đây:
A. Công nghiệp đứng đầu châu Âu, đứng thứ hai thế giới.
B. Nông nghiệp được tập thể hóa, cơ giới hóa.
C. Văn hóa giáo dục thanh toán nạn mù chữ, phổ cập giáo dục THCS cho tất cả mọi người.
D. Về xã hội, giai cấp bóc lột bị xóa bỏ.
 
Câu 28. Liên Xô bước vào thời kì chiến tranh chống Phát xít Dức vào thời gian nào?
A. Tháng 5 năm 1942.                                                            B. Tháng 5 năm 1941.
C. Tháng 6 năm 1941.                                                 D. Tháng 6 năm 1942.
 
Câu 29. Vì sao Liên Xô buộc phải tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước vào năm 1941?
A. Vì Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra.
B. Vì Liên Xô tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai.
c. Vì phe phát xít tấn công Liên Xô.
D. Phát xít Đức tấn công, Liên Xô tiến hành chiến tranh giữ nước
 
Câu 30. Nối niên đại ở cột A sao cho phù hợp với sự kiện ở cột B.
 
Cột A Cột B
1. 3-1921 A. Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết thành lập
2. 12-1922 B. Nâng tổng số 15 nước gia nhập Liên xô
3. 1940 C. Đảng (B) thực hiện chính sách kinh tế mới
4. 1926-1929 D. Kế hoạch 5 năm lần thứ hai
5. 1928-1932 Đ. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất
6. 1933-1937 E. Tiến hành công nghiệp hóa
7. 1936 G. Đức tấn công Liên Xô
8. 6-1941 H. Sản lượng công nghiệp đứng đầu châu Âu
 

 
ĐÁP ÁN
 
CÂU ĐÁP
ÁN
CÂU ĐÁP
ÁN
CÂU ĐÁP
ÁN
CÂU ĐÁP
ÁN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B
A
--
A
C
C
B
D
B
10
11
12
13
14
15
16
17
18
C
D
A
B
A
A
B
C
B
19
20
21
22
23
24
25
26
 
B
D
B
B
B
B
--
B
 
27
 
28
29
30 
Đ: A, B, D
S: C
C
D
1.C, 2.A,
3.B, 4.E,
5.0, 6.D,
7.H, 8.G
 
 
3.
A. ½ so với trước chiến tranh
B. còn 1/7
C. Bọn phản động cách mạng điên cuồng

25.
A. Đứng đầu Châu Âu
B. Thứ hai thế giới (Sau Mĩ)
C. Công nghiệp
D. Nhân dân Liên Xô
Loading...
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 8

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...