© Copyright Sách Giải.com

Bài thu hoạch Nghị quyết TW7 khóa XII

Thứ năm - 04/10/2018 12:31

Sau khi học tập Nghị quyết TW7 khoá XII của Đảng tại hội nghị học tập chính trị. Bản thân được học tập và rút ra một số vấn đề từ Nghị quyết cụ thể như sau:

Loading...
1. Nhận thức:
- Thứ nhất: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương khoá XII “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”.
- Thành tựu:
Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết TW3 khoá VIII về chiến lược cán bộ, đội ngũ cán bộ các cấp có bước trưởng thành phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. 
Về mục tiêu cụ thể, Nghị quyết nêu rõ, đến năm 2020, thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết thành các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm và rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả.
Đến năm 2025, tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa, đồng bộ các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; cơ bản bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương và hoàn thành ở cấp huyện; đồng thời khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác; xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.
Đến năm 2030, xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển giao thế hệ một cách vững vàng; cơ bản xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ.

- Thứ hai: Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
- Thành tựu: 
Nước ta đã trải qua 4 lần cải cách tiền lương. Nhìn chung tiền lương trong khu vực công của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã từng bước được cải thiện, nhất là ở những vùng, lĩnh vực đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao đời sống người lao động. Trong khu vực doanh nghiệp, chính sách tiền lương từng bước được hoàn thiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.
Hạn chế: Chính sách tiền lương trong khu vực công còn phức tạp, hệ thống bảng lương chưa phù hợp với vị trí việc làm, còn mang nặng tính bình quân, không bảo đảm được cuộc sống, chưa tạo được động lực để nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của người lao động. 
Mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

- Thứ ba: Mục tiêu tổng quát là cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc có đóng có hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.
Nghị quyết xác định thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.  Đẩy nhanh quá trình gia tăng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trong khu vực phi chính thức.
Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghiên cứu thiết kế các gói bảo hiểm xã hội ngắn hạn với mức đóng, mức hưởng, phương thức giao dịch phù hợp với người lao động trong khu vực phi chính thức, sửa đổi, khắc phục các bất hợp lý về chế độ bảo hiểm hưu trí hiện nay theo hướng linh hoạt hơn về điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình, sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để đạt mục tiêu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

2. Liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân
- Bản thân là Đảng viên luôn luôn phấn đấu và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan. Sẵn sàng trong mọi nhiệm vụ được giao, luôn đặt lợi ích tập thể, cơ quan lên hàng đầu.
- Triển khai đến các cán bộ trong cơ quan về tính đúng đắn của các Nghị quyết như:
Nghị quyết 26-NQ/TW về công tác cán bộ - Hiện nay bộ máy chính trị đang phình to do đó cần phải sắp xếp tinh gọn lại, chấp hành nghiêm túc việc điều chuyển công tác thậm chí chuyển nghề khác nếu cơ quan yêu cầu; 
+ Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương - Theo sự phát triển của xã hội và sự mất giá của tiền đồng và vật giá leo thang, tiền lương phải bắt kịp với hiện thực cuộc sống do đó việc cải cách tiền lương là hoàn toàn phù hợp; 
Nghị quyết số 28-NQ/TW cải cách chính sách bảo hiểm xã hội - Đây là vấn đề an sinh xã hội rất cấp bách, do đó việc tuyên truyền để người dân tham gia bảo hiểm xã hội là một việc làm rất cần thiết, tôi hoàn toàn ủng hộ.
Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây