Loading...
Trắc nghiệm sinh học 11: Sinh sản hữu tính ở động vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Sinh sản hữu tính ở động vật

 •   26/04/2018 11:10:03 AM
 •   Đã xem: 212
 •   Phản hồi: 0

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương IV – Sinh sản
Bài 2: Sinh sản hữu tính
1. Sinh sản hữu tính ở động vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Sinh sản hữu tính ở thực vật

 •   26/04/2018 11:07:06 AM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương IV – Sinh sản
Bài 2: Sinh sản hữu tính
1. Sinh sản hữu tính ở thực vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Sinh sản vô tính ở động vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Sinh sản vô tính ở động vật

 •   26/04/2018 11:00:53 AM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương IV – Sinh sản
Bài 1: Sinh sản vô tính
2. Sinh sản vô tính ở động vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Sinh sản vô tính ở thực vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Sinh sản vô tính ở thực vật

 •   26/04/2018 10:58:01 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương IV – Sinh sản
Bài 1: Sinh sản vô tính
1. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.

Trắc nghiệm sinh học 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.

 •   26/04/2018 10:45:24 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương III – Sinh trưởng và phát triển
Bài 3: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

 •   25/04/2018 10:22:02 AM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương III – Sinh trưởng và phát triển
Bài 1: Sinh trưởng và phát triển
1. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Tập tính

Trắc nghiệm sinh học 11: Tập tính

 •   25/04/2018 10:15:47 AM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương II – Cảm ứng
Bài 2: Cảm ứng ở động vật
5. Tập tính

Trắc nghiệm sinh học 11: Truyền tin qua xináp

Trắc nghiệm sinh học 11: Truyền tin qua xináp

 •   25/04/2018 10:10:42 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương II – Cảm ứng
Bài 2: Cảm ứng ở động vật
4. Truyền tin qua xináp

Trắc nghiệm sinh học 11: Điện thế hoạt động

Trắc nghiệm sinh học 11: Điện thế hoạt động

 •   25/04/2018 10:06:21 AM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương II – Cảm ứng
Bài 2: Cảm ứng ở động vật
3. Điện thế hoạt động

Trắc nghiệm sinh học 11: Điện thế nghỉ

Trắc nghiệm sinh học 11: Điện thế nghỉ

 •   24/04/2018 03:55:12 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương II – Cảm ứng
Bài 2: Cảm ứng ở động vật
2. Điện thế nghỉ

Trắc nghiệm sinh học 11: Cảm ứng ở động vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Cảm ứng ở động vật

 •   24/04/2018 03:05:38 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương II – Cảm ứng
Bài 2: Cảm ứng ở động vật
1. Cảm ứng ở động vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Ứng động.

Trắc nghiệm sinh học 11: Ứng động.

 •   24/04/2018 02:17:57 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương II – Cảm ứng
Bài 1: Cảm ứng ở thực vật
2. Ứng động

Trắc nghiệm sinh học 11: Hướng động.

Trắc nghiệm sinh học 11: Hướng động.

 •   24/04/2018 02:15:42 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương II – Cảm ứng
Bài 1: Cảm ứng ở thực vật
1. Hướng động

Trắc nghiệm sinh học 11: Cân bằng nội môi ở động vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Cân bằng nội môi ở động vật

 •   24/04/2018 01:50:50 AM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương I – Chuyển hoá vật chất và năng lượng
Bài 5: Cân bằng nội môi ở động vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Quang hợp ở thực vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Quang hợp ở thực vật

 •   23/04/2018 05:05:40 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương I – Chuyển hoá vật chất và năng lượng
Bài 4: Quang hợp ở thực vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Tuần hoàn máu

Trắc nghiệm sinh học 11: Tuần hoàn máu

 •   23/04/2018 03:06:12 AM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương I – Chuyển hoá vật chất và năng lượng
Bài 3: Vận chuyển các chất trong cơ thể.
2. Tuần hoàn máu

Trắc nghiệm sinh học 11: Vận chuyển các chất trong cây

Trắc nghiệm sinh học 11: Vận chuyển các chất trong cây

 •   21/04/2018 09:59:23 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương I – Chuyển hoá vật chất và năng lượng
Bài 3: Vận chuyển các chất trong cơ thể.
1. vận chuyển các chất trong cây


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...