Loading...

Trắc nghiệm sinh học 11: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Thứ năm - 26/04/2018 07:07

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương IV – Sinh sản
Bài 2: Sinh sản hữu tính
1. Sinh sản hữu tính ở thực vật

Loading...
1. Bản chất của sự thụ tinh kép ở thực vật có hoa là:
A. sự kết hợp hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ.
B. sự kết hợp của hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi.
C. sự kết hợp hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.
D. sự kết hợp nhân của hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.
 
2. Trong quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào ?
A. 1 lần giảm phân và 2 lần nguyên phân.
B. 2 lần giảm phân và 1 lần nguyên phân.
C. 1 lần giảm phân và 1 lần nguyên phân.
D. 2 lần giảm phân và 2 lần nguyên phân.

3. Sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào ?
A. Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử => 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 2 tế bào đối cực, 3 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.
B. Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử => Mỗi đại bào tử nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào dối cực, 2 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.
C. Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử => 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 2 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.
D. Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử => 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 3 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 1 nhân cực.
 
4. Sinh sản hữu tính ở thực vật là:
A. sự kết hợp ngẫu nhiên của hai giao tử đực và cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
B. sự kết hợp có chọn lọc của hai giao tử đực và cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
C. sự kết hợp có chọn lọc của giao tử cái với nhiều giao tử đực tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
D. sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
 
5. Bộ nhiễm sắc thể ở các tế bào có mặt trong sự hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa như thế nào ?
A. tế bào mẹ, các tiểu bào tử, tế bào sinh sản, tế bào ống phấn đều mang 2n; các giao tử đều mang n.
B. tế bào mẹ, các tiếu bào tử, tế bào sinh sản mang 2n, tế bào ống phấn, các giao tử đều mang n.
C. tế bào mẹ mang 2n; các tiểu bào tử, tế bào sinh sản, tế bào ống phấn, các giao tử đều mang n.
D. tế bào mẹ, các tiểu bào tử mang 2n; tế bào sinh sản, tế bào ống phấn, các giao tử đều mang n.
 
6. Bộ nhiễm sắc thể ở các tế bào có mặt trong sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa như thế nào ?
A. Tế bào mẹ, đại bào tử, tế bào đối cực đều mang 2n; tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.
B. Tế bào mẹ mang 2n; đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.
C. Tế bào mẹ, đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm đều mang 2n; tế bào trứng, nhân cực đều mang n.
D. Tế bào mẹ, đại bào tử mang 2n; tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.
 
7. Ý nào không đúng khi nói về hạt ?
A. Tế bào tam bội trong hạt phát triển thành nội nhũ.
B. Hạt là noãn đã được thụ tinh phát triển thành.
C. Hợp tử trong hạt phát triển thành phôi.
D. Mọi hạt của thực vật có hoa đều có nội nhũ.
 
8. Ý nào không đúng khi nói về quả ?
A. Quả là do bầu nhụy sinh trưởng dày lên chuyển hoá thành.
B. Quả có vai trò bảo vệ hạt.
C. Quả không hạt đều là quả đơn tính.
D. Quả có thể là phương tiện phát tán hạt.
 
9. Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là:
A. sự kết hợp của hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi.
B. sự kết hợp hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ.
C. sự kết hợp hai bộ nhiễm sắc thể đơn bào của giao tử đực và cái trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.
D. sự kết hợp nhân của hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.
 
10. Thụ phấn chéo là:
A. sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhụy của cây khác loài.
B. sự kết hợp của tinh tử với trứng của cùng hoa.
C. sự thụ phấn của hạt phấn với nhụy của cùng hoa hay hoa khác của cùng một cây.
D. sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhụy của cây khác cùng loài.
 
11. Sự hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào?
A. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử => 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn => Tế bào sinh sản giảm phân tạo 4 giao tử đực.
B. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử => mỗi tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn => Tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực.
C. Tế bào mẹ nguyên phân 2 lấn cho 4 tiểu bào tử => 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn => Tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực.
D. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiếu bào tử => 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 2 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn => Tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực.
 
12. Trong quá trình hình thanh túi phôi ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?
A. 1 lần giảm phân và 2 lần nguyên phân.
B. 1 lần giảm phân và 1 lần nguyên phân,
C. 1 lần giảm phân và 3 lần nguyên phân.
D. 1 lần giảm phân và 4 lần nguyên phân.
 
13. Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật?
A. Là hình thức sinh sản phổ biến.
B. Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi.
C. Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá.
D. Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.
 
14. Thụ tinh ở thực vật có hoa là:
A. sự kết hợp hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.
B. sự kết hợp hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử.
C. sự kết hợp nhân của hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.
D. Sự kết hợp của hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi.
 
15. Thụ phấn là:
A. sự nảy mầm của hạt phấn trên núm nhụy.
B. sự di chuyển của tinh tử trên ống phấn,
C. sự kéo dài ống phấn trong vòi nhụy.
D. sự rơi của hạt phấn vào núm nhụy và nảy mầm.
 
16. Tự thụ phấn là:
A. sự kết hợp của tinh tử của cây này với trứng của cây khác.
B. sự thụ phấn của hạt phấn với nhụy của cùng hoa hay hoa khác của cùng một cây.
C. sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhụy của cây khác loài.
D. sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhụy của cây khác cùng loài.
 
17. Bộ nhiễm sắc thể của các nhân ở trong quá trình thụ tinh ở thực vật có hoa như thế nào ?
A. Nhân của giao tử là n, của nhan cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 2n.
B. Nhân của giao tử là n, của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp từ là 2n, của nội nhũ là 4n.
C. Nhân của giao tử là n, của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n.
D. Nhân của giao tử là n, của nhân cực là n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n.

ĐÁP ÁN
 
sinh san huu tinh o thuc vat
 
Bản quyền bài viết thuộc về Sachgiai.com. Ghi nguồn Sách giải.com khi đăng lại bài viết này.
Loading...

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây