Lập trình trò chơi đổi màu bi trong Pascal

Chủ nhật - 09/08/2020 10:15

Trên bàn có n1 hòn bi xanh, n2 hòn bi đỏ, n3 hòn bi vàng. Một người tham gia vào một trò chơi sau:
- Cứ 2 viên bi khác màu chạm vào sẽ biến thành màu thứ 3.
- Người thắng cuộc là người biến được tất cả các hòn bi đó về màu đỏ. Hãy lập trình để máy chơi được trò chơi trên với khả năng cao nhất.

■ Hướng dẫn:
- Ta có thể giải bài toán tổng quát hơn là biến số bi ban đầu là (g,y,r) thành số bi cuối cùng là (new,newg,newr).
- Để ý rằng tổng số là không đổi /à sau mỗi nước đi hiệu số của hai đống bi khác màu phải chia hết cho 3.
Sau đây là chương trình chi tiết thể hiện bằng PASCAL.

PROGRAM BAI39
USES CRT;
VAR r, g, y, newr, newg, newy, cl, c2, c3, ml, m2, m3:
Integer, i, min: Byte;
PROCEDURE XUAT;
BEGIN
      Textcolor(Green);Gotoxy(3,5);Write(g);
      Textcolor(Yellow);Gotoxy(13,5);Write(y);
      Textcolor(Red);Gotoxy(23,5);Write(r);
      c1 : = g-y;
      c2 : = y-r;
      c3 : = r-g;
      Delay(100);
      Readln;
END;
PROCEDURE RA_DO;
BEGIN
      {Xuat ra Man Hinh}
       Clrscr;
       Gotoxy(20,20);
       Writeln(‘Lay bi xanh chap voi bi vang');
       Dec(y);
       Dec(g);
       r : = r+2;
       xuat;
END;
PROCEDURE RA-VANG;
BEGIN
     Clrscr
     Gotoxy(20,20);
     WriteIn(‘Lay bi xanh chap voi bi do’);
     Dec(g);
     Dec(r);
     y: = y+2;
     Xuat;
END;
PROCEDURE RA_XANH;
BEGIN
     Clrscr
     Gotoxy(20,20);
     Writeln(‘Lay bi vang chap voi bi do’);
     Dec(y);
     Dec(r);
     g : = g+2;
     Xuat;
END;
FUNCTION OK-TEST : Boolean;
BEGIN
     Ok_Test : = true;
     If (((m1 mod 3)+3) mod 3 < > ((c1 mod 3)+3) mod 3) then
     Ok_Test : = false;
     If (((m2 mod 3)+3) mod 3 < > ((c2 mod 3)+3) mod 3) then
     Ok_test: = false;
     If (((m3 mod 3)+3) mod 3 < > ((c3 mod 3)+3) mod 3) then
     Ok_test : = false;
     {Phai kiem tra nhu the nay boi vi (-1 mod 3 = -1 < > 2)}
END;
PROCEDURE CAJKHEO;
BEGIN
      Repeat
           Ra_Xành;
           Ra_Vang;
       Until g=Newg;
END
BEGIN
      Clrscr;
      Writeln(‘Nhap so bi xanh, vang, do');
      Readln(g,y,r);
      Writeln(‘Can bien ra nhu the nao’):
      Readln(new,newy,newr);
      Xuat;
      m1: = newg-newy;
      mw: - newy-newr;
      m3,: - newr-newg;
      If Ok_test then
          Begin
               Repeat
                          If c1 < m1 then Ra_Xanh;
                          If c1 > m1 then Ra_Vang;
               Until c1 = m1;
               If g > newg then
                         Repeat
                              Ra_Do;
                         Until g=newg;
                If g < newg then Ca_kheo;
            End;
        Else
            Writeln(‘Khong lam duoc’);
        Readln;
END.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây