Giải SGK Toán 3, bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000

Thứ ba - 11/04/2023 04:10
Giải SGK Toán 3, bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000 - Sách Kết nối tri thức, trang 18, 119, 120.

LUYỆN TẬP 1 TRANG 118, 119

Bài 1. Đặt tính rồi tính.
207 × 8
9 160 × 5
5 481 : 7
57 436 : 6


Giải:
BAI 1 TRANG 118
 
Bài 2. Những phép tính nào dưới đây có kết quả bằng nhau?
BAI 2 TRANG 118

Giải:
6 000 x 4 = 24 000
13 000 x 2 = 26 000
8 000 x 3 = 24 000
80 000 : 2 = 40 000
96 000 : 4 = 24 000
Vậy phép tính 6 000 x 4; 8 000 x 3 và 96 000 : 4 có kết quả bằng nhau.

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức.
a) 3 054 : 6 × 7
4 105 × 9 : 5

b) 5 106 × (27 : 3)
24 048 : (4 × 2)

Giải:
a)
3 054 : 6 × 7
= 509 × 7
= 3563

4105 × 9 : 5
= 36945 : 5
= 7389

b)
5106 × (27 : 3)
= 5106 × 9
= 45954

24 048 : (4 × 2)
= 24 048 : 8
= 3006

Bài 4. Việt mua 1 quyển truyện thiếu nhi và 2 cái bút. Giá 1 quyển truyện thiếu nhi là 18 000 đồng, giá 1 cái bút là 8 500 đồng. Hỏi Việt phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Tóm tắt:
1 quyển truyện : 18 000 đồng
1 cái bút: 8 500 đồng
1 quyển truyện và 2 cái bút: … đồng?

Giải:
Giá tiền của hai cái bút là:
8 500 x 2 = 17 000 (đồng)
Việt phải trả người bán hàng số tiền là:
18 000 + 17 000 = 35 000 (đồng)
Đáp số: 35 000 đồng.

Bài 5. Tìm chữ số thích hợp.
BAI 5 TRANG 119
Giải:
BAI 5B TRANG 119

LUYỆN TẬP 2 TRANG 119

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng.
a) Tích của 1 508 và 6 là:
A. 9 048
B. 6 048
C. 9 008
D. 9 042

b) Thương của 35 145 và 5 là:
A. 729
B. 7 029
C. 7 092
D. 7 028

c) Giá trị của biểu thức 27 180 : (3 x 2) là:
A. 9 060
B. 18 120
C. 960
D. 4 530

Giải:
a) Tích của 1508 và 6 là: 
1508 × 6 = 9048
Chọn A.

b) Thương của 35145 và 5 là: 
35 145 : 5 = 7029
Chọn B.

c) Giá trị của biểu thức 27 180 : (3 × 2) là: 
27 180 : (3 × 2) = 27 180 : 6 = 4530
Chọn D.

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức.
a) (6 000 + 3 000) x 5
b) 18 000 : 6 x 3
c) (40 000 – 5 000) : 7
d) 7 000 x (2 x 3)

Giải:
a) (6 000 + 3 000) × 5
= 9 000 × 5 
= 45 000

b) 18 000 : 6 × 3
= 3 000 × 3 
= 9 000

c) (40 000 – 5 000) : 7
= 35 000 : 7 
= 5 000

d) 7 000 × (2 × 3)
= 7 000 × 6 
= 42 000

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức.
a) 5 406 x 2 x 4                                                                
b) 370 + 9 826 + 6 530

Giải:
a) 5 406 x 2 x 4 = 10 812 x 4
                          = 43 248

b) 370 + 9 826 + 6 530 = 10 196 + 6 530
                                     = 16 726

Bài 4. Cô Hoa mua 5 kg gạo hết 85 000 đồng. Hỏi:
a) Mỗi ki-lô-gam gạo như vậy giá bao nhiêu tiền?
b) Bác Hiền mua 4 kg gạo như thế thì bác Hiền phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?


Tóm tắt:
5 kg gạo: 85 000 đồng
a) 1 kg gạo: … đồng?
b) 4 kg gạo: … đồng?

Giải:
a) Mỗi ki-lô-gam gạo có giá tiền là:
     85 000 : 5 = 17 000 (đồng)

b) Bác Hiền phải trả người bán hàng số tiền là:
     17 000 x 4 = 68 000 (đồng)
      Đáp số: a) 17 000 đồng
                   b) 68 000 đồng

Bài 5. Năm nay Nam 9 tuổi, bố hơn Nam 27 tuổi. Hỏi năm nay, tuổi bố gấp mấy lần tuổi Nam?

Giải:
Năm nay tuổi của bố là 
27 + 9 = 36 (tuổi)
Tuổi bố gấp tuổi Nam số lần là
36 : 9 = 4 (lần)
Đáp số: 4 lần

LUYỆN TẬP 3 TRANG 120

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng.
a) Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?
A. 1500 × 7
B. 2109 × 5 
C. 1807 × 6

b) Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất?
A. 18 126 : 3
B. 43 120 : 8
C. 52 200 : 9

Giải:
a) Thực hiện các phép tính:
1500 × 7 = 10 500
2109 × 5 = 10 545
1807 × 6 = 10 842
Phép tính có kết quả lớn nhất là 1807 × 6.
Chọn C. 

b) Thực hiện phép tính: 
18 126 : 3 = 6042
43 120 : 8 = 5390
52 200 : 9 = 5800
Phép tính có kết quả bé nhất là 43 120 : 8.
Chọn C. 

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức.
a) 8 103 × 5 – 4 135
b) 24 360 : 8+ 9 600
c) 839 + 6 215 x 4
d) 17 286 - 45 234 : 9

Giải:
a) 8 103 x 5 – 4 135 = 40 515 – 4 135
                                 = 36 380

b) 24 360 : 8 + 9 600 = 3 045 + 9 600
                                  = 12 645

c) (809 + 6 215) x 4 = 7 024  x 4
                                = 28 096

d) 17 286 – 45 234 : 9 = 17 286 – 5 026
                                    = 12 260

Bài 3. Một cửa hàng có 1 350 kg gạo, sau khi bán thì số gạo giảm đi 3 lần. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Giải:
Cửa hàng đó còn lại số ki-lô-gam gạo là:
1 350 : 3 = 450 (kg)
Đáp số: 450 kg

Bài 4. Bác Hải dự tính xây một ngôi nhà hết 87 000 viên gạch. Bác Hải đã mua 4 lần, mỗi lần 18 200 viên gạch. Hỏi theo dự tính, bác Hải còn phải mua bao nhiêu viên gạch nữa?

Tóm tắt:
Dự tính: 87 000 viên gạch
Đã mua: 4 lần
Mỗi lần: 18 200 viên gạch
Mua thêm: ... viên gạch?

Giải:
Bác Hải đã mua số viên gạch là:
18 200 x 4 = 72 800 (viên gạch)
Theo dự tính, bác Hải cần mua thêm số viên gạch là:
87 000 – 72 800 = 14 200 (viên gạch)
Đáp số: 14 200 viên gạch

Bài 5. Đố bạn.
Chọn dấu phép tính “x; :” thích hợp thay cho dấu “?”

BAI 5 TRANG 120

Giải:
Ta có 64 : 8 = 8 vậy ô trống đầu tiên điền dấu phép tính “:”
          4 x 2 = 8 vậy ô trống thứ hai điền dấu phép tính “x”
Vậy ta có kết quả như sau:

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây