Đề thi học kỳ 1 môn Công dân lớp 10 năm 2020 - 2021

Thứ ba - 29/12/2020 21:48
Đề thi học kỳ 1 môn Công dân lớp 10 năm 2020 - 2021, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.
 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (6 điểm)
Khoanh tròn câu trả lời đúng
Câu 1: Triết học nghiên cứu những vấn đề
A.chung của thế giới                                                          
B. lớn của thế giới
C.chung nhất, phổ biến nhất của thế giới.                       
D. lớn nhất của thế giới.

Câu 2: Triết học Mác-Lê Nin cho rằng, vận động là mọi sự
A. thay đổi nói chung .                                              
B. biến đổi nói chung. 
C. phát triển nói chung.                                             
D. đứng im nói chung.

Câu 3: Vận động là mọi sự biến đổi (biến hóa) nói chung của các sự vật, hiện tượng trong
A. giới tự nhiên và tư duy                                                  
B. thế giới khách quan và xã hội.
C.đời sống xã hội và tư duy.                                              
D. giới tự nhiên và đời sống xã hội.

Câu 4: TheoTriết học Mác-Lê Nin, mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập
A.vừa xung đột, vừa bài trừ nhau.                                      
B. vừa thống nhất, vừa đấu tranh với nhau.
C.vừa liên hệ, vừa đấu tranh với nhau.                              
D. vừa chuyển hóa, vừa đấu tranh với nhau.

Câu 5: Trong một chỉnh thể, hai mặt đối lập vừa thống nhất, vừa đấu tranh với nhau, Triết học gọi đó là
A.mâu thuẫn                  
B. xung đột                  
C.phát triển.               
D. vận động.

Câu 6: Những thuộc tính cơ bản, vốn có, tiêu biểu của sự vật, hiện tượng, phân biệt nó với sự vật, hiện tượng khác là khái niệm chỉ
A.lượng                
B. chất                                       
C.độ               
D. điểm nút.

Câu 7: Khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính vốn có của sự vật, hiện tượng biểu thị trình độ phát triển, quy mô, tốc độ vận động của sự vật, hiện tượng là
A.bước nhảy                     
B. chất                   
C.lượng.               
D. điểm nút.

Câu 8: Sự phủ định diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật, hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật, hiện tượng cũ để phát triển sự vật, hiện tượng mới là phủ định
A.biện chứng                   
B. siêu hình           
C.khách quan.               
D. chủ quan.

Câu 9: Nội dung nào dưới đây không thuộc kiến thức Triết học?
A.Thế giới tồn tại khách quan                               
B. Mọi sự vật, hiện tượng luôn luôn vận động
C. Giới tự nhiên là cái có sẵn.                               
D. Kim loại có tính dẫn điện.

Câu 10: Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại thuộc hình thức vận động nào?
A. Cơ học                
B. Vật lí                 
C. Hóa học            
D. Xã hội.

Câu 11: Biểu hiện nào dưới đây là mâu thuẫn theo quan điểm Triết học?
A. Giai cấp nông dân đấu tranh chống lại địa chủ trong xã hội phong kiến
B. Nam và Lan hiểu lầm nhau dẫn đến to tiếng
C. Mĩ thực hiện chính sách cấm vận I-ran                       
D. Hai gia đình hàng xóm tranh chấp đất đai

Câu 12: Trong các ví dụ sau, ví dụ nào không phải là mâu thuẫn theo quan niệm  triết học?
A. thuẫn giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị trong xã hội có giai cấp đối kháng,
B. Mâu thuẫn giữa các học sinh tích cực và các học sinh cá biệt trong lớp,
C. Mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh do sự hiểu nhầm lẫn nhau.
D. Sự xung đột giữa nhu cầu phát triển kinh tế và yêu cầu bảo vệ môi trường.

Câu 13: Hiện tượng nào dưới đây thể hiện mặt lượng của sự vật?
A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2015 cao hơn so với năm 2014
B. Muối tồn tại ở dạng tinh thể màu trắng, vị mặn dễ hòa tan trong nước.
C. Lan là một học sinh thong minh, nhiệt tình giúp đỡ bạn
D. Cuốn tiểu thuyết mới ra mắt được bạn đọc nồng nhiệt đón nhận

Câu 14: Biều hiện nào dưới đây chỉ ra cách thức làm thay đổi chất của sự vật, hiện tượng?
A. Liên tục thực hiện các bước nhảy                
B. Kiên trì tích lũy về lượng đến một mức cần thiết
C. Bổ sung cho chất những nhân tố mới          
D. Thực hiện các hình thức vận động.

Câu 15: Trong đời sống văn hóa ở nước ta hiện nay, bên cạnh những tư tưởng văn hóa tiến bộ còn tồn tại những hủ tục lạc hậu. Cần làm gì để xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa theo quan điểm mâu thuẫn Triết học?
A. Giữ nguyên đời sống văn hóa như hiện nay.   
B. Đấu tranh xóa bỏ những hủ tục cũ
C. Tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới.                    
D. Phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

Câu 16: Nhằm trục lợi, nhiều kẻ xấu đã thực hiện hành vi “rải đinh” trên đường giao thông. Theo quan điểm mâu thuẫn Triết học, cách nào dưới đây sẽ giải quyết triệt để tình trạng này?
A. Tham gia dọn sạch đinh trên đường.   
B. Đấu tranh ngăn chặn, xử lí những kẻ rải đinh.
C. Chú ý điều khiển phương tiện tránh những vật sắc nhọn trên đường.
D. Đặt biển cảnh báo tại những đoạn đường có tình trạng “đinh tặc”.
 
Câu 17: Để tạo ra sự biến đổi về chất trong học tập, rèn luyện, em chọn phương án nào dưới đây?
A. Cái dễ không cần học vì có thể tự hiểu được.
B. Kiên trì học tập từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp
C. Chép bài của những bạn học giỏi trong giờ kiểm tra
D. Sử dụng tài liệu trong thi học kì

Câu 18: Vào giờ sinh hoạt lớp, cô giáo nói: “Sáng chủ nhật, lớp ta cử 15 bạn tham gia dự án trồng cây công trình thanh niên”. Cô giáo lấy tinh thần xung phong của các bạn trong lớp, nhưng chỉ có lác đác một số bạn giơ tay. Nếu là học sinh trong lớp, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Chỉ tham gia khi cô giáo chỉ định.                    
B. Tìm sẵn lí do để từ chối khi cô giáo chỉ định
C. Xung phong và vận động các bạn tham gia     
D. Lờ đi, coi như không biết.

Câu 19: Câu nào dưới đây thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi?
 A. Trứng khôn hơn vịt                                                      
B. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
C. Đánh bùn sang ao                                                        
D. Kiến tha lâu cũng đầy tổ

Câu 20: Phủ định diễn ra do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật được gọi là
A. phủ định biện chứng                                                     
B. phủ định siêu hình
C. phủ định của phủ định                                                  
D. phủ định kế thừa

Câu 21: Theo Triết học Mac- Lenin, cái mới ra đời trên cơ sở
A. Loại bỏ hoàn toàn cái cũ                                              
B. Phủ định sạch trơn cái cũ
C. Giữ lại tất cả từ cái cũ                                                   
D. Kế thừa yếu tố tích cực từ cái cũ

Câu 22:Nhận thức cảm tính đem lại cho con người những hiểu biết về
A. các đặc điểm bên trong của sự vật, hiện tượng
B. các đặc điểm bên ngoài của sự vật, hiện tượng
C. chất của sự vật, hiện tượng
D. lượng của sự vật, hiện tượng
 
Câu 23:Nhận thức nào dưới đây không đúng về nhận thức lí tính ?
A. Là giai đoạn cao của quá trình nhận thức.
B. Nhằm tìm ra bản chất, quy luật của sự vật hiện tượng.
C. Là nhận thức nhờ các thao tác, phân tích tổng hợp, so sánh.
D. Là nhận thức do sự tiếp xúc trực tiếp của các cơ quan cảm giác đem lại.

Câu 24:Câu nào dưới đây phản ánh sự phủ định siêu hình?
A. Có mới nới cũ                                                     
B. Giỏ nhà ai quai nhà nấy
C.Tre già măng mọc                                        
D. Con hơn cha là nhà có phúc
 

II.PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) 

Câu 1: (2,0điểm)Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn là gì? Ví dụ?
Câu 2: (2,0 điểm)Thực tiễn là gì? Thực tiễn có vai trò gì đối với nhận thức?

ĐÁP ÁN

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (6 điểm)

Khoanh tròn câu trả lời đúng
CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ĐÁP ÁN C B A B A B C A D D A C A B B B B C C B D B D B

II.PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) 

Câu 1: (2,0điểm)Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn là gì? Ví dụ?
 mâu thuẫn là một chỉnh thể trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau.
+ Các mặt đối lập xung đột nhau, khuynh hướng vận động trái ngược nhau.
+ Chúng luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau.
+ Theo triết học các mặt đối lập không hoàn toàn đối lập, xung đột mà còn liên hệ thống nhất với nhau trong một sự vật.
    + Nhận thức: tích cực  -  tiêu cực
     + Kinh tế:      sản xuất - tiêu dùng
     + Sinh học:   đồng hóa - dị hóa

Câu 2: (2,0 điểm)Thực tiễn là gì? Thực tiễn có vai trò gì đối với nhận thức?
Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội.
- Những hình thức cơ bản của hoạt động thực tiễn:
+ Hoạt động sản xuất vật chất
+ Hoạt động chính trị xã hội
+ Hoạt động thực nghiệm khoa học
=> Hoạt động sản xuất vật chất là hoạt động cơ bản nhất.
Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.
a. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.
- Mọi nhận thức của con người dù gián tiếp hay trực tiếp đều bắt nguồn từ thực tiễn.
- Ví dụ: Từ quan sát thực tiễn => Thiên văn học ra đời. Qua thực tiễn SX mà con người rút ra kinh nghiệm là nhất nước, nhì phân...
b. Thực tiễn là động lực của nhận thức.
- Thực tiễn luôn đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ và phương hướng cho nhận thức phát triển.
- Ví dụ: Cơ chế thị trường... đòi hỏi đảng ta phải đổi mới.
c. Thực tiễn là mục đích của nhận thức.
- Mục đích nhận thức là cải tạo hình thức khách quan đáp ứng nhu càu vật chất và tinh thần của con người.
- Các tri thức khoa học chỉ có giá trị khi nó được vạn dụng vào thực tiễn.
- Ví dụ: phát minh khoa học đưa vào thực tiễn để làm ra của cải vật chất...
d. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý.
Chỉ đem những tri thức thu được rút ra kiểm nghiệm qua thực tiễn mới thấy được tính đúng hay sai của thực tiễn.
 Ví dụ: Bác Hồ đã chứng minh “không có gì quý hơn độc lập tự do”

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây