Đề thi học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 9 năm 2022 - 2023

Thứ năm - 27/04/2023 04:24
Đề thi học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 9 năm 2022 - 2023, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đầu đáp án mà em cho là đúng nhất
Câu 1: Đâu không phải lý do khẳng định phong trào 1936-1939 là một cuộc vận động dân chủ nhưng vẫn mang tính dân tộc?
A. Kẻ thù của phong trào là bộ phận nguy hiểm nhất của dân tộc
B. Các quyền dân chủ thực chất là quyền lợi mỗi dân tộc cần phải có
C. Phong trào có sự đoàn kết với cả lực lượng ngoại kiều ở Đông Dương chống phát xít
D. Phong trào là bước chuẩn bị tất yếu cho sự phát triển của cách mạng ở giai đoạn sau

Câu 2: Nhiệm vụ đấu tranh trước mắt của phong trào dân chủ 1936- 1939 so với phong trào cách mạng 1930-1931 có điểm gì khác?
A. Tập trung giải quyết vấn đề đấu tranh giai cấp
B. Tập trung chống Pháp để giành độc lập dân tộc
C. Tập trung giải quyết cả vấn đề dân tộc và dân chủ
D. Đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình

Câu 3: Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là
A. Trần Phú.   
B. Hà Huy Tập.          
C. Nguyễn Ái Quốc.    
D. Nguyễn Văn Cừ.

Câu 4: Ngay khi nhận được tin chính phủ Nhật đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã
A. triệu tập Đại hội Quốc dân tại Tân Trào.
B. phát động quần chúng chớp thời cơ tổng khởi nghĩa.
C. thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc, ra quân lệnh số 1.
D. triệu tập ngay hội nghị toàn quốc để phát lệnh tổng khởi nghĩa.

Câu 5: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đối với Việt Nam ?
A. Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa
B. Mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc- kỉ nguyên độc lập, tự do
C. Buộc Pháp công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam
D. Lật đổ nền thống trị của thực dân, phong kiến, đem lại độc lập tự do cho dân tộc

Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn tới thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta ?
A. Tranh thủ được điều kiện quốc tế thuận lợi
B. Nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn từ các nước tư bản phát triển
C. Truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân
D. Đảng ta đã có quá trình chuẩn bị suốt 15 năm qua các phong trào cách mạng từ 1930 – 1945.

Câu 7: Cho bảng dữ liệu sau:
Thời gian Sự kiện
A. 19 - 8- 1945 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập
B. 23 - 8- 1945 2. Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Sài Gòn
C. 2 - 9 - 1945 3. Khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội
D. 25 - 8 - 1945 4. Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Huế

Hãy chọn đáp án đúng về mối quan hệ giữa thời gian với sự kiện
A.  A-3; B-4; C-1; D-2                    
B.  A-1; B-2; C-3; D-4                   
C.  A-2; B-1; C-3; D-4                    
D.  A-4; B-3; C-2; D-1                   

Câu 8: “Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” là khẩu hiệu được nêu trong văn kiện lịch sử nào ?
A. Chỉ thị toàn dân kháng chiến                
B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
C. Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam          
D. Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi

Câu 9: Vì sao trong những năm 1965 - 1968 Mĩ lại triển khai chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam Việt Nam?
A. Do tác động của phong trào “Đồng Khởi”
B. Do thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”
C. Do thất bại của chiến lược “Chiến tranh đơn phương”
D. Do tác động của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Câu 10: Lực lượng chính trị trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam từ năm 1969 là
A. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam
B. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
C. Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam
D. Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Câu 11: Hãy điền những con số vào chỗ trống.
Quân dân ta ở miền Nam đồng loạt tiến công và nổi dậy ở …….trong tổng số …. tỉnh, 4 trong số 6 đô thị lớn, …. trong số ….. quận lỵ, ở hầu khắp các "ấp chiến lược", các vùng nông thôn.
A. 37, 44, 64, 242   
B. 37, 242, 64, 44      
C. 37, 64, 44, 242    
D. 44, 37, 64, 242

Câu 12: 11 giờ 30 phút ngày 30- 4- 1975 ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng ?
A. Toàn bộ nội các Sài Gòn bị bắt sống
B. Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố từ chức
C. Toàn bộ miền Nam được giải phóng
D. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 13 (2,5 điểm) Trình bày diễn biến, kết quả chiến dịch lịch sử Điên Biên Phủ (1954) ?
Câu 14 (3 điểm) Tại sao nói “Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam” ? Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ?
Câu 15 (1,5 điểm) Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) ?
-  HẾT   -
 

ĐÁP ÁN
Môn: Lịch sử

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án C D A C C B A B B C A D
 

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu Đáp án Điểm
13 * Diễn biến :
- Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu từ ngày 13 - 3 - 1954 đến hết ngày 7 - 5 - 1945, chia làm 3 đợt  :
- Đợt 1, quân ta tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc.
- Đợt 2, quân ta tiến công tiêu diệt các cứ điểm phía đông phân khu Trung tâm.
 - Đợt 3, quân ta đồng loạt tiến công các cứ điểm còn lại ở phân khu Trung tâm và phân khu Nam. Chiều 7 - 5, tướng Đờ Ca-xtơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu của địch đầu hàng.
* Kết quả :
Ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 16 200 địch, bắn rơi và phá huỷ 62 máy bay các loại, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh.

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
14

 *Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam:

- Khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng, chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo trong phong trào Cách mạng Việt Nam
- Đã đề ra được đường lối đúng đắn, chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối. Mở đầu thời kỳ Cách mạng Việt Nam do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.        
- Cách mạng Việt Nam thật sự trở thành một bộ phận khăng khít của Cách mạng thế giới.
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu, quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của Cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam.
* Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong thành lập Đảng:
- Phê phán những hành động thiếu thống nhất của các tổ chức Cộng Sản trong nước trong việc tranh giành quyền lãnh đạo, tranh giành quần chúng, tranh giành đảng viên.                                                                                                              
- Đề ra kế hoạch và đặt ra yêu cầu cấp thiết để các tổ chức cộng sản xúc tiến việc hợp nhất, rồi đi đến thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
- Trực tiếp và chủ trì Hội nghị thành Đảng Cộng Sản Việt Nam tại Hương Cảng (Trung Quốc) vào ngày 3-2-1930.
- Viết và thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt. Đó chính là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đã vạch ra những nét cơ bản về đường lối chiến lược và sách lược cho cách mạng Việt Nam.


0,5
0,5
0,5
0,5

0,25

0,25
0,25
0,25
15 - Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta gần một thế kỉ.
- Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN.
- Tạo điều kiện để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
- Giáng một đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược và nô dịch của chủ nghĩa đế quốc.
- Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây