Đề và đáp án chính thức môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Chủ nhật - 17/07/2022 04:41
Đề và đáp án chính thức môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ giáo dục và đào tạo.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 03 trang)
MÃ ĐỀ THI: 307
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: LỊCH SỬ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
 

Câu 1: Năm 1999, đồng ơrô (EURO) trở thành đồng tiền chung của nhiều nước thuộc khu vực nào sau đây?
A. Châu Á 
B. Châu Phi
C. Châu Âu
D. Châu Mĩ Latinh

Câu 2: Trong những năm 20 của thế kỉ XX, phần lớn học viên tham gia các lớp đào tạo cán bộ của Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (Trung Quốc) là
A. địa chủ phong kiến
B. thanh niên, tri thức
C. nông dân
D. đại tư sản

Câu 3: Tháng 4-1970, Hội nghị cao cấp 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia đã xác định kẻ thù chung của nhân dân Đông Dương là
A. phát xíu Đức
B. thực dân Hà Lan
C. phát xít Italia 
D. đế quốc Mĩ

Câu 4: Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 10-1936) xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là
A. chống thực dân Anh xâm lược
B. chống chế độ phân biệt chủng tộc
C. đánh đổ phong kiến, đế quốc
D. chống chính quyền Sài Gòn

Câu 5: Một trong những phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX là
A. cải cách trang phục
B. học chữ Quốc ngữ
C. Cần vương
D. cải cách lối sống

Câu 6: Đầu năm 1975, quân dân miền Nam giành được thắng lợi trong chiến dịch nào sau đây?
A. Trung Lào
B. Bắc Lào
C. Phước Long
D. Thượng Lào

Câu 7: Năm 1941, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Duong chủ trương việc lập mặt trận ở nước nào sau đây?
A. Thụy Điển
B. Lào
C. Thụy Sĩ
D. Na Uy

Câu 8: Nội dung của kế hoạch Nava do thực dân Pháp triển khai ở Việt Nam trong những năm 1953-1954 thuộc lĩnh vực nào sau đây?
A. Y tế
B. Quân sự
C. Giáo dục
D. Văn hóa

Câu 9: Hội nghị lanta (tháng 2-1945) đã quyết định vấn đề nào sau đây?
A. Tiêu diệt tận gốc quân phiệt Nhật Bản
B. Kí tạm ước Việt-Pháp
C. Thành lập Ngân hàng Thế giới (WB)
D. Thành lập Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)

Câu 10: Về vấn và nhân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi nào sau đây trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mĩ?
A. Chiến thắng Ấp Bắc
B. Kí Tạm ước Việt Pháp
C. Kí Hiệp định Pari
D. Kí Hiệp định Giơ-ne-vơ

Câu 11: Trong những năm 1951-1953 phong trào nào sau đây diễn ra ở Việt Nam?
A. Phá kho thóc Nhật. 
B. Chống dịch Cavid 19. 
C. Diệt phát xít Đức 
D. Thi đua yêu nước.

Câu 12: Nội dung nào sau đây là tác động tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa từ lâu những năm 80 của thế kỉ XX?
A. Sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ
B. Sự tăng trưởng nhanh của kinh tế
C. Sự phát triển nhanh của lực lượng sản xuất
D. Sự bất công xã hội thên trầm trọng

Câu 13: Trong những năm 1919-1990, lực lượng xã hội nào sau đây ở Việt Nam của kết chặt chẽ với đế quốc Pháp?
A. Công nhân.
B. Tư sản mại bàn.
C. Thợ thủ công.
D. Nông dân.

Câu 14: Đầu thế kỉ XX, lực lượng xã hội nào sau đây cùng với Phan Châu Trinh mở cuộc vận động cải cách ở Việt Nam?
A. Sĩ phu tiến bộ
B. Thương nhân Ấn Độ
C. Binh lính
D. Tư sản Anh.

Câu 15:  Ở Nam Phi, bản Hiến pháp tháng 11-1993 đã chính thức xóa bỏ chế độ
A. phân biệt chủng tộc 
B. phát xít
C. thị tộc
D. chiếm hữu nô lệ

Câu 16: Đến năm 2000, một trong những “con rồng” kinh tế của châu Á là
A. Tây Ban Nha
B. Xuđăng
C. Angiêri
D. Hàn Quốc

Câu 17: Tháng 9-1960, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nào sau đây?
A. Miền Nam hoàn toàn giải phóng.
B. Đất nước đã được thống nhất.
C. Miền Bắc đã được giải phóng.
D. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc.

Câu 18: Từ sau Chiến tranh lạnh đến năm 2000, để xây dựng sức mạnh thực sự, hầu hết các quốc gia đều tập trung phát triển
A. kinh tế.
B. văn học, nghệ thuật.
C. thể dục, thể thao.
D. điện ảnh,

Câu 19: Trong những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây là một trong ba trung tâm kinh tế tài chính của thế giới?
A. Môdămbích
B. Mĩ 
C. Campuchia
D. Marốc

Câu 20: Theo Hiệp định Sơ bộ (ngày 6-3-1946), quân Pháp được ra miền Bắc Việt Nam làm nhiệm vụ giải pháp quân đội nào sau đây?
A. Áo
B. Brunây
C. Ănggôla
D. Nhật Bản

Câu 21: Nội dung nào sau đây là đường lối đổi mới về chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam do từ năm 1986?
A. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
B. Chỉ phát triển công nghiệp nhẹ
C. Chỉ phát triển kinh tế tập thể
D. Duy trì nền kinh tế kế hoạch, tập trung, bao cấp

Câu 22. Quốc gia nào sau đây mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?
A. Cuba
B. Liên Xô
C. Ai Cập
D. Libi

Câu 23. Đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng Lao động Việt Nam trong những năm 1951 – 1954 thể hiện ở những nội dung nào sau đây?
A. Mở chiến dịch Hồ Chí Minh.
B. Thành lập chính quyền Xô Viết.
C. Mở chiến dịch Huế – Đà Nẵng.
D. Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

Câu 24. Trong cuộc đấu tranh chống chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 – 1968), thắng lợi nào sau đây của quân dân miền Nam Việt Nam mở ra khả năng đánh thắng quân viễn chinh Mỹ?
A. Việt Bắc.
B. Biên giới.
C. Lai Châu.
D. Vạn Tường.

Câu 25. Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
A. Phát xít Nhật Bản đầu hàng Đồng Minh không điều kiện.
B. Đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.
C. Quá trình chuẩn bị toàn diện của Đảng Cộng sản Đông Dương.
D. Truyền thống yêu nước của toàn dân tộc được phát huy.

Câu 26. Hoạt động nào sau đây không diễn ra trong phong trào vô sản hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1928)?
A. Đưa hội viên vào các đồn điền để hoạt động.
B. Đưa hội viên vào các nhà máy để hoạt động.
C. Truyền bá chủ nghĩa Mác – Leenin cho công nhân.
D. Đấu tranh đòi thực dân Anh rút về nước.

Câu 27. Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai không có nội dung nào sau đây?
A. Chống lại chủ nghĩa thực dân cũ.
B. Bùng nổ sớm nhất ở Bắc Phi.
C. Có đông đảo nhân dân tham gia.
D. Nhận viện trợ theo Kế hoạch Mácsan.

Câu 28. Một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Mỹ ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai là?
A. Nhận được viện trợ từ các nước châu Phi.
B. Nhận được viện trợ quân sự từ Liên Xô.
C. Thu được nhiều lợi nhuận từ buôn bán vũ khí.
D. Nhận được viện trợ từ các nước Đông Âu.

Câu 29. Trong giai đoạn 1939 – 1945, sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam?
A. Hiệp ước Thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA) ra đời.
B. Liên Xô tham gia chiến tranh chống phát xít.
C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời.
D. Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM) được thành lập.

Câu 30. Năm 1921, Chính sách kinh tế mới (NEP) đã tạo ra chuyển biến tích cực trong nền kinh tế của nước nào sau đây?
A. Côlômbia
B. Pêru
C. Nga Xô Viết
D. Panama

Câu 31. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những thành quả của phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam?
A. Xây dựng được mặt trận dân tộc trên nền tảng liên minh công – nông.
B. Hoàn thành cải cách ruộng đất tại các vùng do Xô viết kiểm soát.
C. Hai giai cấp chủ lực của cách mạng đoàn kết, trưởng thành trong chiến đấu.
D. Xây dựng được lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang ba thứ quân.

Câu 32. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng Cuba năm 1959 đều
A. Có nhiệm vụ chống đế quốc, phong kiến để đòi tự do dân chủ.
B. Xóa bỏ được ách áp bức của chủ nghĩa thực dân mới.
C. Chịu tác động bởi sự đối đầu giữa hai hệ thống xã hội đối lập.
D. Được lãnh đạo bởi những lực lượng xã hội tiên tiến.

Câu 33. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng Lao động Việt Nam trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 15 (tháng 1-1959) và lần thứ 21 (tháng 7-1973)?
A. Xây dựng đội quân chính trị làm yếu tố quyết định thắng lợi cuối cùng.
B. Kết hợp đấu tranh trên ba mặt trận: quân sự, chính trị và ngoại giao.
C. Con đường giải phóng miền Nam là tiến công bằng bạo lực cách mạng.
D. Chuyển hướng chiến lược từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh vũ trang.

Câu 34. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp (1945 – 1954), kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi có điểm khác biệt nào sau đây so với kế hoạch Rơve?
A. Được triển khai với nguồn viện trợ quân sự và viện trợ kinh tế của Mĩ.
B. Có mục tiêu giành thắng lợi quân sự quyết định để kết thúc chiến tranh.
C. Diễn ra khi Pháp mất thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính.
D. Được thực hiện trong bối cảnh cuộc đối đầu Đông – Tây đang căng thẳng.

Câu 35. Ở Việt Nam, từ đầu thế kỉ XX đến năm 1925, chống đế quốc là nhiệm vụ chủ yếu của phong trào dân tộc dân chủ vì một trong những lí do nào sau đây?
A. Mâu thuẫn giữa các giai cấp trong xã hội không sâu sắc.
B. Thực dân câu kết với phong kiến tay sai để áp bức dân tộc.
C. Chỉ có thể chống phong kiến sau khi lật đổ chế độ thực dân.
D. Mâu thuẫn giai cấp trong xã hội đã được giải quyết triệt để.

Câu 36. Trong những năm 20 của thế kỉ XX, những người Việt Nam yêu nước tiếp nhận chủ nghĩa Mác – Lênin vì một trong những lí do nào sau đây?
A. Giai cấp công nhân đã thành lực lượng lãnh đạo thống nhất phong trào dân tộc.
B. Các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam có nhu cầu phát triển về lí luận.
C. Đây là lí luận kết hợp giải quyết vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.
D. Đây là lí luận duy nhất đặt mục tiêu đem lại tự do cho con người.

Câu 37. Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và thắng lợi của trận “Điện Biên Phủ trên không” (1972) ở Việt Nam đều cho thấy
A. Ý nghĩa của trận phản công lớn nhất trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
B. Vai trò của trận quyết chiến có ý nghĩa xoay chuyển cục diện chiến tranh.
C. Giá trị của trận quyết chiến chiến lược đánh đầu cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.
D. Sức mạng của quân chủ lực khi tấn công vào tổ chức phòng ngự mạnh của đối phương.

Câu 38. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tính dân chủ của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
A. Giải quyết thành công mọi mâu thuẫn giai cấp trong xã hội thuộc địa.
B. Lật đổ chế độ phong kiến và xóa bỏ được mọi tàn dư của chế độ cũ.
C. Đóng góp vào sự nghiệp chung của các lực lượng tiến bộ trên thế giới.
D. Đóng góp vào cuộc đấu tranh chống phát xít của các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 39. Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929?
A. Chủ trương vô sản hóa của Đại hội lần thứ nhất Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
B. Tất cả các tổ chức yêu nước, cách mạng đã được tham gia phong trào vô sản hóa.
C. Có sự kết hợp giữa lí luận giải phóng dân tộc và phong trào công nhân trên cả nước
D. Sự phát triển của phong trào công nhân với một chính đảng vô sản lãnh đạo thống nhất.

Câu 40. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Việt Nam?
A. Buộc Mĩ phải quay lại đàm phán ở Pari để bàn về việc chấm dứt chiến tranh.
B. Mở ra khả năng sớm kết thúc chiến tranh thông qua con đường đàm phán.
C. Chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
D. Chứng tỏ lực lượng vũ trang phát triển vượt bậc thay thế lực lượng chính trị.
 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN LỊCH SỬ NĂM 2022
MÃ ĐỀ 307

1. C 2. B 3. D 4. C 5. C 6. C 7. B 8. B 9. A 10. A
11. D 12. D 13. B 14. A 15. A 16. D 17. C 18. A  19. D 20. D
21.A 22. B 23. D 24. D 25. A 26. D 27.D 28. C 29. B 30. C
31. C 32. D 33.C 34. C  35. B 36. C 37. B 38. C 39. C 40. B

 

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Kênh Bóng đá trực tiếp hôm nay miễn phí ⇔ fabet ⇔ Jun88 ⇔ shbet ⇔ Xoilac tv ⇔ Phát sóng Cakhia link trực tiếp ⇔ Kênh 90Phut TV full HD ⇔ https://keonhacaipro.vip/
https://ae888.finance/ ⇔ truc tiep bong da xoi lac full HD ⇔ xem bóng đá xôi lạc tv hôm nay ⇔ Xoilac ⇔
truc tiep bong da
xoilac tv mien phi ⇔ link truc tiep bong da xoilac tv mien phi ⇔ link trực tiếp bóng đá xôi lạc tv hôm nay ⇔ link xem truc tiep bong da xoilac tv
Xem
Mì Tôm TV trực tuyến tiếng Việt ⇔ Xem trực tiếp bóng đá VeboTV hôm nay ⇔ https://nhacaiuytin18.com/ ⇔ socolive truc tiep bong da hom nay mien phi ⇔ Tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay ⇔ https://kubet.vision/ ⇔ KING33 ⇔ 789WIN
link trực tiếp bóng đá xoilactv tốc độ cao ⇔ xem bóng đá cà khịa tv trực tuyến hôm nay ⇔ https://www.tele789.com/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây