Loading...

Trắc nghiệm sinh học 11, chương I, bài 1: Dinh dưỡng ở cơ thể động vật và thực vật.

Thứ sáu - 27/04/2018 06:28

Trắc nghiệm sinh học 11, chương I, bài 1: Dinh dưỡng ở cơ thể động vật và thực vật, có đáp án

Loading...
1. Điểm bão hòa ánh sáng là:
A. cường độ ánh sáng để cường độ quang hợp đạt cực đại.
B. cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt cực tiểu.
C. cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt mức trung bình.
D. cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt trên mức trung bình.
 
2. Các chất hữu cơ của thực vật được hình thành từ chất nào ?
A. Nitơ.                B. Nước.
C. Cácbônic.         D. Các chất khoáng.
 
3. Lông hút có vai trò chủ yếu là:
A. bám vào kẽ đất làm cho cây đứng vững chắc.
B. tế bào kéo dài thành lông, lách vào nhiều kẽ đất làm cho bộ rễ lan rộng.
C. lách vào kẽ hở của đất giúp cho rễ lấy được ôxi để hô hấp.
D. lách vào kẽ đất hút nước và muối khoáng cho cây.
 
4. Vì sao cá xương có thể lấy được hơn 80% lượng O2 của nước khi đi qua mang ?
A. Vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch song song với dòng nước.
B. Vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch xuyên ngang với dòng nước.
C. Vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch song song và ngược chiều với dòng nước.
D. Vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch song song và cùng chiều với dòng nước.
 
5. Động mạch là:
A. những mạch máu xuất phát từ tim có chức năng đưa máu từ tim đến các cơ quan và không tham gia điều hoà lượng máu đến các cơ quan.
B. những mạch máu xuất phát từ tim có chức năng đưa máu từ tim đến các cơ quan và tham gia điều hoà lượng máu đến các cơ quan.
C. những mạch máu chảy về tim có chức năng đưa máu từ tim đến các cơ quan và tham gia điểu hoà lượng máu đến các cơ quan.
D. những mạch máu xuất phát từ tim có chức năng đưa máu từ tim đến các cơ quan và thu hồi các sản phẩm bài tiết của các cơ quan.
 
6. Vì sao sau khi bón phân, cây sẽ khó hấp thụ nước ?
A. Vì áp suất thẩm thấu của đất tăng.
B. Vì áp suất thấm thấu của đất giảm,
C. Vì áp suất thấm thấu của rễ tăng.
D. Vì áp suất thẩm thấu của rễ giảm.
 
7. Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp ?
A. Tích luỹ năng lượng.
B. Cân bằng nhiệt độ của môi trường,
C. Điều hoà không khí.
D. Tạo chất hữu cơ.
 
8. Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể theo chu trình Crep tạo ra:
A. CO2 + ATP + NADH.        B. CO2 + ATP + NADH + FADH2.
C. CO2 + ATP + FADH2.       D. CO2 + NADH + FADH2
 
9. Chu kỳ Crep diễn ra ở trong:
A. tế bào chất.      B. nhân,
C. ti thể.               D. lục lạp.
 
10. Máu vận chuyển trong hệ mạch nhờ:
A. sự va đẩy của các tế bào máu.      B. năng lượng co tim.
C. dòng máu chảy liên tục.                D. co bóp của mạch.
 
11. Pha sáng diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp ?
A. Ở màng ngoài,                     B. ở màng trong,
C. Ở chất nền.                         D. ở tilacôit.
 
12. Điều nào sau đây không đúng với dạng nước tự do?
A. Là dạng nước chứa trong các thành phần của tế bào.
B. Là dạng nước chứa trong các mạch dẫn.
C. Là dạng nước chứa trong các khoảng gian bào.
D. Là dạng nước bị hút bởi các phần tử tích điện.
 
13. Nhiệt độ tối đa cho hô hấp trong khoảng:
A. 30 - 35°c.                    B. 40 - 45°c.
C. 45 - 50°c.                    D. 35 - 40°c.
 
14. Xem hình dưới và cho biết chú thích nào đúng ?
A. 1. Vòng tuần hoàn nhỏ; 2. Vòng tuần hoàn lớn; 3. Động mạch chủ;
4. Tĩnh mạch phổi; 5. Động mạch phổi; 6. Tĩnh mạch chủ.

B. 1. Vòng mần hoàn nhỏ; 2. Vòng tuần hoàn lớn; 3. Động mạch chủ;
4. Tĩnh mạch phổi; 5. Động mạch phổi; 6. Tĩnh mạch chủ.

C. 1. Vòng tuần hoàn nhỏ; 2. Vòng tuần hoàn lớn; 3. Động mạch chủ;
4. Tĩnh mạch phổi; 5. Động mạch phổi; 6. Tĩnh mạch chủ.

D. 1. Vòng mần hoàn nhỏ; 2. Vòng tuần hoàn lớn; 3. Động mạch chủ;
4. Tĩnh mạch phổi; 5. Động mạch phổi; 6. Tĩnh mạch chủ.

 he tuan hoan kep
Hệ tuần hoàn kép
 
15. Vai trò của canxi đối với thực vật là:
A. chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.
B. thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.
C. thành phần của prỏtêin, axit nuclêic.
D. thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim.
 
16. Cân bằng nội môi là:
A. duy trì sự ổn định của môi trường trong mô.
B. duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể.
C. duy trì sự ổn định của môi trường trong tế bào.
D. duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ quan.
 
17. Ý nào dưới đây không đúng với sự đóng mở khí khổng?
A. Ánh sáng là nguyên nhân duy nhất gây nên việc mở khí khổng.
B. Nếu chuyển cây từ trong tối ra ngoài sáng thì khí khổng mở và ngược lại.
C. Một số cây sống trong điều kiện thiếu nước khí khổng đóng hoàn toàn vào ban ngày.
D. Một số cây khi thiếu nước, khi ở ngoài sáng khí khổng đóng lại.
 
18. Hô hấp ánh sáng xảy ra với sự tham gia của 3 bào quan:
A. lục lạp, lizôxôm, ti thể.                 B. lục lạp, perôxixôm, ti thể.
C. lục lạp, bộ máy Gôngi, ti thể.       D. lục lạp, ribôxôm, ti thể.
 
19. Tuy tiết ra những hoocmôn tham gia vào cơ chế cân bằng nội môi nào ?
A. Điều hoà hấp thụ nước ở thận.
B. Điều hoà pH máu.
C. Duy trì nồng độ glucôzơ bình thường trong máu.
D. Điều hoà hấp thụ Na+ ở thận.
 
20. Ý nào dưới đây không đúng với sự trao đổi khí qua dư của giun đất ?
A. Quá trình khuếch tán O2 và CO2 qua da do có sự chênh lệch về phân áp O2 và CO2.
B. Quá trình khuếch tán O2 và CO2, qua da do có sự cân bằng về phân áp O2 và CO2
C. Quá trình chuyển hoá bên trong cơ thể luôn tiêu thụ O2 làm cho phân áp O2 trong tế bào thấp hơn bén ngoài cơ thể.
D. Quá trình chuyển hoá bên trong cơ thể luôn sinh ra CO2 làm cho phân áp CO2 trong tế bào cao hơn bên ngoài cơ thể.
 
21. Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra ở đâu ?
A. Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin đều diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.
B. Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch, còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.
C. Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu, còn giai đoạn tái cô định CO2 theo chu trình Canvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.
D. Giai đoạn đầu cố định CO2 và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin đều diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.
 
22. Sự phân phối máu của hệ tuần hoàn kín trong cơ thể như thế nào ?
A. Máu được điều hoà và phân phối nhanh đến các cơ quan.
B. Máu không được điều hoà và được phân phối nhanh đến các cơ quan.
C. Máu được điều hoà và phân phối chậm đến các cơ quan.
D. Máu không được điều hoà và được phân phối chậm đến các cơ quan.
 
23. Điều kiện nào dưới đây không đúng để quá trình cố định nitơ khí quyển có thể xảy ra ?
A. Được cung cấp năng lượng ATP.
B. Thực hiện trong điều kiên hiếu khí.
C. Có các lực khử mạnh.
D. Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza.
 
24. Ý nào không phải là sự sai khác về hoạt động của cơ tim so với hoạt động của cơ vân ?
A. Hoạt động theo quy luật “tất cả hoặc không có gì”.
B. Hoạt động tự động.
C. Hoạt động theo chu kì.
D. Hoạt động cần năng lượng.
 
25. Xem hình dưới cho biết ghi chú nào đúng?
A. a) Dòng nước vào miệng đi qua mang ; b) sự trao đổi khí giữa máu với dòng nước qua mang; c) nước qua các khe mang.
B. a) Dòng nước vào miệng đi qua mang ; b) Nước qua các lá mang ; c) Sự trao đổi khí giữa máu với dòng nước qua mang.
C. a) Dòng nước vào miệng đi qua mang ; b) Nước qua các khe mang; c) Nước qua các lá mang.
D. a) Dòng nước vào miệng đi qua mang ; h) Nước qua các lá mang ; c) Sự trao đổi CO2 giữa máu với dòng nước qua mang.
 
ho hap o ca
Hình hô hấp ở cá
 
26. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn thịt ?
A. Manh tràng phát triển.
B. Dạ dày đơn.
C. Ruột ngắn.
D. Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hoá cơ học, hoá học và được hấp thụ.
 
27. Vì sao phổi của thú có hiệu quả trao đổi khí ưu thế hơn ở phổi của bò sát, lưỡng cư ?
A. Vì phổi thú có cấu trúc phức tạp hơn.
B. Vì phổi thú có kích thước lớn hơn.
C. Vì phổi thú có khối lượng lớn hơn.
D. Vì phổi thú có nhiều phế nang, diện tích bể mặt trao đổi khí lớn.
 
28. Xem hình dưới cho biết chú thích nào đúng ?

he tieu hoa cua chim
Hình hệ tiêu hóa của chim
 
A. 1. Thực quản ; 2. Diều ; 3a. Dạ dày cư (mề), 3b. Dạ dày tuyến 4. Gan ; 5. Tuỵ.
B. 1. Thực quản ; 2. Diều ; 3a. Dạ dày tuyến, 3b. Dạ dày cơ (mề) 4. Tuỵ ; 5. Gan .
C. 1. Thực quản ; 2. Diều ; 3a. Dạ dày tuyến, 3b. Dạ dày cơ (mề) 4. Gan ; 5. Tuỵ.
D. 1. Thực quản ; 2. Diều ; 3a. Dạ dày tuyến, 3b. Gan ; 4. Dạ dày cơ (mề); 5. Tuỵ.
 
29. Kết quả nào sau đây không đúng: Khi đưa cây ra ngoài sáng, lục lạp trong tế bào khí khổng tiến hành quang hợp:
A. làm thay đổi nồng độ CO2 và pH.
B. làm giảm áp suất thẩm thấu trong tế bào.
C. làm cho hai tế bào khí khổng hút nước, trương nước và khí khổng mở
D. làm tăng hàm lượng đường .
 
30. Xem hình dưới và cho biết chú thích nào không đúng ?

cac giai doan cua ho hap
Hình sơ đồ các giai đoạn của hô hấp

A. 1. Đường phân.           B. 2. Axêtil CoA.
C. 4. Chu trình Crep.         D. 6. Len men.
 
31. Ý nào dưới đây không đúng với ưu thế của ống tiêu hoá so với túi tiêu hóa?
A. Dịch tiêu hoá không bị hoà loãng.
B. Có sự kết hợp giữa tiêu hoá hoá học và cơ học.
C. Dịch tiêu hóa được hoà loãng.
D. Ống tiêu được phân hoá thành các bộ phận khác nhau tạo cho sự chuyển hoá về chức năng.

32. Sự biểu hiện triệu chứng thiếu lưu huỳnh của cây là:
A. lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.
B. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và nhiều chấm đỏ ở mặt lá.
C. lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.
D. sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng.
 
33. pha tối trong quang hợp của nhóm hay các nhóm thực vật nào chỉ diễn ra trong chu trình Canvin ?
A. Nhóm thưc vật C4.             B. Nhóm thưc vật C3
C. Nhóm thưc vật CAM.          D. Nhóm thưc vật C4 và CAM.
 
34. Những cây thuộc nhóm thực vật C4 là:
A. lúa, khoai, sắn, đậu.
B. ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu.
C. rau dền, kê, các loại rau.
D. dứa, xương rồng, thuốc bỏng
 
35. Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ múi khế diễn ra như thế nào ?
A. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai kĩ lại.
B. Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ.
C. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn.
D. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xenlulôzơ.
 
36. Máu chảy trong hệ tuần hoàn hở như thế nào?
A. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy cao.
B. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm,
C. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh.
D. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm.
 
37. Quá trình tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hoá chủ yếu diễn ra như thế nào?
A. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào (nhờ enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp trong khoang túi) và nội bào.
B. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào nhờ sự co bóp của khoang túi mà chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản.
C. Thức ăn được tiêu hoá nội bào nhờ enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.
D. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào nhờ enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp trong khoang túi.
 
38. Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu:
A. từ mạch gỗ sang mạch rây.
B. qua mạch rây theo chiều từ trên xuống,
C. qua mạch gỗ.
D. từ mạch rây sang mạch gỗ.

39. Mối quan hệ giữa cường độ ánh sáng và nồng độ CO2 có ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào ?
A. Trong điều kiện cường độ ánh sáng thấp, tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.
B. Trong điểu kiên cường độ ánh sáng cao, giảm nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.
C. Trong điều kiện cường độ ánh sáng thấp, giảm nồng độ CO2 không thuận lợi cho quang hợp.
D. Trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.
 
40. Bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi có chức năng:
A. tiếp nhận kích thích từ môi trường và hình thành xung thần kinh.
B. làm tăng hay giảm hoạt động trong cơ thể để đưa môi trường trong về trạng thái cân bằng và ổn định.
C. điều khiển hoạt động của các cơ quan bằng cách gửi đi các tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn.
D. tác động vào bộ phận kích thích dựa trên tín hiệu thần kinh và hoocmôn.
 
ĐÁP ÁN

dap an bai 1
Bản quyền bài viết thuộc về Sachgiai.com. Ghi nguồn Sách giải.com khi đăng lại bài viết này.
Loading...

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây