© Copyright Sách Giải.com

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 12 (Đề 1)

Chủ nhật - 28/04/2019 02:09

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 12 năm 2019 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Loading...
Câu 1: Trình tự thao tác để tạo mẫu hỏi bằng cách tự thiết kế, biết:
  (1) Chọn bảng hoặc mẫu hỏi khác làm dữ liệu nguồn
 (2) Nháy nút  
(3) Nháy đúp vào Create query in Design view
(4) Chọn các trường cần thiết trong dữ liệu nguồn để đưa vào mẫu hỏi
(5) Mô tả điều kiện mẫu hỏi ở lưới QBE
A. (3) -> (1) -> (5) -> (4) ->(2)                                  B. (3) -> (4) -> (5) -> (1) ->(2)
C. (3) -> (1) -> (4) -> (5) ->(2)                                  D. (1) -> (3) -> (4) -> (5) ->(2)

Câu 2: Khi muốn sửa đổi thiết kế báo cáo, ta chọn báo cáo rồi nháy nút:


Câu 3: Để làm việc trong chế độ biểu mẫu, ta không thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Nháy đúp chuột lên tên biểu mẫu                          B. Nháy nút  , nếu đang ở chế độ thiết kế
C. Nháy nút  , nếu đang ở chế độ thiết kế           D. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút 

Câu 4: Tìm phương án sai. Thao tác sắp xếp bản ghi:
A. Có thể thực hiện sắp xếp trên một vài trường với mức ưu tiên khác nhau
B. Không làm thay đổi vị trí lưu các bản ghi trên đĩa
C. Chỉ thực hiện sắp xếp trên một trường
D. Để tổ chức lưu trữ dữ liệu hợp lí hơn

Câu 5: Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách dùng thuật sĩ, ta chọn:
A. Create form in using Wizard                                B. Create form by using Wizard
C. Create form with using Wizard                            D. Create form for using Wizard

Câu 6: Trong quá trình tạo cấu trúc của một bảng, khi tạo một trường, việc nào sau đây không  nhất thiết phải thực hiện?
A. Mô tả nội dung                                                       B. Đặt kích thước
C. Đặt tên, các tên của các trường cần phân biệt      D. Chọn kiểu dữ liệu

Câu 7: Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, với một trường đã chọn, muốn sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng,  thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?
A. Record/Sort/Sort Descending                               B. Insert/New Record
C. Record/Sort/Sort Ascending                                 D. Edit/ Sort Ascending

Câu 8: Để làm việc trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta thực hiện:
A. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút  hoặc nháy nút   nếu đang ở chế độ biểu mẫu
B. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút   hoặc nháy nút  nếu đang ở chế độ thiết kế
C. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút
D. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút  và nháy nút   nếu đang ở chế độ thiết kế

Câu 9: Trong lưới QBE của cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chế độ thiết kế) thì hàng Criteria có ý nghĩa gì?
A. Khai báo tên các trường được chọn
B. Mô tả điều kiện để chọn các bản ghi đưa vào mẫu hỏi
C. Xác định các trường xuất hiện trong mẫu hỏi
D. Xác định các trường cần sắp xếp

Câu 10: Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ), phải  chọn loại nào?
A. Text                             B. Number                       C. Currency                     D. Date/time
Câu 11: Cho các thao tác sau:
            1. Mở cửa sổ CSDL, chọn đối tượng Table trong bảng chọn đối tượng
            2. Trong cửa sổ Table: gõ tên trường, chọn kiểu dữ liệu, mô tả, định tính chất trường
            3. Tạo cấu trúc theo chế độ thiết kế
            4. Đặt tên và lưu cấu trúc bảng
            5. Chỉ định khóa chính
Để tạo cấu trúc một bảng trong CSDL, ta thực hiện lần lượt các thao tác:
A. 2, 3, 1, 5, 4                  B. 1, 3, 2, 5, 4                  C. 3, 4, 2, 1, 5                  D. 1, 2, 3, 4, 5

Câu 12: Trong Access, muốn xem lại trang dữ liệu trước khi in, ta thực hiện :
A. View – Print Preview                                            B. Tools – Print Preview
C. Windows – Print Preview                                     D. File – Print Preview

Câu 13: Bảng phân quyền cho phép :
A. Phân các quyền truy cập đối với người dùng
B. Giúp người dùng xem được thông tin CSDL.
C. Giúp người quản lí xem được các đối tượng truy cập hệ thống.
D. Đếm được số lượng người truy cập hệ thống.

Câu 14: Khi cần in dữ liệu theo một mẫu cho trước, cần sử dụng đối tượng:
A. Mẫu hỏi                       B. Biểu mẫu                     C. Bảng                            D. Báo cáo

Câu 15: Cho các bảng sau  :
- DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai)
- LoaiSach(MaLoai, LoaiSach)
- HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia)
Để biết giá của một quyển sách thì cần những bảng nào ?
A. HoaDon, LoaiSach                                               B. DanhMucSach, LoaiSach
C. DanhMucSach, HoaDon                                      D. HoaDon

Câu 16: Chức năng chính của biểu mẫu (Form) là:
A. Tạo báo cáo thống kê số liệu                                B. Hiển thị và cập nhật dữ liệu
C. Thực hiện các thao tác thông qua các nút lệnh    D. Tạo truy vấn lọc dữ liệu

Câu 17: Giả sử bảng HOCSINH gồm có các trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP. Muốn hiển thị thông tin điểm cao nhất của mỗi lớp để sử dụng lâu dài, trong Access ta sử dụng đối tượng nào trong các đối tượng sau?
A. Queries                        B. Reports                        C. Tables                          D. Forms

Câu 18: Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Trong Mẫu hỏi, biểu thức số học để tạo trường mới TRUNG_BINH, lệnh nào sau đây là đúng:
A. TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5
B. TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY]):5
C. TRUNG_BINH=(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5
D. TRUNG_BINH:(2* MOT_TIET + 3*HOC_KY)/5

Câu 19: Hai bảng trong một CSDL quan hệ liên kết với nhau thông qua :
A. Thuộc tính khóa
B. Địa chỉ của các bảng
C. Tên trường
D. Thuộc tính của các trường được chọn (không nhất thiết phải là khóa)

Câu 20: Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau đây?
A. Chọn trường đưa vào báo cáo
B. Gộp nhóm dữ liệu
C. Bố trí báo cáo và chọn kiểu trình bày
D. Lọc những bản ghi thỏa mãn một điều kiện nào đó

Câu 21: Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác định kiểu dữ liệu gì ?
A. Yes/No                        B. Boolean                       C. True/False                   D. Date/Time

Câu 22: Trong khi tạo cấu trúc bảng, muốn thay đổi kích thước của trường, ta xác định giá trị mới tại dòng:
A. Field Size                     B. Data Type                    C. Field Name                  D. Description

Câu 23: Các giải pháp cho việc bảo mật CSDL gồm có:
A. Phân quyền truy cập, nhận dạng người dùng, mã hoá thông tin và nén dữ liệu, lưu biên bản.
B. Phân quyền truy cập, nhận dạng người dùng; mã hoá thông tin và nén dữ liệu; chính sách và ý thức; lưu biên bản.
C. Nhận dạng người dùng, mã hoá thông tin và nén dữ liệu, chính sách và ý thức, lưu biên bản.
D. Phân quyền truy cập, nhận dạng người dùng, mã hoá thông tin và nén dữ liệu, chính sách và ý thức, lưu biên bản, cài đặt mật khẩu

Câu 24: Để tìm kiếm và thay thế dữ liệu trong bảng ta chọn biểu tượng nào sau đây?
A. Biểu tượng          B. Biểu tượng           C. Biểu tượng              D. Biểu tượng

Câu 25: Trong bảng sau đây, mỗi học sinh chỉ có mộ mã số (Mahs)
 
Khoá chính của bảng là:
A. Khoá chính = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi}
B. Khoá chính = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Toan}
C. Khoá chính = {Mahs}
D. Khoá chính = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Li}
Câu 26: Cho các thao tác sau:
1. Nháy nút 
2. Nháy nút  
3. Chọn ô có dữ liệu cần lọc
Trình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc theo ô dữ liệu đang chọn là:
A. (3) à (2)                     B. (3) à (2) à (1)           C. (3) à (1) à (2)           D. (3) à (1)

Câu 27: Để tạo nhanh một báo cáo, thường chọn cách nào trong các cách dưới đây:
A. Dùng thuật sĩ tạo báo cáo và sau đó sửa đổi thiết kế báo cáo được tạo ra ở bước trên
B. Tất cả các trên  đều sai
C. Dùng thuật sĩ tạo báo cáo
D. Người dùng tự thiết kế

Câu 28: Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?
A. Là một dạng bộ lọc;có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ
B. Là một dạng bộ lọc
C. Là yêu cầu máy thực hiện lệnh gì đó
D. Là một đối tượng có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ

Câu 29: Trong một trường THPT có xây dựng một CSDL quản lý điểm Học Sinh. Người Quản trị CSDL có phân quyền truy cập cho các đối tượng truy cập vào CSDL. Theo em cách phân quyền nào dưới đây hợp lý:
A. HS: Xem, Xoá; GVBM: Xem, Bổ sung, sửa, xoá; BGH: Xem, Bổ sung, sửa, xoá.
B. HS: Xem; GVBM: Xem, Bổ sung, sửa, xoá; BGH: Xem.
C. HS: Xem; GVBM: Xem, Bổ sung; BGH: Xem, sửa, xoá.
D. HS: Xem; GVBM: Xem, Bổ sung, sửa, xóa; BGH: Xem, Bổ sung.

Câu 30: Giả sử một bảng có 2 trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên chọn trường SOBH làm khoá chính hơn vì :
A. Trường SOBH là trường ngắn hơn
B. Trường SOBH đứng trước trường HOTEN
C. Trường SOBH là duy nhất, trong khi đó trường HOTEN không phải là duy nhất
D. Trường SOBH là kiểu số, trong khi đó trường HOTEN không phải là kiểu số

Câu 31: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không phải là chức năng của biên bản hệ thống?
A. Lưu lại các yêu cầu tra cứu hệ thống.
B. Nhận diện người dùng để cung cấp dữ liệu mà họ được phân quyền truy cập.
C. Lưu lại thông tin của người truy cập vào hệ thống.
D. Lưu lại số lần truy cập vào hệ thống. ->

Câu 32: Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện :
Insert   -> ...........
A. Rows                           B. New Rows                   C. Record                         D. New Record

Câu 33: Danh sách của mỗi phòng thi gồm có các trường : STT, Họ tên học sinh, Số báo danh, phòng thi. Ta chọn khoá chính là :
A. Họ tên học sinh           B. STT                              C. Phòng thi                     D. Số báo danh

Câu 34: Trong khi làm việc với cấu trúc bảng, muốn xác định khóa chính, ta thực hiện :
...........  -> Primary Key
A. File                              B. Insert                           C. Edit                              D. Tools

Câu 35: Trước khi tạo mẫu hỏi để giải quyết các bài toán liên quan tới nhiều bảng, thì ta phải thực hiện thao tác nào?
A. Thực hiện gộp nhóm                                            B. Liên kết giữa các bảng
C. Nhập các điều kiện vào lưới QBE                        D. Chọn các trường muốn hiện thị ở hàng Show

Câu 36: Cho các thao tác sau :
B1: Tạo bảng      B2: Đặt tên và lưu cấu trúc    B3: Chọn khóa chính cho bảng   B4: Tạo liên kết
Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau:
A. B1-B3-B2-B4              B. B1-B2-B3-B4              C. B2-B1-B2-B4              D. B1-B3-B4-B2

Câu 37: Để nâng cao hiệu quả của việc bảo mật, ta cần phải:
A. Thường xuyên nâng cấp phần cứng, phần mềm
B. Thường xuyên sao chép dữ liệu
C. Thường xuyên thay đổi các tham số của hệ thống bảo vệ
D. Nhận dạng người dùng bằng mã hoá

Câu 38: Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Để tìm những học sinh có điểm một tiết trên 7 và điểm thi học kỳ trên 5 , trong dòng Criteria của trường HOC_KY, biểu thức điều kiện nào sau đây là đúng:
A. [MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5"
B. [MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5
C. [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5
D. MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5

Câu 39: Để tạo biểu mẫu, trước đó phải có dữ liệu nguồn là từ:
A. Mẫu hỏi hoặc báo cáo                                         B. Bảng hoặc báo cáo
C. Mẫu hỏi hoặc biểu mẫu                                       D. Bảng hoặc mẫu hỏi

Câu 40: Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để :
A. Tính toán cho các trường tính toán                      B. Sửa cấu trúc bảng
C. Lập báo cáo                                                         D. Xem, nhập và sửa dữ liệu
 
-----------------------------------------------
 
 
 
PHẦN II: THỰC HÀNH (10 ĐIỂM)
Câu 16: ( 10 điểm)
Tạo  CSDL THU_VIEN gồm 3 bảng như mô tả dưới đây:
MUON_SACH
Số thẻ Mã số sách Ngày mượn Ngày trả
TV02 TO_02 2/12/2012 6/12/2012
TV04 TN_103 6/12/2012 12/12/2012
TV09 TN_212 12/12/2012 14/12/2012
TV02 TN_212 14/12/2012 16/12/2012
 
SACH
Mã số sách Tên sách Số trang Tình trạng
TN_103 Tin Học 100 Mới
TO_02 Toán 200 Trung bình
TN_212 Tin học 345 Trung bình
 
NGUOI_MUON
Số thẻ Họ tên Ngày sinh Lớp
TV01 Đặng Phương Thảo 2/12/1994 12C4
TV02 Nguyễn Khánh Chi 6/12/1994 12C3
TV03 Phạm Hiểu Lam 12/12/1994 12C2
 
a. Em hãy tạo một cơ sở dữ liệu mới tên là THU_VIEN có cấu trúc như trên? Đặt khóa chính cho mỗi bảng? (4đ)
b. Tạo mối liên kết giữa các bảng MUON_SACH; SACH; NGUOI_MUON? (1 đ)
c. Nhập dữ liệu cho cả 3 bảng? (2 đ)
d. Thiết kế mẫu hỏi để thống kê số lần mượn sách của người mượn có số thẻ TV02. Hiển thị Họ tên, lớp, tên sách? (3 đ)
----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN
 

 
 
Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây