Loading...

Giải bài tập GDCD 8, Bài 20. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ nhật - 10/03/2019 12:59
- Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất.
- Nội dung Hiến pháp quy định những vấn đề nền tảng.
- Hiến pháp do Quốc hội xây dựng theo trình tự, thủ tục đặc biệt được quy định trong Hiến pháp.
Loading...
Bài tập 1. Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất.
Câu 1. Văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lí cao nhất là
a. Nghị quyết.
b. Pháp lệnh,
c. Quyết định.
d. Hiến pháp.
 
Câu 2. Cơ quan duy nhất nào sau đây có chức năng ban hành, sửa đổi hay bổ sung Hiến pháp?
a. Chính phủ.
b. Quốc hội.
c. Toà án nhân dân tối cao.
d. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
 
Câu 3. Nội dung nào sau đây không thuộc những vấn đề nền tảng được quy định trong Hiến pháp?
a. Chế độ chính trị.
b. Bản chất nhà nước.
c. Tổ chức bộ máy nhà nước.
d. Quyền tự do ngôn luận.
 
Câu 4. Trong Hiến pháp, một trong những vấn đề có tính chất nền tảng được xác định là:
a. quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
b. quyền khiếu nại.
c. quyền tố cáo.
d. quyền tự do ngôn luận.
 
Câu 5. Việc khẳng định nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thể hiện vấn đề nền tảng nào được quy định trong Hiến pháp?
a. Chế độ chính trị.
b. Chế độ kinh tế.
c. Bản chất nhà nước.
d. Quyền và nghĩa vụ cơ bán của công dân.
 
Câu 6. Ở nước ta, việc sửa đổi Hiến pháp phải được bao nhiêu đại biểu Quốc hội tán thành?
a. 1/2 số đại biểu.
b. 3/4 số đại biểu.
c. 2/3 số đại biểu.
d. 100% số đại biểu.
 
Bài tập 2. Lựa chọn đáp án đúng nhất để điền vào những chỗ trống dưới đây sao cho đúng với kiến thức đã học:
Câu 1. Hiến pháp là luật …… của Nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất, mọi văn bản pháp luật khác đều phải phù hợp, không được trái Hiến pháp.
a. căn bản
b. cơ bản
c. cơ sở
d. cốt yếu
 
Câu 2. Chỉ có …… mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi Hiến pháp phải được ít nhất là 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.
a. Chính phủ
b. Quốc hội
c. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
d. Toà án nhân dân tối cao
 
Câu 3. Một trong những nội dung của Hiến pháp nước ta là sự khẳng định tất cả quyền lực Nhà nước đều thuộc về:
a. công nhân
b. nông dân
c. trí thức
d. nhân dân
 
Câu 4. Hiến pháp do …… xây dựng theo trình lự, thủ tục đặc biệt, được quy định trong Hiến pháp.
a. Chính phủ
h. Quốc hội
c. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
d. Toà án nhân dân nhàn dân tối cao
 
Bài 3. Hãy chọn phương án đúng, sai bằng cách đánh dấu (X) vào các cột tương úng.
Câu 1:
Nội dung Đúng Sai
1. Hiến pháp năm 1992 quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.     
2. Quốc hội chỉ có nhiệm vụ xây dựng Hiến pháp chứ không có nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.     
3. Nước ta từ khi thành lập năm 1945 đến nay đã ban hành bốn bản Hiến pháp.     
4. Nội dung Hiến pháp quy định tất cả những quyền và nghĩa vụ cụ thể của công dân.     
 
Câu 2:
Nội dung Đúng Sai
1. Chỉ có Quốc hội và Chính phủ mới có nhiệm vụ sửa đổi Hiến pháp.     
2. Bản chất của Nhà nước ta được quy định trong Hiến pháp là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.     
3. Hiến pháp được sửa đổi, bổ sung là để phù hợp với hoàn cảnh của đất nước và thời đại.     
4. Hiến pháp và các văn bản luật khác đều có hiệu lực pháp lí như nhau.     
 
Bài tập 4. Câu hỏi trong phần Gợi ý của bài học.
a. Trên cơ sở quyền trẻ em đã học, em hãy nêu một điều trong Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, mà theo em đó là sự cụ thể hoá Điều 65 của Hiến pháp.
b. Từ Điều 65. Điều 146 của Hiến pháp và các điều luật trên, em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa Hiến pháp với Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em. Luật Hôn nhân và Gia đình?
 
Bài tập 5. Điều 83 của Hiến pháp năm 1992 quy định:
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp.
[...]
Căn cứ vào điều 83 trên, em hãy cho biết những cơ quan nào (Quốc hội, Bộ Giáo Dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ, Bộ Tài chính, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) có thẩm quyền han hành các văn bản dưới đây:
a. Hiến pháp;
b. Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
c. Luật Doanh nghiệp;
d. Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng;
đ. Luật Thuế giá trị gia tăng;
e. Luật Giáo dục.
 
Bài tập 6. Theo Hiến pháp năm 1992, bộ máy nhà nước ta gồm các cơ quan quyền lực nhà nước; cơ quan quản lí nhà nước; cơ quan xét xử; cơ quan kiểm sát. Hãy sắp xếp các cơ quan dưới đây vào hệ thống các cơ quan nêu trên:
Quốc hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ han nhân dân quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Toà án nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
 
Bài tập 1. Câu 1.d, Câu 2.b, Câu 3.d. Câu 4.a, Câu 5.c, Câu 6.c.
Bài tập 2. Câu 1.b, Câu 2b, Câu 3.d, Câu 4.b.
Bài tập 3.
Câu 1. Đúng: 1, 3: Sai: 2. 4.
Câu 2. Đúng: 2, 3; Sai: 1, 4.
Bài tập 4.
a. Một điều trong Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em thể hiện sự cụ thể hoá Điều 65 của Hiến pháp.
Điều 6.
1. Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dạy để phát triển thể chất, trí tuệ và đạo đức.
2. Trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em ỏ vùng cao, hải đảo. vùng xa xôi hẻo lánh, được Nhà nước tạo điều kiện trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục.
3. Trẻ em tàn tật, trẻ em có khuyết tật, được Nhà nước và xã hội giúp đỡ trong việc điều trị, phục hồi chức năng để hoà nhập vào cuộc sống xã hội; được thu nhận vào các trường, lớp đặc biệt.
4. Trẻ em không nơi nương tựa, được Nhà nước và xã hội tổ chức chăm sóc, nuôi dạy.
h. Hiến pháp với Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, Luật Hôn nhân và Gia đình có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong đó, Hiến pháp có tính pháp lí cao nhất và các luật như: Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em. Luật Hôn nhân và Gia đình đều phải phù hợp và tuân thủ những quy định tương ứng trong Hiến pháp.
 
Bài tập 5. Những cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản:
a. Hiến pháp: Quốc hội.
b. Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sán Hồ Chí Minh: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
c. Luật Doanh nghiệp: Quốc hội.
d. Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
đ. Luật Thuế giá trị gia tăng: Quốc hội.
c. Luật Giáo dục: Quốc hội.
 
Bài tập 6.
Cơ quan quyền lực nhà nước: Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh.
Cư quan quản lí nhà nước: Chính phủ, Uỷ ban nhân dân quận, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan xét xử: Toà án nhân dân tỉnh.
Cơ quan kiểm sát: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Bản quyền bài viết thuộc về Sachgiai.com. Ghi nguồn Sách giải.com khi đăng lại bài viết này.
Loading...

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây