Loading...

Trắc nghiệm sinh học 11: Hô hấp ở thực vật

Thứ bảy - 21/04/2018 08:25

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương I – Chuyển hoá vật chất và năng lượng
Bài 2: Hô hấp ở cơ thể thực vật và động vật
1. Hô hấp ở thực vật

Loading...
1. Sự hô hấp diễn ra trong ti thể tạo:
A.36ATP.             B. 34ATP.
C. 38 ATP.           D. 32 ATP.
 
2. Quá trình lên men và hô hấp hiếu khí có giai đoạn chung là:
A. chuỗi chuyền êlectron.                 B. đường phân,
C. tổng hợp Axetil-CoA.                   D. chu trình Crep.
 
3. Nhiệt độ tối đa cho hô hấp trong khoảng:
A. 30 - 35°c.         B. 45 – 50oC
C. 40 – 45oC        D. 35 – 40oC
 
4. Chu kì Crep ra ở trong:
A. tế bào chất.      B. Nhân
C. ti thể.                D. lục lạp
 
5. Chuỗi chuyền êlectron tạo ra:
A. 38 ATP.                B. 36 ATP
C. 34 ATP.                 D. 32 ATP
 
6. Để xác định 1 cây xanh chủ yếu thải ra CO2 trong quá trình hô hấp, điều kiện nào là cần thiết cho thí nghiệm ?
A. Làm thí nghiệm trong buồng tối.
B. Sử dụng một cây có nhiều lá.
C. Sử dụng một cây non.
D. Dìm cây trong nước.
 
7. Ở cây xanh sự kiện nào có thể tiếp tục trong tất cả 4 điều kiện dưới đây :
Nắng ;        Rải rác có mây ; Đầy mây ; Mưa ?
A. Sự thoát hơi nước.                   B. Sự hấp thụ nước,
C. Tăng cường quang hợp thực. D. Sự hô hấp.
 
8. Phân giải kị khí (lên men) từ axit piruvic tạo ra:
A. rượu êtilic hoặc axit lactic.
B. chỉ axit lactic.
C. đồng thời rượu êtilic và axit lactic.
D. chỉ rượu êtilic.
 
9. Các giai đoạn của hô hấp tể hào diễn ra theo trật tự nào?
A. Đường phân => Chuỗi chuyền êlectron hô hấp => Chu trình Crep.
B. Chu trình Crep => Đường phân => Chuỗi chuyền êlectron hô hấp.
C. Đường phân => Chu trình Crep => Chuỗi chuyền êlectron hô hấp.
D. Chuỗi chuyền êỉectron hô hấp => Đường phân => Chu trình Crep.
 
10. Ý nào dưới đây không đúng với ý nghĩa của hệ số hô hấp ?
A. Có thể đánh giá được tình trạng hô hấp của cây.
B. Cho biết nguyên liệu đang hô hấp là nhóm chất gì.
C. Xác định được cường độ quang hợp của cây.
D. Quyết định các biện pháp bảo quản nông sản và chăm sóc cây trồng.
 
11. Giai đoạn đường phân diễn ra ở trong:
A. lục lạp.              B. ti thể.
C. nhân.                D. tế bào chất.
 
12. Hô hấp ánh sáng xảy ra:
A. ở thực vật C4.                      B. ở thực vật CAM.
C.  ở thực vật C3.                    D. ở thực vật C4 và thực vật CAM
 
13. Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là:
A. lạp thể.                      B. ti thể
C. mạng lưới nội chất.    D. Không bào
 
14. Hệ số hô hấp (RQ) là:
A. tỉ số giữa số phân tử O2 thải ra và số phân tử CO2 lấy vào khí hô hấp.
B. tỉ số giữa số phân tử H2O thải ra và số phân tử O2 lấy vào khí hô hấp.
C. tỉ số giữa số phân tử CO2 thải ra và số phân tử H2O lấy vào khí hô hấp.
D. tỉ số giữa số phân tử CO2 thải ra và số phân tử O2 lấy vào khí hô hấp.
 
15. Hai loại bào quan của tế bào làm nhiệm vụ chuyển hóa năng lượng là:
A. sắc lạp và bạch lạp. B. ti thể và sắc lạp.
C. ti thể và bạch lạp.      D. ti thể và lục lạp.
 
16. Phương trình tổng quát của quả trình hô hấp là:
A. C6H12O6 + 12O2 => 12CO2 + 12H2O + Q (năng lượng)
B. C6H12O6 + O2 => CO2 + H2O + Q (năng lượng)
C. C6H12O6 + 6O2  => 6CO2 + 6H2O + Q (năng lượng).
D. C6H12O6 + 6O2 => 6CO2 + 6H2O
 
17. Hô hấp là quá trình:
A. ôxi hoá các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.
B. ôxi hoá các hợp chất hữu cơ thành O2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.
C. ôxi hoá các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời tích luỹ năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.
D. khử các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.
 
18. Ý nào dưới đây không đúng đối với ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp ?
A. Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước (độ ẩm tương đối) của cơ thể, cơ quan hô hấp.
B. Nhiệt độ tăng, cường độ hô hấp tăng theo đến giới hạn mà hoạt động sống của tế bào vẫn còn bình thường.
C. Nếu nồng độ O2 trong không khí giảm xuống dưới 10% thì hô hấp sẽ bị ảnh hưởng và khi giảm xuống dưới 5% thì cây chuyển sang phân giải kị khí.
D. Nếu hàm lượng CO2 cao trong môi trường sẽ làm cho phản ứng chuyển dịch theo chiều thuận và hô hấp tăng mạnh.
 
19. Nhiệt độ tối ưu cho hô hấp trong khoảng:
A. 35 - 40°c.                   B. 20 - 25°c.
C. 30 - 35°c.                  D. 25 - 30°c.
 
20. Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể theo chu trình Crep tạo ra:
A. CO2 + ATP + NADH.        B. CO2 + ATP + NADH + FADH2
C. CO2 + ATP + FADH2        D. CO2 + NADH + FADH2
 
21. Hô hấp sáng là quá trình hô hấp:
A. xảy ra trong bóng tối.
B. tạo ra ATP.
C. xảy ra ngoài ánh sáng.
D. làm tăng sản phẩm quang hợp.
 
22. Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ, tế bào thu được:
A. 2 phân tử axit piruvic, 6 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.
B. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.
C. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 4 phân tử NADH.
D. 1 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.
 
23. RQ của nhóm:
A. axit hữu cơ thường < 1     B. cacbohiđrat bằng 1.
C. prôtêin >1.                        D. lipit > 1.
 
24. Nơi diễn ra sự hô hấp ở thực vật là:
A. ở thân.       B. ở tất cả các cơ quan của cơ thể.
C. ở rễ.            D. ở lá.
 
25. Một phân tử glucôzơ bị oxi hoá hoàn toàn trong đường phân và chu trình Crep, nhưng hai quá trình này chỉ tạo ra một vài ATP. Phần năng lượng còn lại mà tế bào thu nhận từ phân tử glucôzơ ở đâu ?
A. Trong phân tử CO2 được thải ra từ quá trình này.
B. Trong O2.
C. Mất dưới dạng nhiệt.
D. Trong NADH và FADH2.
 
26. Sản phẩm của sự phân giải kị khí (lên men) từ axit piruvic là:
A. rượu êtilic + CO2 + năng lượng.
B. axit lactic + CO2 + năng lượng,
C. rượu êtilic + năng lượng.
D. rượu êtilic + CO2.
 
27. Hô hấp ánh sáng xảy ra với sự tham gia của 3 bào quan:
A. lục lạp, ribôxôm, ti thể.
B. lục lạp, bộ máy Gôngi, ti thể.
C lục lạp, perôxixôm, ti thể.
D. lục lạp, lizôxôm, ti thể.
 
28. Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là:
A. ở thân.   B. ở rễ.
C. ở quả.      D. ở lá.
 
29. Chức năng quan trọng nhất của quá trình đường phân là:
A. thu được mỡ từ glucozơ.
B. lấy năng lượng từ glucôzơ một cách nhanh chóng,
C. tạo cho cacbohiđrat thâm nhập vào chu trình Crep.
D. có khả năng phân chia đường glucôzơ thành tiểu phần nhỏ.
 
30. Nhiệt độ thấp nhất cây bắt đầu hô hấp biến thiên trong khoảng:
A. -5°c - 5°c tuỳ theo loài cây ở các vùng sinh thái khác nhau.
B. 0°c - 10°c tuỳ theo loài cây ở các vùng sinh thái khác nhau,
C. 5°c - 15°c tuỳ theo loài cây ở các vùng sinh thái khác nhau.
D. 10°c - 20°c tuỳ theo loài cây ở các vùng sinh thái khác nhau.
 
31. Trong quang hợp, ngược với hô hấp ở ti thể là:
A. sự tham gia của các hợp chất kim loại màu.
B. nước được phân li.
C. chuyền êlêctron
D. nước được tạo thành.
ĐÁP ÁN
 
dap an de 4
Loading...

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Bài cùng chuyên mục: Lớp 11

 

Xem tiếp...

Bài viết mới

 

Bài viết cũ

Loading...