Loading...
​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 54: Polime

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 54: Polime

 •   03/03/2018 01:51:06 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 54: Polime

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 53: Protein

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 53: Protein

 •   03/03/2018 01:48:07 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 53: Protein

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

 •   03/03/2018 01:46:35 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 51: Saccarozơ

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 51: Saccarozơ

 •   03/03/2018 01:44:14 PM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 51: Saccarozơ

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 50: Glucozơ

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 50: Glucozơ

 •   03/03/2018 01:42:10 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 50: Glucozơ

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

 •   03/03/2018 01:39:26 PM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 48: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 48: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo

 •   03/03/2018 01:37:46 PM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 48: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 47: Chất béo

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 47: Chất béo

 •   03/03/2018 01:30:21 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 47: Chất béo

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

 •   03/03/2018 01:27:19 PM
 •   Đã xem: 173
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 45: Axit axetic

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 45: Axit axetic

 •   03/03/2018 01:23:23 PM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 45: Axit axetic

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 44: Rượu etylic

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 44: Rượu etylic

 •   03/03/2018 01:12:48 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 44: Rượu etylic

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 43: Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 43: Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

 •   03/03/2018 01:10:26 PM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 43: Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 42: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 42: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu

 •   03/03/2018 01:09:45 PM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 42: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 41: Nhiên liệu

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 41: Nhiên liệu

 •   03/03/2018 01:08:25 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 41: Nhiên liệu

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

 •   03/03/2018 01:06:17 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 39: Benzen

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 39: Benzen

 •   03/03/2018 01:04:29 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 39: Benzen

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 38: Axetilen

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 38: Axetilen

 •   03/03/2018 12:59:57 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0

​Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 9 bài 38: Axetilen


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...