Loading...
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 3 (Unit 7-8-9)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 3 (Unit 7-8-9)

 •   21/11/2018 03:50:51 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 3 (Unit 7-8-9)
* Language Review 3 lớp 9 (phần 1 → 7 trang 42-43 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills Review 3 lớp 9 (phần 1 → 44-45 trang SGK Tiếng Anh 9 mới)
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 9: English in the world (Tiếng Anh trên Thế giới)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 9: English in the world (Tiếng Anh trên Thế giới)

 •   21/11/2018 03:49:42 AM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 9: English in the world (Tiếng Anh trên Thế giới)
* Từ vựng Tiếng Anh 9 mới Unit 9: English in the world (Tiếng Anh trên Thế giới)
* Getting started (phần 1 → 4 trang 30-31-32 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 33-34 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 35-36 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Comunication (phần 1 → 3 trang 37 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 1 (phần 1 → 5 trang 38 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 2 (phần 1 → 4 trang 39 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Looking back (phần 1 → 6 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Project (phần 1 → 3 trang 41 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 8: Tourism (Du lịch)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 8: Tourism (Du lịch)

 •   20/11/2018 08:49:23 AM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 8: Tourism (Du lịch)

* Getting started (phần 1 → 4 trang 18-19-20 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 21-22 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 2 (phần 1 → 4 trang 23 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Communication (phần 1 → 3 trang 24-25 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 1 (phần 1 → 4 trang 26 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 2 (phần 1 → 5 trang 27 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Looking back (phần 1 → 6 trang 28-29 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Project (phần 1 → 3 trang 29 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 7: Recipes and eating habbits (Bữa ăn và thói quen ăn uống)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 7: Recipes and eating habbits (Bữa ăn và thói quen ăn uống)

 •   19/11/2018 11:44:30 PM
 •   Đã xem: 327
 •   Phản hồi: 0
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 7: Recipes and eating habbits (Bữa ăn và thói quen ăn uống)


* Từ vựng Tiếng Anh 9 mới Unit 7: Recipes and eating habbits (Bữa ăn và thói quen ăn uống)

* Getting started (phần 1 → 4 trang 6-7-8 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 11-12 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Communication (phần 1 → 4 trang 13 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 1 (phần 1 → 4 trang 14 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 2 (phần 1 → 5 trang 15 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Looking back (phần 1 → 6 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Project (phần 1 → 3 trang 17 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 2 (Unit 4, 5, 6)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 2 (Unit 4, 5, 6)

 •   19/11/2018 11:16:35 PM
 •   Đã xem: 324
 •   Phản hồi: 0
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 2 (Unit 4, 5, 6)
* Language Review 2 lớp 9 (phần 1 → 6 trang 70-71 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills Review 2 lớp 9 (phần 1 → 4 trang 72-73 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 6: Viet Nam then and now (Việt Nam: xưa và nay)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 6: Viet Nam then and now (Việt Nam: xưa và nay)

 •   19/11/2018 04:09:53 AM
 •   Đã xem: 263
 •   Phản hồi: 0
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 6: Viet Nam then and now (Việt Nam: xưa và nay)
Từ vựng Tiếng Anh 9 mới Unit 6: Viet Nam then and now (Việt Nam: xưa và nay)​
* Getting started (phần 1 → 3 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 63-64 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Communication (phần 1 → 4 trang 65 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 1 (phần 1 → 5 trang 66 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Looking back (phần 1 → 6 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Project (phần 1-3 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 5: Wonders of Viet Nam (Những kì quan ở Việt Nam)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 5: Wonders of Viet Nam (Những kì quan ở Việt Nam)

 •   19/11/2018 03:42:39 AM
 •   Đã xem: 332
 •   Phản hồi: 0
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 5: Wonders of Viet Nam (Những kì quan ở Việt Nam)
* Từ vựng Tiếng Anh 9 mới Unit 5: Wonders of Viet Nam (Những kì quan ở Việt Nam)
* A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 53-54 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Communication (phần 1 → 4 trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 1 (phần 1 → 4 trang 56 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 2 (phần 1 → 4 trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Looking back (phần 1 → 7 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Project (phần 1 → 3 trang 59 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 4: Life in the past (Cuộc sống trong quá khứ)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 4: Life in the past (Cuộc sống trong quá khứ)

 •   18/11/2018 09:29:55 AM
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 4: Life in the past (Cuộc sống trong quá khứ)

* Getting started (phần 1 → 3 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Từ vựng Tiếng Anh 9 mới Unit 4: Life in the past (Cuộc sống trong quá khứ)
* A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 42-43 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 2 (phần 1 → 5 trang 43-44 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Commuication (phần 1 → 5 trang 45 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 1 (phần 1 → 4 trang 46 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 2 (phần 1 → 4 trang 47 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Looking back (phần 1 → 6 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Project (phần 1 trang 49 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 1 (Unit 1, 2, 3)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 1 (Unit 1, 2, 3)

 •   18/11/2018 09:21:16 AM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 1 (Unit 1, 2, 3)
* Language Review 1 lớp 9 (phần 1 → 7 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills Review 1 lớp 9 (phần 1 → 4 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 3: Teen stress and pressure (Áp lực và căng thẳng tuổi thiếu niên)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 3: Teen stress and pressure (Áp lực và căng thẳng tuổi thiếu niên)

 •   18/11/2018 08:48:47 AM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 3: Teen stress and pressure (Áp lực và căng thẳng tuổi thiếu niên)
* Getting started (phần 1 → 4 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 1 (phần 1 → 4 trang 28 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 2 (phần 1 → 5 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 9 mới)
​* Communication (phần 1 → 4 trang 31 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 1 (phần 1 → 5 trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 2 (phần 1 → 5 trang 33 SGK Tiếng Anh 9 mới)
​* Looking back (phần 1 → 5 trang 34 SGK Tiếng Anh 9 mới)
​* Project (phần 1 trang 35 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 2: City life (Đời sống thành thị)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 2: City life (Đời sống thành thị)

 •   18/11/2018 03:06:21 AM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 2: City life (Đời sống thành thị)
* Từ vựng Tiếng Anh 9 mới Unit 2: City life (Đời sống thành thị)​
* Getting started (phần 1 → 3 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 1 (phần 1 → 5 trang 18-19 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Communication (phần 1 → 5 trang 21 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 1 (phần 1 → 4 trang 22 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 2 (phần 1 → 5 trang 23 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Looking back (phần 1 → 6 trang 24-25 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Project (phần 1 → 3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 1: Local environment

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 1: Local environment

 •   18/11/2018 02:41:37 AM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 1: Local environment
* Từ vựng Tiếng Anh 9 mới Unit 1: Local environment
* Getting started (phần 1 → 4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Communication (phần 1 → 3 trang 11 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 1 (phần 1 → 5 trang 12 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 2 (phần 1 → 5 trang 13 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Looking back (phần 1 → 6 trang 14-15 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Project (phần 1 → 6 trang 15 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Đề ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

 •   18/11/2018 02:02:57 AM
 •   Đã xem: 429
 •   Phản hồi: 0
Đề ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng anh lớp 6 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets (Cuộc sống trên các hành tinh khác)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets (Cuộc sống trên các hành tinh khác)

 •   12/11/2018 08:17:09 AM
 •   Đã xem: 299
 •   Phản hồi: 0
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets (Cuộc sống trên các hành tinh khác)
* Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets (Cuộc sống trên các hành tinh khác)
* Getting Started (phần 1-4 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 60 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Communication (phần 1-3 trang 63 SGK Tiếng Anh 8 mới)
​* Skills 1 (phần 1-6 trang 64 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Skills 2 (phần 1-6 trang 65 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Looking Back (phần 1-6 trang 66-67 SGK Tiếng Anh 8 mới)
​* Project (phần 1-4 trang 67 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology (Khoa học và Công nghệ)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology (Khoa học và Công nghệ)

 •   12/11/2018 08:15:27 AM
 •   Đã xem: 427
 •   Phản hồi: 0
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology (Khoa học và Công nghệ)
Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology (Khoa học và Công nghệ)​
* Getting Started (phần 1-4 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 8 mới)
​* A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Skills 1 (phần 1-5 trang 54 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Skills 2 (phần 1-5 trang 55 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Looking Back (phần 1-6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Project (phần 1-3 trang 57 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication (Giao tiếp)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication (Giao tiếp)

 •   12/11/2018 03:00:19 AM
 •   Đã xem: 325
 •   Phản hồi: 0
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication (Giao tiếp)
* Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication (Giao tiếp)
* Getting Started (phần 1-4 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 41-42 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Communication (phần 1-4 trang 43 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Skills 1 (phần 1-5 trang 44 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Skills 2 (phần 1-6 trang 45 SGK Tiếng Anh 8 mới)
​* Looking Back (phần 1-6 trang 46-47 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Project (trang 47 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters (Thảm họa tự nhiên)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters (Thảm họa tự nhiên)

 •   11/11/2018 10:20:04 AM
 •   Đã xem: 533
 •   Phản hồi: 0
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters (Thảm họa tự nhiên)
* Getting Started (phần 1-4 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Communication (phần 1-4 trang 31 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Skills 1 (phần 1-4 trang 32 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Skills 2 (phần 1-4 trang 33 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Looking Back (phần 1-6 trang 34-35 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Project (phần 1-3 trang 35 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây