Loading...
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution (Ô nhiễm)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution (Ô nhiễm)

 •   11/11/2018 02:15:50 PM
 •   Đã xem: 399
 •   Phản hồi: 0

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution (Ô nhiễm)
* Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution (Ô nhiễm)
* Getting Started (phần 1-4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Communication (phần 1-4 trang 11 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Skills 1 (phần 1-6 trang 12 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Skills 2 (phần 1-5 trang 13 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Looking Back (phần 1-6 trang 14-15 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Project (phần 1-5 trang 15 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Giải Sách giáo khoa Tiếng Anh 8: Review 2 (Unit 4, 5, 6)

Giải Sách giáo khoa Tiếng Anh 8: Review 2 (Unit 4, 5, 6)

 •   11/11/2018 06:38:44 AM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0

Giải Sách giáo khoa Tiếng Anh 8: Review 2 (Unit 4, 5, 6)
* Language Review (phần 1-8 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Skills Review (phần 1-4 trang 69 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Giải Sách giáo khoa Tiếng Anh 8: Review 1 (Unit 1, 2, 3)

Giải Sách giáo khoa Tiếng Anh 8: Review 1 (Unit 1, 2, 3)

 •   11/11/2018 06:21:58 AM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0

Giải Sách giáo khoa Tiếng Anh 8: Review 1 (Unit 1, 2, 3)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 6: Folk tales (Truyện dân gian)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 6: Folk tales (Truyện dân gian)

 •   10/11/2018 03:12:04 PM
 •   Đã xem: 353
 •   Phản hồi: 0

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 6: Folk tales (Truyện dân gian)
* Từ vựng Unit 6: Folk tales (Truyện dân gian)

* Getting Started (phần 1-3 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* A Closer Look 1 (phần 1-5 trang 60 SGK Tiếng Anh 8 mới)

* A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 8 mới)

* Communication (phần 1-3 trang 63 SGK Tiếng Anh 8 mới
* Skills 1 (phần 1-6 trang 64 SGK Tiếng Anh 8 mới)

* Skills 2 (phần 1-4 trang 65 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Looking Back (phần 1-7 trang 66-67 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Project (phần 1-3 trang 67 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 5 : Festivals in Viet Nam (Lễ hội ở Việt Nam)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 5 : Festivals in Viet Nam (Lễ hội ở Việt Nam)

 •   09/11/2018 03:42:06 PM
 •   Đã xem: 459
 •   Phản hồi: 0

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 5 : Festivals in Viet Nam (Lễ hội ở Việt Nam)
* Từ vựng Unit 5 : Festivals in Viet Nam (Lễ hội ở Việt Nam)​
* Getting Started (phần 1-4 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 50 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Skills 1 (phần 1-5 trang 54 SGK Tiếng Anh 8 mới)
*Skills 2 (phần 1-5 trang 55 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Looking Back (phần 1-6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Project (phần 1-2 trang 57 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 4 : Our customs and traditions ( Phong tục và truyền thống của chúng ta)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 4 : Our customs and traditions ( Phong tục và truyền thống của chúng ta)

 •   09/11/2018 12:44:07 PM
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Unit 4 : Our customs and traditions ( Phong tục và truyền thống của chúng ta)

* Từ vựng Unit 4: Our customs and traditions ( Phong tục và truyền thống của chúng ta)
* Getting Started (phần 1-3 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 40 SGK Tiếng Anh 8 mới)
​*A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 41-42 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Communication (phần 1-5 trang 43 SGK Tiếng Anh 8 mới)
*Skills 1 (phần 1-6 trang SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Skills 2 (phần 1-6 trang 45 SGK Tiếng Anh 8 mới)
​* Looking Back (phần 1-6 trang 46-47 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Project (phần 1-5 trang 47 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới: Test yourself 4

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới: Test yourself 4

 •   08/11/2018 01:33:40 PM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới: Test yourself 4

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets (Sự sống trên các hành tinh khác)

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets (Sự sống trên các hành tinh khác)

 •   08/11/2018 01:31:06 PM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets (Sự sống trên các hành tinh khác)
A. Phonetics (trang 43 SBT Tiếng Anh 8 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 44-45-46 SBT Tiếng Anh 8 mới)
C. Speaking (trang 47 SBT Tiếng Anh 8 mới)
D. Reading (trang 48-49 SBT Tiếng Anh 8 mới)
E. Writing (trang 50 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology (Khoa học và công nghệ)

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology (Khoa học và công nghệ)

 •   08/11/2018 01:15:44 PM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology (Khoa học và công nghệ)
A. Phonetics (trang 36 SBT Tiếng Anh 8 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 36-37-38 SBT Tiếng Anh 8 mới)
C. Speaking (trang 39 SBT Tiếng Anh 8 mới)
D. Reading (trang 40-41 SBT Tiếng Anh 8 mới)
E. Writing (trang 42 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication (Giao tiếp)

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication (Giao tiếp)

 •   08/11/2018 01:11:00 PM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication (Giao tiếp)
A. Phonetics (trang 29 SBT Tiếng Anh 8 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 30-31 SBT Tiếng Anh 8 mới)
C. Speaking (trang 31-32 SBT Tiếng Anh 8 mới)
D. Reading (trang 32-33-34 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới: Test yourself 3

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới: Test yourself 3

 •   08/11/2018 01:04:41 PM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới: Test yourself 3

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 9: Natural disasters (Thảm hoạ thiên nhiên)

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 9: Natural disasters (Thảm hoạ thiên nhiên)

 •   08/11/2018 01:01:54 PM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 9: Natural disasters (Thảm hoạ thiên nhiên)
A. Phonetics (trang 19 SBT Tiếng Anh 8 mới)
B. Vocabulary - Grammar (trang 19-20-21 SBT Tiếng Anh 8 mới)
C. Speaking (trang 21 SBT Tiếng Anh 8 mới)
D. Reading (trang 22-23 SBT Tiếng Anh 8 mới)

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 8: English speaking countries (Những quốc gia nói tiếng anh)

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 8: English speaking countries (Những quốc gia nói tiếng anh)

 •   08/11/2018 08:27:17 AM
 •   Đã xem: 187
 •   Phản hồi: 0

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 8: English speaking countries (Những quốc gia nói tiếng anh)

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 7: Pollution (Ô nhiễm)

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 7: Pollution (Ô nhiễm)

 •   08/11/2018 08:18:00 AM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 7: Pollution (Ô nhiễm)

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới: Test yourself 2

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới: Test yourself 2

 •   08/11/2018 08:12:19 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới: Test yourself 2

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 6: Folk tales (Truyện dân gian)

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 6: Folk tales (Truyện dân gian)

 •   08/11/2018 08:05:47 AM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 6: Folk tales (Truyện dân gian)

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 5: Festivals in Viet Nam (Lễ hội ở Việt Nam)

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 5: Festivals in Viet Nam (Lễ hội ở Việt Nam)

 •   08/11/2018 07:57:13 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0

Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 5: Festivals in Viet Nam (Lễ hội ở Việt Nam)


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN